do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.10.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kiedy na rzecz osoby rezygnującej z PPK nie zawiera się umowy o prowadzenie PPK

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Osoba zatrudniona może zrezygnować z włączenia do systemu PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Jeżeli deklarację złoży przed zawarciem przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK, wówczas nie należy takiej osoby uwzględniać w załączniku do umowy o prowadzenie PPK.

Podmioty z grup 50+ oraz 20+ na przełomie października i listopada 2020 r. muszą zawrzeć umowy o zarządzanie oraz o prowadzenie PPK.

Lista osób w załączniku do umowy o prowadzenie PPK

Ustalając listę osób które zostaną "zapisane" do PPK, tj. zostanie na ich rzecz zawarta umowa o prowadzenie PPK należy pamiętać że:

  • do PPK zapisujemy tylko osoby pełnoletnie, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym,
  • pierwszą umowę o prowadzenie PPK zawieramy na rzecz osób, które były zatrudnione na dzień objęcia pracodawcy ustawą o PPK (bez kryterium stażowego), a w przypadku pozostałych zatrudnionych - z uwzględnieniem kryterium 90-dniowego stażu zatrudnienia,
  • osoby w wieku 55-69 lat nie są zapisywane do PPK, chyba że o to zawnioskują,
  • do PPK nie zapisuje się osób w wieku 70+ (ani automatycznie, ani na wniosek),
  • do PPK nie włączamy osób, które przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK złożyły pracodawcy deklarację o rezygnacji z PPK.

Szczególnie ostatnie kryterium budzi wśród pracodawców wątpliwości. Nie wiedzą często, czy na rzecz osób, które zrezygnowały z PPK, należy czy też nie należy zawierać umowy o prowadzenie PPK.

W tym zakresie wypowiedział się Polski Funduszu Rozwoju S.A. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami oraz ustawą o PPK:

  • jeżeli osoba zatrudniona złożyła deklarację o rezygnacji przed zawarciem przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK - nie zostaje ujęta w załączniku do tej umowy, a informacja o jej rezygnacji nie zostaje przekazana do instytucji finansowej prowadzącej PPK w danym podmiocie zatrudniającym;
  • jeżeli osoba złożyła deklarację o rezygnacji po zawarciu umowy o prowadzenie PPK i znalazła się w załączniku do tej umowy - wówczas podmiot zatrudniający zaprzestaje odprowadzania wpłat do PPK za tę osobę, a informację o jej rezygnacji ma obowiązek przekazać w ciągu 7 dni do instytucji finansowej prowadzącej PPK.

Wyjaśnienia PFR z 22 października 2019 r. w sprawie przekazywania danych osób składających deklarację rezygnacji z PPK do instytucji finansowej

Podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która wcześniej złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Potwierdza to art. 134 ust. 2 ustawy o PPK, zgodnie z którym umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1-4 (terminy objęcia ustawą o PPK kolejnych grup podmiotów - przyp. red.), w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2 [deklaracja o rezygnacji - przyp. red.].

A także art. 16 ust. 1 ustawy o PPK, zgodnie z którym podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Ustawa o PPK przewiduje długi okres przejściowy, w trakcie którego nowy system jest wprowadzany stopniowo dla poszczególnych grup podmiotów. Data objęcia ustawą o PPK jest uzależniona od liczby osób zatrudnionych na dzień wskazany w przepisach tej ustawy. Obecnie obowiązek utworzenia PPK obejmuje kolejne dwie grupy podmiotów: zatrudniających na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób (ale mniej niż 250) oraz zatrudniających na 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób (ale mniej niż 50), z wyłączeniem podmiotów sektora finansów publicznych.

Terminy włączenia pracodawców 20+ i 50+ do PPK

Podmioty zatrudniające z grupy 20+ zostały włączone do systemu PPK od 1 lipca 2020 r. Z kolei dla podmiotów 50+ które objęte są ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 r., termin faktycznego utworzenia PPK został odroczony. Na mocy ustawy o COVID-19 przesunięciu uległy daty graniczne na utworzenie PPK dla tej grupy podmiotów. Obecnie muszą one zawrzeć stosowne umowy w tych samych granicznych terminach co pracodawcy z grupy 20+.

Najpóźniej do 27 października 2020 r. podmioty zatrudniające z grup 20+ i 50+ mają obowiązek zawrzeć umowy o zarządzanie PPK, a najpóźniej do 10 listopada 2020 r. - umowy o prowadzenie PPK.

Umowy o zarządzanie i o prowadzenie PPK

Umowa o zarządzanie PPK jest jedną z dwóch kluczowych umów, które podmiot zatrudniający musi zawrzeć z wybraną instytucją finansową. Stronami tej umowy są podmiot zatrudniający oraz instytucja finansowa, która będzie zarządzała pracowniczym planem kapitałowym w tym podmiocie. Umowa o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową musi zostać zawarta:

  • przez podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę, w której imieniu jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK,
  • nie później niż 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej zakład pracy jest zobligowany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Umowa nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż prezentowane przez instytucję finansową na portalu www.mojeppk.pl w dniu jej zawarcia. Ostateczny termin na zawarcie tej umowy dla podmiotów 20+ i 50+ przypada na 27 października 2020 r.

Kolejną umową, którą podmiot zatrudniający musi zawrzeć, jest umowa o prowadzenie PPK. Jest ona zawierana w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Załącznik do tej umowy stanowi lista uczestników PPK. Na zawarcie umowy o prowadzenie PPK podmioty zatrudniające 20+ i 50+ mają czas do 10 listopada 2020 r.

PODATKI 2021 KOMPLET

Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2021

Kup już za: 338.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK