do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.09.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Dodatkowe wsparcie dla rolników i przedsiębiorców rolnych - wnioski do 30 września

Od 25 sierpnia 2020 r. wprowadzono nową formę pomocy publicznej dla rolników. Na wniosek mogą oni uzyskać tymczasową jednorazową płatność ryczałtową na podstawie decyzji administracyjnej. Wnioski będą zatwierdzane do 31 grudnia 2020 r. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r.

Dla kogo przeznaczona jest pomoc

Z tymczasowego wsparcia korzystać mogą rolnicy, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa szczególnie dotknięci kryzysem związanym z COVID-19. By uzyskać pomoc, należy złożyć wniosek do kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przy tym wniosek o przyznanie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o płatność. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.

Warunkiem udzielenia pomocy jest przedstawienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco składanego wraz z deklaracją wekslową do podmiotu przyznającego tę pomoc nie później niż przed wypłatą tej pomocy. W przypadku braku takiego zabezpieczenia pomocy nie wypłaca się.

Jaka jest wysokość pomocy

Wsparcie ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników spełniających kryteria dostępu określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wysokość pomocy jest uzależniona od rodzaju prowadzonej produkcji, przede wszystkim zwierzęcej. Pomoc jest ustalana według wzoru, który uwzględnia skumulowaną kwotę pomocy przysługującą rolnikowi w związku ze wszystkimi rodzajami i skalą prowadzonej przez niego produkcji rolnej. Ustawodawca zakłada możliwość korygowania tej kwoty w zależności od kursu euro oraz łącznej wysokości pomocy przysługującej wszystkim rolnikom spełniającym warunki. Pomoc może zostać przyznana w wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych kwoty 7 000 EURO. Natomiast łączna pomoc w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, nie może przekroczyć 100 000 EURO na rolnika/przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Do określenia wysokości pomocy wykorzystuje się informację o wszystkich wskazanych i spełniających wymagania rodzajach prowadzonej przez rolnika lub jego małżonka hodowli, produkcji bądź uprawy.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - Dz.U. z 2020 r. poz. 1440

  • art. 3, art. 26  ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Dz.U. z 2020 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1440

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Dz.U. z 2020 r. poz. 1467

Oprac. Sławomir Biliński

ZFŚS 2020. Komentarz

Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Kup już za: 55.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK