do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Pomoc publiczna z mniejszą liczbą obowiązków informacyjnych

Od 5 sierpnia 2020 r. obowiązuje uproszczony formularz wniosku o pomoc publiczną dla podmiotów, które wnioskują o pomoc z powodu epidemii COVID-19. Ubiegający się o taką pomoc zostali ponadto zwolnieni z obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), podmiot ubiegający się o pomoc publiczną jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, szeregu informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, koniecznych do udzielenia wsparcia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres wymaganych informacji jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312, z późn. zm.) – przede wszystkim w załączniku zawierającym wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną.

Komunikat Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.) wprowadza uproszczone warunki udzielania pomocy publicznej w stosunku do dotychczas obowiązujących, w związku z czym znaczna część informacji, które były wymagane dotychczas na podstawie rozporządzenia nie jest konieczna do udzielenia pomocy publicznej.

Uproszczony wzór formularza powinien być stosowany w przypadku ubiegania się o pomoc udzielaną na podstawie:

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowa­nych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818)
  • ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569, 695 i 1262),
  • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1)),
  • ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694).

Autorzy rozporządzenia stwierdzili również, że w związku z COVID-19 wielu przedsiębiorców może mieć problem z terminowym sporządzaniem sprawozdań finansowych, w wyniku czego istniejący obowiązek ich przedkładania w znacznym stopniu utrudniałby możliwość ubiegania się o pomoc publiczną na podstawie ww. przepisów. W konsekwencji wprowadzono zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych w powyższym przypadku.

Wprowadzono również zwolnienie z obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – Dz.U. z 2020 r. poz. 1338

Oprac. Ewa Sławińska

ZFŚS 2020. Komentarz

Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Kup już za: 55.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK