do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej wkrótce będą mogli korzystać z nowych rodzajów pomocy publicznej. Nowa ustawa umożliwia udzielanie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców znajdujących w trudnej sytuacji finansowej. Ma być udzielana w formie wsparcia finansowego oraz w postaci ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. Zasady udzielania tej pomocy określono w ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Kto skorzysta z pomocy

Z pomocy określonej w ustawie mogą skorzystać przedsiębiorcy:

 • znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • niewypłacalni,
 • wymagający wsparcia z powodu szczególnych okoliczności,
 • wykonujący usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przede wszystkim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przez taką sytuację należy rozumieć sytuację przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 141 ust. 1 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne.

Oznacza to, że przedsiębiorca może starać się o pomoc, jeżeli:

 • podjął działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej trzech lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego;
 • nie prowadzi działalności

- w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla lub w sektorze finansowym,

- na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja.

Pomoc nie jest zasadniczo kierowana do przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej lub przejmowanych przez przedsiębiorcę należącego do grupy kapitałowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wykaże, że jego trudna sytuacja ekonomiczna:

   1. ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy kapitałowej,
   2. jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Przedsiębiorcy zaliczani do tej grupy uzyskają pomoc, jeżeli:

 1. wskutek poniesionych strat utraciłli więcej niż połowę kapitału, w szczególności jeżeli suma zysku (strat) z lat ubiegłych, zysku (straty) netto w danym roku obrotowym, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny i pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych jest ujemna i jej wartość bezwzględna jest większa niż 50% kapitału (funduszu) podstawowego, albo
 2. w ciągu dwóch ostatnich lat stosunek:

a) długów do kapitału własnego był większy niż 7,5,

b) zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Przedsiębiorcy niewypłacalni. Pomoc publiczna na podstawie ustawy może być także udzielona przedsiębiorcy niewypłacalnemu w rozumieniu art. 11 ustawy - Prawo upadłościowe. W uproszczeniu są to przedsiębiorcy, którzy utracili zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy tym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Przedsiębiorcy wymagający wsparcia z powodu szczególnych okoliczności. Z pomocy na ratowanie skorzystają także przedsiębiorcy, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymagają pilnego wsparcia płynności finansowej.

Przedsiębiorcy świadczący usługi w ogólnym interesie gospodarczym. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcy świadczącemu usługi w ogólnym interesie gospodarczym, nawet jeżeli nie są spełnione uprzednio opisane warunki w przypadku gdy jest to niezbędne do zachowania ciągłości tych usług. W takim wypadku pomoc jest udzielana nie dłużej jednak niż do momentu przekazania obowiązku świadczenia tych usług innemu przedsiębiorcy.

Czytaj więcej w artykule: Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców >>

ZFŚS 2020. Komentarz

Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Kup już za: 55.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK