do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.07.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kiedy zapłata na rachunek bankowy jest warunkiem zaliczenia wydatku do kosztów

Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kiedy mam obowiązek regulować płatność za nabyte towary i usługi na rachunek bankowy sprzedawców?

Obowiązek zapłaty na rachunek bankowy za nabyte towary i usługi będzie Pan miał zawsze gdy zawrze Pan transakcję z innym przedsiębiorcą o wartości przekraczającej 15 000 zł. Jeżeli taka transakcja zostanie ponadto udokumentowana fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT, to będzie Pan ją musiał uregulować na rachunek bankowy wskazany na białej liście podatników VAT. Szczegóły – w uzasadnieniu.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzależniają w niektórych przypadkach możliwość zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych od jego zapłaty na rachunek bankowy. Dotyczy to transakcji, które spełniają łącznie dwa warunki, tj.:

 • transakcja, której dotyczy płatność musi zostać zawarta pomiędzy przedsiębiorcami oraz
 • jednorazowa wartość tej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł (brutto) lub równowartość tej kwoty; transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Podatnik, który ureguluje gotówką należność wynikającą z takiej transakcji, zamiast na rachunek bankowy sprzedawcy, traci prawo do jej rozliczenia w kosztach podatkowych:

 • w całości lub
 • w części, w której uregulował transakcję gotówką (art. 22 ust. 1 pkt 1 updof i art. 15d ust. 1 pkt 1 updop).

Przykład

Podatnik 5 lipca 2020 r. zakupił od innego przedsiębiorcy towar handlowy o wartości brutto 17 200 zł. Podatnik uregulował ten zakup w całości gotówką, mimo że powinien to zrobić przelewem. W tym przypadku podatnik nie może zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Obowiązek zapłaty na rachunek ujawniony na białej liście podatników VAT

Z początkiem 2020 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały dodane przepisy wyłączające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych na rachunki bankowe nieujawnione na białej liście podatników VAT. Ograniczenie to dotyczy transakcji:

 • o wartości przekraczającej 15 000 zł,
 • zawartych pomiędzy przedsiębiorcami,
 • udokumentowanych fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT.

Jeżeli transakcja spełnia ww. warunki to nabywca ma nie tylko obowiązek uregulować ją na rachunek bankowy sprzedawcy, ale musi to zrobić na rachunek bankowy wskazany na białej liście podatników VAT. Jeżeli dokona płatności na inny rachunek bankowy niż widniejący w wykazie podatników VAT nie może tego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22p ust. 1 pkt 2 updof i art. 15d ust. 1 pkt 2 updop). Sankcja ta nie znajduje zastosowania tylko w trzech przypadkach. Podatnicy nie mają obowiązku wyłączania z kosztów wydatków gdy zapłata została co prawda dokonana na rachunek nieujawniony na białej liście podatników VAT, ale:

 1. została dokonana z użyciem mechanizmu podzielonej płatności,
 2. została dokonana na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów; podatnicy którzy chcą rozliczyć w kosztach tego rodzaju wydatki muszą otrzymać od banku, SKOK-u lub podmiotu będącego wystawcą faktury  informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem cesyjnym  lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej,
 3. dotyczyła faktur dokumentujących WNT, import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę (art. 22p ust. 4 pkt 2-4 updof i art. 15d ust. 4 pkt 2-4 updop).

Jak widać skutki braku zapłaty za otrzymaną fakturę na inny rachunek niż rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT mogą okazać się bardzo dotkliwe. Z tego powodu tak ważna jest weryfikacja czy rachunek bankowy, który podał sprzedawca jest rachunkiem widniejącym w wykazie podatników VAT.

Zapłata za nabyte towary lub usługi na rachunek bankowy spoza białej listy podatników VAT – ratunkiem złożenie ZAW-NR

Może się zdarzyć, że sprzedawca poda nabywcy rachunek inny niż ujawniony w wykazie podatników VAT. W takim przypadku jeżeli płatność za otrzymaną fakturę zostanie dokonana na rachunek spoza białej listy podatników VAT - nie wszystko jeszcze stracone. Ustawodawca dał bowiem podatnikom możliwość zaradzenia tej sytuacji i uniknięcia sankcji. Podatnik może tego dokonać składając zawiadomienie o zapłacie na rachunek nieujawniony w wykazie podatników VAT. Przeznaczony do tego jest formularz ZAW-NR (wersja 2). Należy zwrócić uwagę, że od 1 lipca 2020 r. zmieniły się zasady składania tych zawiadomień. Obecnie podatnik składa ZAW-NR do naczelnika swojego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu (art. 22p ust. 4 pkt 1 updof  i art. 15d ust. 4 pkt 1 updop). Do 30 czerwca 2020 r. zawiadomienie ZAW-NR składało się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Istotne jest także to, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawiadomienie składa się jednokrotnie (przy pierwszej płatności na rachunek wskazany przez sprzedawcę). Podatnik nie musi więc składać zawiadomień przy każdej kolejnej płatności na ten rachunek. Poprzednio przepisy nie regulowały tej kwestii. Jedynie MF zapewniał w wydanych wyjaśnieniach, że wystarczające jest jednokrotne złożenie zawiadomienia. Teraz wynika to bezpośrednio z przepisów.

UWAGA!

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii termin na złożenie ZAW-NR wydłużono tymczasowo do 14 dni (zob. art. 15zzn ustawy o COVID-19).

Podstawa prawna:

 • art. 22p ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106
 • art. 15d ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106
 • art. 15zzn ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

Katarzyna Wojciechowska

Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

W publikacji przedstawiamy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców, rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów w związku ze zwalczaniem pandemii.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK