do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.07.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Pogorszenie warunków zatrudnienia przez pracodawcę w trudnej sytuacji finansowej

Pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może prowadzić negocjacje ze stroną pracowniczą w zakresie warunków zatrudniania i wynagradzania pracowników w celu skorzystania ze środków pomocowych z tzw. tarczy antykryzysowej. W tym celu może wprowadzić przestój lub obniżyć wynagrodzenie zatrudnianych osób. Może też w trudnym dla zakładu pracy okresie skorzystać z rozwiązań wynikających z przepisów Kodeksu pracy - zawiesić dodatkowe uprawnienia pracowników wprowadzone do ich umów o pracę lub wynikające z regulacji wewnątrzzakładowych.

Zła finansowa sytuacja pracodawcy daje podstawę do zawieszenia obowiązujących u niego zakładowych przepisów prawa pracy. Katalog źródeł prawa pracy został przez ustawodawcę określony odmiennie, niż ma to miejsce w przypadku innych dziedzin prawa. Oprócz normatywnych źródeł (uchwalanych przez organy państwowe), czyli Kodeksu pracy oraz innych powszechnie obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych, katalog źródeł prawa pracy obejmuje również postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych. Ten element prawa pracy powstaje wskutek umowy zawartej między pracodawcą a pracownikami w trybie określonym ustawą. Do przepisów prawa pracy zalicza się też regulaminy (np. pracy lub wynagradzania), statuty (np. spółdzielni lub spółek) czy zarządzenia określające prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Za tego rodzaju źródła w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego uważa się również postanowienia porozumienia zbiorowego w sprawie gwarancji socjalnych, pracowniczych i związkowych, zawartego w procesie prywatyzacji (uchwała 7 sędziów SN z 23 maja 2006 r., III PZP 2/06, OSNP 2007/3-4/38).

Te źródła prawa pracy dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych u konkretnego pracodawcy. Ich cechą charakterystyczną jest to, że przepisy te mogą regulować sytuację pracowników w sposób bardziej korzystny niż przepisy ustaw lub rozporządzeń. To właśnie regulacje wewnątrzzakładowe mogą zostać zawieszone, jeśli pracodawca osiągnie porozumienie z pracownikami.

Zawieszenie układu zbiorowego może nastąpić w trybie art. 24127 Kodeksu pracy, natomiast wszystkich pozostałych przepisów - na podstawie art. 91 Kodeksu pracy.

Tabela. Warunki zawieszenia przepisów zakładowych

Warunki zawieszenia:

układu zbiorowego

pozostałych przepisów, innych niż układ zbiorowy

art. 24127 Kodeksu pracy

art. 91 Kodeksu pracy

§ 1. Ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, tego układu oraz układu ponadzakładowego bądź jednego z nich, na okres nie dłuższy niż 3 lata. W razie gdy u pracodawcy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć strony uprawnione do zawarcia układu zakładowego.

§ 2. Porozumienie, o którym mowa wyżej, podlega zgłoszeniu do rejestru odpowiednio układów zakładowych lub układów ponadzakładowych. Ponadto informację o zawieszeniu stosowania układu ponadzakładowego strony porozumienia przekazują stronom tego układu.

§ 3. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się z mocy prawa wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.

§ 2. Porozumienie, o którym mowa wyżej, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio, tj. w zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się z mocy prawa wynikających z przepisów wewnątrzzakładowych warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

§ 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Czytaj więcej w artykule: "Pogorszenie warunków zatrudnienia pracowników przez pracodawcę znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej" >>

Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

W publikacji przedstawiamy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców, rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów w związku ze zwalczaniem pandemii.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK