do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.07.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kiedy jest możliwe zastosowanie wyższej kwoty wolnej od potrąceń

W przypadku gdy z powodu działań podjętych na terenie Polski, służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2: pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu - kwoty wolne od potrąceń określone w art. 871 § 1 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu (art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; dalej ustawa z 14 maja 2020 r.).

Zgodnie ze stanowiskiem resortu pracy:

MRPiPS

(…) powyższy przepis nie definiuje pojęcia "działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2", zatem wydaje się, że mogą to być wszelkie działania służące zapobieganiu epidemii w Polsce, podejmowane przez różne podmioty, np. czasowe zawieszenie działalności niektórych branż.

Tabela 1. Kwoty wolne od potrąceń

Rodzaj potrącenia

Kwota wolna od potrąceń*

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne

100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania

zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach, o których mowa wyżej

kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy

90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach, o których mowa wyżej

* Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w tabeli ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Tabela 2. Kogo należy uznać za członka rodziny i dziecko na potrzeby ustalenia warunków do zastosowania wyższej kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia pracownika

Przez członka rodziny należy rozumieć:

Przez dziecko należy rozumieć:

  • małżonka,
  • rodzica wspólnego dziecka,
  • dziecko w wieku do 25 lat,
  • dziecko, które ukończyło 25 lat, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

  • dziecko własne pracownika,
  • dziecko współmałżonka,
  • dziecko rodzica wspólnego dziecka.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

PRZYKŁAD

Na utrzymaniu pracownika pozostaje jego syn będący studentem, który ma 26 lat, konkubina pracownika i jej 19-letnia córka, która ma własne 2-letnie dziecko. Pracownikowi obniżono wynagrodzenie. Żadna z tych osób nie jest jednak członkiem rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w rozumieniu art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. Zatem kwota wolna od potraceń z wynagrodzenia pracownika nie ulegnie zwiększeniu, mimo że wszystkie te osoby pozostają na jego utrzymaniu.

Czytaj więcej w artykule: Ustalanie prawa i obliczanie wyższej kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia pracownika z powodu COVID-19 >>

Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

W publikacji przedstawiamy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców, rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów w związku ze zwalczaniem pandemii.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK