do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 02.07.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Od 1 lipca 2020 r. kolejna grupa podmiotów włączona do systemu PPK

Od 1 lipca 2020 r. w obowiązek utworzenia PPK weszła kolejna grupa firm. Chodzi o podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na 31 grudnia 2019 r. Muszą one rozpocząć proces przygotowawczy a następnie w ustawowym terminie zawrzeć stosowne umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. W tych samych miesiącach PPK wprowadzać będą podmioty zatrudniające z grupy 50+. z powodu epidemii koronawirusa proces wdrażania PPK dla tej grupy podmiotów został wydłużony o 6 miesięcy.

Od 1 lipca 2020 r. kolejna grupa pracodawców, tym razem  zatrudniających co najmniej 20 osób według stanu na 31 grudnia 2019 r.  (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych) została objęta ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jednak dopiero w ostatnim kwartale tego roku ta grupa podmiotów zatrudniających musi zakończyć procesy przygotowawcze, zawrzeć umowy w ramach systemu PPK, zgłosić zatrudnione osoby do tego systemu oraz rozpocząć naliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK. 27 października 2020 r. jest ostatnim dniem na zawarcie umów o zarządzanie PPK, a najpóźniej do 10 listopada 2020 r. firmy te muszą zawrzeć umowy o prowadzenie PPK. Te same terminy obowiązują także grupę podmiotów zatrudniających na 30 czerwca 2019 r.  co najmniej 50 osób. Dla tej grupy wdrożenie PPK zostało przesunięte o 6 miesięcy z powodu panującej epidemii. Data zawarcia umowy o prowadzenie PPK decyduje o terminie naliczenia, pobrania i dokonania pierwszych wpłat do PPK.

Podmioty zatrudniające z grup 50+ oraz 20+ mają obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK najpóźniej do 27 października 2020 r., a umowę o prowadzenie PPK - najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

Środki gromadzone w pracowniczych planach kapitałowych są finansowane przez:

 • osobę zatrudnioną (uczestnika PPK),
 • podmiot zatrudniający,
 • państwo (środki pochodzą z Funduszu Pracy).

Podmioty partycypujące w gromadzeniu środków na rachunku PPK uczestnika PPK

Uczestnik PPK

Podmiot zatrudniający

Państwo

wpłata podstawowa 2%*

wpłata dodatkowa do 2%

wpłata podstawowa 1,5%

wpłata dodatkowa do 2,5%

wpłata powitalna 250 zł

dopłaty roczne 240 zł

* Zarabiający poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia mogą deklarować wpłatę podstawową od 0,5%.

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK (art. 25 ust. 3 ustawy o PPK). Wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK (z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników i zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu zatrudnienia. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków (art. 18 ust. 2 ustawy systemowej). Zatem wpłat do PPK nie nalicza się m.in. od zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego.

Ponadto rozporządzenie składkowe w § 2 wymienia przychody, które nie stanowią podstawy wymiaru składek (czyli one również nie będą podstawą naliczenia wpłat do PPK), w tym m.in.:

 • nagrody jubileuszowe przyznawane pracownikom nie częściej niż co 5 lat,
 • odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,
 • odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji,
 • ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika,
 • diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach,
 • świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego - jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku,
 • wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika (z wyłączeniami określonymi w rozporządzeniu).

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do podstawy wymiaru obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 26 ust. 5 ustawy o PPK), ale są przychodem uczestnika PPK i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są wpłaty do PPK finansowane uczestnikowi PPK, który nie osiągnął wieku 26 lat i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania ustalonego dla osób z tej grupy wiekowej.

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK pobiera się z wynagrodzenia po opodatkowaniu.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK