do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 01.07.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Przesunięcie terminu informowania o schematach transgranicznych

MF przygotował projekt rozporządzenia zakładający przesunięcie terminów informowania o podatkowych schematach transgranicznych (MDR), terminów informowania o rachunkach raportowanych (CRS) oraz amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA).

Minister Finansów może w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy związane z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych lub wymianą informacji podatkowych z innymi państwami, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane lub treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Unię Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub państwa uczestniczące w wymianie tych informacji (art. 31y ustawy o COVID-19)

Na tej podstawie przygotowany został projekt rozporządzenia przedłużającego terminy związane z wymianą informacji podatkowych oraz przepisy sprowadzające się do przedłużenia obowiązku raportowania w zakresie schematów podatkowych transgranicznych (MDR).

Przepisy projektowanego rozporządzenia przedłużają terminy wskazane w dziale III rozdziale 11a ustawy – Ordynacja podatkowa, przy czym uwzględnia się treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Unię Europejską. Przedłużone terminy wskazano w tabeli 1.

Jednocześnie uwzględniając trwający okres epidemii przedłużone mają być również niektóre terminy związane z przekazywaniem i wymianą informacji o rachunkach raportowanych (CRS) oraz amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA) – zob. tabela 2.

Tabela 1. Przedłużone terminy informowania o schematach podatkowych transgranicznych

Przedłużony termin

Obowiązek informacyjny

Podstawa prawna:

Od dnia 1 stycznia 2021 r.

Rozpoczyna się bieg terminów, o których mowa w art. 86b § 1, 4 i 5, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 2-5 Ordynacji podatkowej w przypadku schematu podatkowego transgranicznego, jeżeli w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) udostępniono schemat podatkowy transgraniczny, przygotowano go do wdrożenia lub dokonano pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem - w przypadku terminów, o których mowa w art. 86b § 1, 4 i 5 oraz art. 86c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej;

2) wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwość lub dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić lub stanowi schemat podatkowy transgraniczny - w przypadku terminów, o których mowa w art. 86d § 2 i 3, § 4 zdaniu pierwszym oraz § 5 Ordynacji podatkowej;

3) wspomagający udzielił bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego transgranicznego - w przypadku terminu, o którym mowa w art. 86d § 4 zdaniu drugim Ordynacji podatkowej.

§ 5 ust. 1 projektu z 26 czerwca 2019 r. rozporządzenia MF

w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Najpóźniej w dniu 31 stycznia 2021 r.

Promotor lub korzystający zlecający wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego informują go pisemnie o NSP tego schematu podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP, jeżeli w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub korzystający zlecili wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego.

§ 5 ust. 2 projektu z 26 czerwca 2019 r. rozporządzenia MF

w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Do 31 stycznia 2021 r.

Promotor przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, informację o schemacie podatkowym transgranicznym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

§ 3 pkt 1 projektu z 26 czerwca 2019 r. rozporządzenia MF

w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Do dnia 14 lutego 2021 r

Korzystający przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym transgranicznym w przypadkach, o których mowa w art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86j § 2 i 3 Ordynacji podatkowej

§ 3 pkt 2 projektu z 26 czerwca 2019 r. rozporządzenia MF

w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Do dnia 28 lutego 2021 r

Wspomagający:

- przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym transgranicznym w przypadku, o którym mowa w art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej

- jest obowiązany poinformować pisemnie korzystającego lub promotora zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, o którym należy przekazać informację Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

§ 3 pkt 3 projektu z 26 czerwca 2019 r. rozporządzenia MF

w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku gdy schemat podatkowy transgraniczny stanowi schemat podatkowy standaryzowany promotor lub wspomagający, którzy przekazali Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o tym schemacie podatkowym przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dane identyfikujące korzystającego, któremu w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. udostępnili ten schemat podatkowy, wskazując NSP.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje właściwym organom państw członkowskich, w drodze automatycznej wymiany, informacje o schematach podatkowych transgranicznych. Informacje zawierające dane otrzymane do dnia 31 marca 2021 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje w terminie do dnia 31 października 2020 r.

§ 3 pkt 4 projektu z 26 czerwca 2019 r. rozporządzenia MF

w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku gdy w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację o zastosowaniu schematu podatkowego zawierającą:

1) NSP tego schematu podatkowego;

2) wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego - jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.

§ 4 pkt 1 projektu z 26 czerwca 2019 r. rozporządzenia MF

w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku gdy w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. promotor lub wspomagający udostępnili korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny będący schematem podatkowym standaryzowanym promotor lub wspomagający przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację zawierającą dane identyfikujące korzystającego, któremu udostępnił schemat podatkowy standaryzowany, wskazując NSP.

§ 4 pkt 2 projektu z 26 czerwca 2019 r. rozporządzenia MF

w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Tabela 2. P rzedłużone terminy związane z przekazywaniem i wymianą informacji o rachunkach raportowanych (CRS) oraz amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA)

Do dnia 31 lipca 2020 r.

przedłuża się termin do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:

  1. informacji o rachunkach raportowanych za 2019 r.
  2. informacji o rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r.
  3. informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r.

§ 2 projektu z 26 czerwca 2019 r. rozporządzenia MF

w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Źródło:

Projekt z 26 czerwca 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami – opublikowany 28 czerwca 2020 r.

Oprac. Ewa Sławińska

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W poradnikach opisujemy instrumenty

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK