do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.04.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Dofinansowanie do wynagrodzeń i prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotów poszkodowanych w wyniku koronawirusa

Tarcza antykryzysowa przewiduje zarówno dofinansowanie do wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorców a jak i wsparcie dla podmiotów niezatrudniających pracowników w postaci dofinansowania do prowadzenia działalności. Warunkiem otrzymania tego rodzaju pomocy jest odnotowanie przez przedsiębiorcę odpowiedniego spadku obrotów gospodarczych.

Od 31 marca 2020 r. przedsiębiorca, u którego wystąpił odpowiedni spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19 może wnioskować o:

1) przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP, tj. o:

- wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz

- środki na opłacanie od przyznanych ww. świadczeń składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy (emerytalnej, rentowej i wypadkowej);

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%. Nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to będzie dofinansowane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300 zł). Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Natomiast przedsiębiorca który wprowadza obniżony wymiar czasu pracy może to zrobić nie więcej niż o 20% i nie więcej niż do 0,5 etatu. Przysługujące w związku z obniżeniem wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ale z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy wynagrodzenie może być dofinansowane do wysokości 50% wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może przewyższać 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

2) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie umowy ze starostą – jeżeli podmiot jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą;

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów i kształtuje się następująco:

Spadek obrotów o:

Wysokość dofinansowania*

co najmniej 30%

może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika (ok. 1530 zł)

co najmniej 50%

może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika (ok. 2140 zł)

co najmniej 80%

może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika (ok. 2760 zł)

* Przyjęto składkę wypadkową w wysokości 1,67%.

O podobną pomoc mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego.

3) pożyczkę z Funduszu Pracy  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5000 zł – jeżeli podmiot jest mikroprzedsiębiorcą;

4) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy ze starostą – jeżeli jest podmiotem niezatrudniającym pracowników.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów i kształtuje się następująco:

Spadek obrotów o:

Wysokość dofinansowania

co najmniej 30%

50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1300 zł)

co najmniej 50%

70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1820 zł)

co najmniej 80%

90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (2340 zł)

O ww. formy wsparcia podmiot wnioskuje na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

W publikacji przedstawiamy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców, rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów w związku ze zwalczaniem pandemii.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK