PILNE! MF odroczy obowiązki związane ze sprawozdaniami finansowymi

W drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, organizacji pozarządowych związane m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem do wiadomości publicznej.