Emerytura stażowa zwiększyłaby nierównowagę w systemie emerytalnym

Przekazany do konsultacji poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wprowadzenia tzw. emerytury stażowej przy kryterium wiekowym 60/55 oznaczałby de facto kolejne obniżenie wieku emerytalnego. BCC jest przeciwny tzw. emeryturze stażowej bez kryterium wiekowego. Lata składkowe a lata stażowe to dwa różne pojęcia. Lata stażowe obejmują często okresy nieskładkowe, czyli bez opłacania składek. Wejście w życie rozwiązań zawartych w projekcie pogłębiłoby więc nierównowagę finansową w systemie emerytalnym, także w krótkiej perspektywie.

Należy podkreślić, że emerytura stażowa w polskich warunkach oznaczałaby, w przypadku prawie wszystkich kobiet, niewypracowanie minimalnego świadczenia oraz ich dezaktywizację zawodową ok. 55 roku życia. Także w przypadku dużej grupy mężczyzn, zwłaszcza z wykształceniem podstawowym i średnim na terenach wiejskich i miast poniżej 100 tys. obywateli, minimalne świadczenie nie zostałoby wypracowane.

Zdaniem BCC, niezbędne jest utrzymanie systemu zdefiniowanej składki, według którego akumulacja obowiązkowych składek pracownika i pracodawcy (lub pracodawców) przez okres zatrudnienia, plus naliczone odsetki, podzielona przez oczekiwaną długość życia świadczeniobiorcy z chwilą przejścia na emeryturę, wyznacza wysokość świadczenia emerytalnego.

Stoimy również na stanowisku, że należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Kobiety żyją przeciętnie dłużej niż mężczyźni a zarabiają mniej, więc w ich interesie leży, aby pracowały dłużej niż mężczyźni. Proponujemy również wyeliminować „ochronę” przedemerytalną pracowników, aby nie skłaniać pracodawców do zwalniania pracowników bezpośrednio przed wejściem w okres ochronny (4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego).

Źródło: Business Centre Club