INFOR.pl
Drukuj

Zaniechanie poboru PIT

Ministerstwo Finansów planuje zarządzenie zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. od umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r.

Jednocześnie zaniechany ma być pobór podatku dochodowego od osób prawnych, od podmiotów, których działalność podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnionych do udzielania kredytów (pożyczek). Zaniechanie dotyczy dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje opisane wcześniej zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane zaniechanie, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe projekt z 29 stycznia 2020; numer z wykazu prac legislacyjnych 122

Oprac. Sławomir Biliński