INFOR.pl
Drukuj

Mały ZUS "plus" - nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych i kodów

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostosował wzory imiennego raportu ZUS RCA cz. II i deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA cz. II do zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS "plus".

Zmiany w ww. dokumentach wynikają z konieczności przekazania do ZUS przez przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z ulgi, dodatkowych danych dotyczących uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz formy opodatkowania obowiązującej w ubiegłym roku. W związku z tym w obu wzorach dodano w bloku III pole 03. Dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy. Wprowadzono również nowy blok IV. Forma opodatkowania obowiązująca w ubiegłym roku kalendarzowym oraz przychód i dochód - w tym bloku zostały uwzględnione pola do wykazania formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych), z jakiej przedsiębiorca korzystał w ubiegłym roku kalendarzowym, oraz pola do wykazania przychodu i dochodu osiągniętego w okresie korzystania z danej formy opodatkowania. Jednocześnie w załączniku nr 24 do rozporządzenia w części I. "Kod tytułu ubezpieczenia" w dziale 1. "Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem" nadano nowe brzmienie opisowi kodów:

  • 05 90 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu;
  • 05 92 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu.

W przypadku przekazywania dokumentu dotyczącego okresu przypadającego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się kody tytułu ubezpieczenia obowiązujące w okresie, za który dokument ten został złożony.