INFOR.pl
Drukuj

Amortyzacja podatkowa dla celów bilansowych - kto może ją stosować

Niektóre jednostki mogą na początku roku podjąć decyzję o stosowaniu dla celów bilansowych przepisów amortyzacji podatkowej. Wystarczy, że takie uproszczenie zostanie zapisane w zasadach (polityce) rachunkowości. Sprawdź kto może stosować amortyzację podatkową dla celów bilansowych.

Początek roku to czas, gdy niektóre jednostki mogą skorzystać z uproszczenia pozwalającego by dla celów bilansowych stosować przepisy amortyzacji podatkowej. Takie uproszczenie mogą stosować (zgodnie z art. 32 ust. 1 uor) stosować:

 1. jednostki mikro,
 2. jednostki małe oraz
 3. jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), które spełniają warunki określone w art. 3 ust. 1c pkt 1 albo ust. 1d ustawy o rachunkowości tj. warunki uznania za jednostkę małą.

Jednostki pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, które:
  • nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
  • nie działają w celu osiągnięcia zysku
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Pomimo posiadania statusu jednostki mikro lub małej, uproszczenie polegające na możliwości stosowania dla celów bilansowych amortyzacji podatkowej nie dotyczy jednak (por. art 32 ust. 8 uor):

 • spółek kapitałowych (tj. spółek akcyjnych i spółek z o.o.),
 • spółek komandytowo-akcyjnych oraz
 • spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Wybór przez jednostkę uproszczenia polegającego na stosowaniu dla celów bilansowych amortyzacji podatkowej musi zostać zapisany w zasadach (polityce) rachunkowości.

Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 1c pkt 1, art. 3 ust. 1d, art. 32 ust. 7, art. 32 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ost. zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1680

Oprac. Paweł Muż