do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.01.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Z jakich uproszczeń księgowych mogą korzystać jednostki mikro

Status jednostki mikro pozwala tego typu jednostkom nie tylko stosować uproszczenia w zakresie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ale również stosować szereg uproszczeń księgowych. Sprawdź z jakich uproszczeń księgowych mogą korzystać jednostki mikro.

Wszystkie jednostki mikro  - zarówno mające obowiązek poddawania swego sprawozdania finansowego badaniu jak i niebadane - mogą:

  • klasyfikować umowy leasingu według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego, zamiast przepisami art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości (por. art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości),
  • uwzględniać koszty stałe przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych; ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto (por. art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości),
  • odstępować (jeśli są podatnikami CIT) od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (por. art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości).

Ponadto niektóre jednostki mikro od 1 stycznia 2019 r. mogą:

  • dokonywać  bilansowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według zasad podatkowych (por. art. 32 ust. 7 oraz art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości),
  • odstępować od tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (por. art. 39 ust. 6 ustawy o rachunkowości),
  • rezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń (por. art. 7 ust. 2a i ust. 2b ustawy o rachunkowości).

Z uproszczeń tych (tj. dot. Odpisów amortyzacyjnych, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i stosowania zasady ostrożności) nie mogą korzystać jednostki mikro są spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi bądź komandytowymi, w których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne.

Należy ponadto zauważyć, że spółki mikro są w praktyce zwolnione z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych. Wynika to z tego, że jednostki mikro - zgodnie z art. 28a i art. 28b - nie mogą wyceniać aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (a rozporządzenie o instrumentach finansowych nakazuje by aktywa finansowe i inwestycje w nieruchomości wyceniać według wartości godziwej , zaś do wyceny udzielonych pożyczek i zobowiązań o charakterze finansowym stosować skorygowaną cenę nabycia).

Wszelkie uproszczenia, o których decyduje organ zatwierdzający lub kierownik jednostki mikro muszą zostać zapisane w przyjętych przez te jednostki zasadach (polityce) rachunkowości.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ust. 4, art. 3 ust. 6, art. 7 ust. 2a i ust. 2b, art. 28 ust. 4a, art. 28a, art. 28b, art. 32 ust. 7, art. 33 ust. 1, art. 37 ust. 10, art. 39 ust. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ost. zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1680

Oprac. Paweł Muż

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W poradnikach opisujemy instrumenty

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK