do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.12.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Prezenty świąteczne sfinansowane z zfśs zwolnione z PIT i ZUS

Prezenty świąteczne pracodawca może sfinansować swoim pracownikom np. ze środków pochodzących z zfśs. Wówczas podlegają one zwolnieniu podatkowemu do kwoty 1000 zł rocznie. Świadczenia przyznane z zfśs są także zwolnione ze składek ZUS. W tym przypadku nie obowiązują żadne limity.

Z podatku dochodowego jest zwolniona wartość otrzymywanych przez pracownika - w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zfśs - rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Limit zwolnienia z podatku jest jeden. Dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z funduszy socjalnych i funduszy związków zawodowych niezależnie od tego, u ilu pracodawców dany pracownik jest zatrudniony i od ilu uprawnionych podmiotów (pracodawców i związków zawodowych) otrzymuje świadczenia z tych funduszy. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof).

Skorzystanie z omawianego zwolnienia jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  • świadczenie ma charakter rzeczowy lub pieniężny,
  • świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach o zfśs,
  • źródłem finansowania świadczenia są w całości środki zfśs lub funduszy związków zawodowych,
  • wartość przekazanych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Kolejną przesłanką zwolnienia z podatku jest przekazywanie pracownikom ulgowych świadczeń związanych z finansowaniem działalności socjalnej, zgodnie z regulaminem oraz ustawą o zfśs. Chodzi o świadczenia uzależnione od kryteriów socjalnych, a więc zróżnicowane wartościowo. Świadczenia nieulgowe, które przewiduje regulamin funduszu, powinny kwalifikować się do zwolnienia z podatku, jeśli stanowią przychód pracownika i zostały spełnione wszystkie pozostałe warunki przyznawania tych świadczeń wynikające z regulaminu funduszu.

Świadczenia sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych są zwolnione z podatku, jeżeli pracodawca w całości sfinansuje dane świadczenie z funduszu albo częściowo z funduszu, a pozostałą część pokryje pracownik. Chodzi bowiem o współfinansowanie świadczenia - przez pracodawcę z zfśs i przez pracownika z jego środków. Z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy pracodawca zakupi świadczenie czy usługę wykorzystując różne źródła, np. zarówno zfśs, jak i środki obrotowe. Wówczas taki sposób poniesienia kosztu uniemożliwia zastosowanie zwolnienia z podatku. Opodatkowaniu podlega wtedy cała wartość świadczenia.

W przypadku sfinansowania świadczeń świątecznych ze środków obrotowych lub z innych funduszy niż zfśs albo niezastosowania przez pracodawcę kryteriów socjalnych przy przyznawaniu świadczeń ulgowych z zfśs, pełna ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Takie świadczenia trzeba zatem doliczyć do pozostałych przychodów osiągniętych przez pracownika w danym miesiącu i pobrać zaliczkę na zasadach ogólnych.

Opodatkowaniu w pełnej wysokości, bez żadnych ograniczeń, podlega wartość bonów, talonów, kart podarunkowych zwanych elektronicznymi bonami czy kuponów biletowych, bez względu na źródło ich finansowania (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof).

Natomiast składek ZUS nie nalicza się od świadczeń, które zostały zakupione ze środków zfśs, bez względu na ich rodzaj czy wartość, i rozdysponowane zgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Nie ma w tym zakresie żadnych limitów, liczy się tylko źródło finansowania i prawidłowe przekazanie świadczeń, np. upominków świątecznych. ZUS konsekwentnie stosuje zasadę, zgodnie z którą wyłączone z oskładkowania są tylko te świadczenia z zfśs, które zostały przyznane z zastosowaniem kryterium socjalnego.

Natomiast świadczenia sfinansowane pracownikom ze środków obrotowych, stanowiące ich przychód ze stosunku pracy, powinny zostać uwzględnione w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W poradnikach opisujemy instrumenty

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK