Jakie środki trwałe można inwentaryzować drogą weryfikacji

Podstawową metodą inwentaryzacji środków trwałych jest spis z natury. Jednak część środków trwałych może być inwentaryzowana metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i zweryfikowania ich wartości. Sprawdź jakie to środki trwałe.

Metoda spisu z natury to podstawowa metoda inwentaryzacji środków trwałych. Istnieje jednak pewna grupa środków trwałych, które ze względu na swoją specyfikę należy inwentaryzować inną metodą tj. tzw. metodą weryfikacji. Metoda ta polega na porównaniu stanów wynikających z ksiąg rachunkowych dotyczących poszczególnych obiektów inwentarzowych z danymi wynikającymi ze stosownych dokumentów źródłowych stanowiących podstawę ich zapisu w księgach, a następnie - na ocenie rzeczywistej wartości tych obiektów.

Metodą weryfikacji inwentaryzuje się następujące środki trwałe:

  • grunty, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz spółdzielcze prawa do lokali mieszkaniowych i użytkowych; weryfikacja polega tu na sprawdzeniu, czy jednostka dysponuje dokumentami, potwierdzającymi jej tytuł prawny do gruntu o określonej lokalizacji i powierzchni lub tytuł do praw, czy w ciągu okresu nastąpiły zmiany w tym zakresie, a w konsekwencji - czy w księgach rachunkowych prawidłowo wykazano wartość gruntu i praw,
  • środki trwałe trudno dostępne (np. podziemne urządzenia sieciowe, podziemne zbiorniki, kanały, kable, konstrukcje podwodne), dla których ze względu na ich rodzaj i umiejscowienie nie zachodzi niebezpieczeństwo zaginięcia lub kradzieży; weryfikacja polega na potwierdzeniu ich istnienia, przydatności lub dokonanych ulepszeń na podstawie odpowiednich dowodów oraz informacji służb technicznych itp.,
  • środki trwałe w budowie, w przypadku których należy sprawdzić czy nie zostały już przekazane do użytkowania bez udokumentowania i ujęcia w ewidencji księgowej, albo czy nie zaniechano ich budowy, co może stanowić przesłankę do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,
  • środki trwałe znajdujące się poza jednostką (np. środki trwałe oddane w najem, leasing operacyjny, do remontu, środki trwałe w drodze - pojazdy, wagony, statki).

Podstawa prawna:

  • pkt 10.18 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 z 3 kwietnia 2017 r. „Środki trwałe” - Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 105.

Oprac. Paweł Muż