do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.11.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Obowiązki firmy, gdy zleca się spis z natury firmie zewnętrznej

Powierzenie przeprowadzenia spisu z natury firmie zewnętrznej nie zwalnia kierownika jednostki z odpowiedzialności za inwentaryzację. Wiąże się to z wieloma obowiązkami, które kierownik jednostki jako jej reprezentant powinien wypełnić.

Za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury zawsze jest odpowiedzialny kierownik jednostki (art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Nie może on scedować na inną osobę tej odpowiedzialności. Jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, odpowiedzialność za spis z natury zapasów ponoszą wszyscy jego członkowie. Dotyczy to również przypadku, gdy przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury zostanie powierzone podmiotom zewnętrznym, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Outsourcing czynności spisu z natury nie zwalnia kierownika jednostki od odpowiedzialności za:

  • powołanie komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego,
  • wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji, określającego w szczególności przedmiot i terminy spisu (w tym: daty przeprowadzenia inwentaryzacji, daty rozpoczęcia i zakończenia czynności spisowych),
  • powiadomienie biegłego rewidenta o ww. terminach, jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki podlega badaniu, nadzór nad przebiegiem spisu i rozliczeniem jego wyników,
  • stworzenie warunków umożliwiających poprawne przeprowadzenie i rozliczenie wyników spisu,
  • zawarcie umowy z podmiotem zewnętrznym, określającej co najmniej wymagania co do jej zakresu, przedmiotu, daty spisu, daty rozpoczęcia i zakończenia czynności spisowych, sposobu prezentacji wyników spisu (rodzaje dokumentów). Umowa może obejmować cały zakres inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury, w tym: przygotowanie jednostki do spisu (np. wskazanie sposobu uporządkowania zapasów, przygotowanie części dokumentacji lub jej wzorów, wydzielenie i oznaczenie pól spisowych), przeprowadzenie czynności spisowych i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych. Umowa może też być ograniczona wyłącznie do czynności spisowych wraz z udokumentowaniem wyników spisu,
  • zapewnienie aby osoby wykonujące czynności spisowe (członkowie zespołów spisowych) nie były bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie ksiąg rachunkowych zleceniodawcy, a w szczególności, aby nie posiadały dostępu do informacji o stanach ewidencyjnych zapasów,
  • nadzorowanie przebiegu spisu z natury, aby upewnić się co do rzetelności wyników spisu oraz za odebranie wyników spisu.

Sankcje za niewywiązanie się z obowiązku inwentaryzacyjnego

Niewywiązanie się z obowiązków inwentaryzacyjnych, zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości, zagrożone jest grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat dwóch (lub obiema tymi karami łącznie).

Podstawa prawna:

  • art. 4 ust. 5, art. 11 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ost. zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1680,

  • pkt 9-12 oraz 26-29 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów – Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55.

Oprac. Paweł Muż

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W poradnikach opisujemy instrumenty

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK