Kiedy płatnik składek stanie się płatnikiem zasiłków w 2020 r.

Ustalenie płatnika zasiłków na pełny rok kalendarzowy jest uzależnione od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) na 30 listopada poprzedniego roku. Oznacza to, że płatnik składek zatrudniający 30 listopada 2019 r. powyżej 20 osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2020 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

Obowiązek wypłaty zasiłków w kolejnym roku kalendarzowym zależy od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego według stanu na 30 listopada danego roku (lub w pierwszym miesiącu w którym zgłoszono osoby do ubezpieczenia chorobowego). Wyjątkiem są płatnicy, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do tego ubezpieczenia. Oni ustalają liczbę ubezpieczonych według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli ustalona przez pracodawcę na 30 listopada liczba osób ubezpieczonych przekracza 20, to pracodawca będzie zobowiązany w przyszłym roku do wypłat zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Natomiast ubezpieczonym, którzy są zatrudnieni u płatników składek zgłaszających nie więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego wypłaci ZUS. Istnieje także grupa świadczeniobiorców, którym zasiłki wypłaca tylko ZUS (niezależnie od tego, ile osób zgłaszała do ubezpieczenia chorobowego ich firma). Są to m.in.:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność,
  • duchowni,
  • osoby uprawnione do zasiłków za okres po ustaniu zatrudnienia, oraz
  • osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Warto przypomnieć, że zmniejszenie lub zwiększenie liczby ubezpieczonych w okresie po 30 listopada danego roku nie powoduje zmiany płatnika zasiłków. Taka zmiana może nastąpić dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Czytaj więcej w artykule: "Kiedy płatnik składek stanie się płatnikiem zasiłków w 2020 r." >>