do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 03.07.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Świadectwa pracy na nowych zasadach

Od 7 września 2019 r. zostanie wydłużony z 7 do 14 dni termin w jakim pracownik będzie mógł, wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Natomiast w razie nieotrzymania świadectwa pracy pracownicy zyskają uprawnienie do wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. To najważniejsze zmiany, jakie zostaną wprowadzone do Kodeksu pracy w wyniku prezydenckiej nowelizacji.

Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy:

• po pierwsze - do Kodeksu pracy zostaną przeniesione - z § 4 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy - bez żadnych zmian merytorycznych regulacje dotyczące terminu wydania świadectwa pracy. Zatem art. 97 § 1 Kodeksu pracy zostanie uzupełniony o regulację, z której będzie wynikać, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w dniu ustania stosunku pracy nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego. Jednocześnie zostanie doprecyzowany art. 282 pkt 3 Kodeksu pracy − karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł będzie zagrożone niewydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy (obecnie jest to niewydanie pracownikowi świadectwa pracy);

• po drugie - zostaną wydłużone terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika, ponieważ obecny 7-dniowy termin został oceniony jako zbyt krótki. Po zmianach pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi będzie przysługiwać − także w ciągu 14 dni (zamiast dotychczasowych 7 dni) od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy − prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy pracownik będzie wnosił żądanie sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy - obecnie w tym zakresie brakuje regulacji. Z przepisów przejściowych wynika, że do terminów, które rozpoczęły bieg i nie upłynęły do dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. do 7 września 2019 r., będą stosowane już dłuższe, 14-dniowe terminy;

• po trzecie - do Kodeksu pracy zostaną wprowadzone nowe przepisy, na mocy których:

  1. w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy;
  2. jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie go do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe − pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Z ww. żądaniami pracownik będzie mógł wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia. Będzie to odpowiednio stosowane do żądania sprostowania świadectwa pracy.

Szczegółowe kwestie procesowe związane z ww. żądaniami zostaną uregulowane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. W wyroku/postanowieniu uwzględniającym żądanie pracownika sąd będzie określał treść świadectwa pracy, a prawomocny wyrok (postanowienie) zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy będzie zastępował to świadectwo.

Czytaj więcej w artykule: "Jakie nowe uprawnienia przyznaje pracownikom prezydencka nowelizacja Kodeksu pracy" >>

Pracodawca w kryzysie (PDF)

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W książce omówiono także szczególne narzędzia, takie jak porozumienia kryzysowe zawierane z przedstawicielami załogi czy przestój wiążący się z dostępem do finansowania ze środków publicznych. Opracowanie zawiera także omówienie specustawy gospodarczej – tzw. tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK