do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.04.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Przedsiębiorcy pozytywnie o zmianach dotyczących ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. W wyniku przeglądu obowiązków administracyjnych w aktach prawnych, zidentyfikowane zostały obciążenia regulacyjne, w szczególności natury administracyjnej, które są nadmierne i nieadekwatne do celów, w tym zgłaszane przez przedsiębiorców jako uciążliwe i dotykające różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze. Pakiet 72 propozycji zmian w 74 ustawach z kilku dziedzin prawa został zawarty w jednej ustawie.

Niemalże 100 proc. ankietowanych przez BCC przedsiębiorców pozytywnie ocenia działania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii mające na celu ograniczenie, wymienionych w projekcie ustawy, obowiązków i obciążeń regulacyjnych. Zdaniem 78 proc. badanych proponowane modyfikacje przepisów bezpośrednio wpłyną pozytywnie na sytuację prowadzonego przedsiębiorstwa.

Nie są to jednak ich zdaniem na tyle znaczące zmiany, aby na szerszą skalę poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ustawa nie rozwiązuje najistotniejszych dla biznesu problemów, w szczególności nie ogranicza obciążeń regulacyjnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Jednocześnie, przedsiębiorcy postulują, aby prawo było zdecydowanie mniej opresyjne: „Nie może być tak, że za niezawinione błędy, np. w rozliczeniach podatkowych, pomimo ich skorygowania i zapłacenia podatku można iść do więzienia. To absurd i niszczenie osób, które własnym majątkiem codziennie ryzykują podejmując decyzje biznesowe, a następnie są niszczeni przez urzędników bez wiedzy i doświadczenia.”

Proponują również zaniechanie prac nad ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która zawiera nieprecyzyjne pojęcia, dużą uznaniowość oraz b. wysokie sankcje karne, także za czyny nieumyślne.

Zdaniem przedstawicieli biznesu, powinna funkcjonować obowiązkowa interpretacja prawna lub podatkowa przepisów, dokonywana przez organ centralny (np. Ministerstwo Finansów, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego itp.) po przegranej sprawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – a w efekcie przegląd, aktualizacja i ujednolicenie interpretacji podatkowych i prawnych wydanych wcześniej przez te organy.

Pozytywnym rozwiązaniem zawartym w projekcie ustawy jest wprowadzenie instytucji tzw. „prawa do błędu”, w ramach której – w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w sposób uzasadniający nałożenie mandatu lub wymierzenie kary administracyjnej – możliwe będzie uniknięcie odpowiedzialności przez przedsiębiorcę, jeśli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte. Projekt przewiduje, iż powyższa instytucja znajdzie zastosowanie jedynie wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz jedynie w przypadku, gdy naruszenie będzie miało miejsce w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy.

Przedsiębiorcy proponują, aby instytucja ta znalazła zastosowanie w odniesieniu do każdego przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, w każdym czasie i niezależnie od tego jak długo prowadzona jest ta działalność, jeżeli do naruszenia przepisu doszło nieumyślnie i po raz pierwszy. Takie rozwiązanie mogłoby przyczynić się do odbudowania wielokrotnie już nadszarpniętego zaufania przedsiębiorców do państwa i stanowionego przez nie prawa. Pożądany przez biznes model wygląda tak, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, do których dochodzi po raz pierwszy i bez winy umyślnej, urzędnik jedynie zwraca uwagę na naruszenie z wnioskiem o skorygowanie błędnego działania w odpowiednim terminie. Po usunięciu zaś stwierdzonych nieprawidłowości, postępowanie ulega umorzeniu z mocy prawa. Gdyby takie rozwiązanie wdrożyć w życie, spowodowałoby ono także złagodzenie negatywnie oddziałujących na biznes czynników, takich jak częste zmiany prawa oraz niejasność przepisów.

Na aprobatę zasługuje przewidziane w projekcie rozwiązanie umożliwiające przeniesienie ułamkowej części ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę. W ramach dotychczas obowiązującego stanu prawnego nie jest to możliwe, tymczasem takie ograniczenie nie znajduje uzasadnienia. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają także uszczegółowienie wprowadzenie rozwiązań umożliwiających przeniesienie na nabywcę przedsiębiorstwa decyzji administracyjnych.

Korzystna dla przedsiębiorców jest zmiana art. 33a ustawy o VAT, który mówi o objęciu towarów procedurą uproszczoną. Procedura ta pozwala podatnikom na rozliczenie podatku należnego z tytułu importu w deklaracji VAT poprzez ujęcie w niej kwot podatku należnego i naliczonego, bez konieczności jego wpłaty na rachunek naczelnika urzędu skarbowego. Jest to rozwiązanie analogiczne do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, takie rozwiązanie ma przyczynić się do konkurencyjności polskich portów morskich, które w obecnym stanie prawnym przegrywają walkę o klienta z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z portami niemieckimi, holenderskimi czy litewskimi. W państwach tych już od dawna obowiązuje zasada rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych dla wszystkich podatników. Rozliczenia podatku wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT-7 stanowić będą duże uproszczenia, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy przedstawicieli dysponujących stosownymi pozwoleniami do korzystania z uproszczeń oraz sami nie spełniali wymogów określonych przez ustawodawcę.

Źródło: Business Centre Club

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 lipca 2020 r. według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: stary numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK