do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.05.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe wzory formularzy CIT

Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt rozporządzenia wprowadza m.in. nowe wzory formularzy CIT.

Na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 28a ust. 1 ustawy o CIT Minister Finansów określił wzory deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, wydając rozporządzenie z dnia 24 listopada 2015 r.  w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1995, z późn. zm.).

Określone w powyższym rozporządzeniu wzory formularzy wymagają dostosowania do zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), a także ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. poz. 2201), obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Ustawy te wprowadziły szereg zmian w przepisach podatkowych, które powodują konieczność ich uwzględnienia w formularzach podatkowych. Do zmian tych należy zaliczyć przede wszystkim wprowadzenie w ustawie o CIT podziału na źródła dochodów – zyski kapitałowe i inne źródła przychodów, zmiany dotyczące podatkowej grupy kapitałowej (dalej: PGK), wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego czy zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Rozwiązania te wymagają wprowadzenia  w formularzach odpowiednich zmian umożliwiających wykonanie przez podatników obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych przepisów.    

Projektowane rozporządzenie wprowadza m.in. nowe wzory formularzy CIT:

  • Formularze CIT/8S oraz CIT/8SP dotyczące przedstawienia informacji o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Informacje te są przeznaczone dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz podatników będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, które są beneficjentami pomocy. Formularze zawierają dane identyfikacyjne przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (specjalnych stref ekonomicznych),  dane dotyczące wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, pozwalające na ustalenie dopuszczalnej pomocy publicznej oraz dane pozwalające na ustalenie wielkości zwolnienia podatkowego w podatku CIT z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej. Dane zawarte w formularzu CIT/8S oraz CIT/8SP pozwalają na weryfikację spełnienia przez przedsiębiorców warunków wynikających z zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (specjalnych stref ekonomicznych),  w tym dopuszczalnej pomocy, wynikającej z poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz faktycznie uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy w formie zwolnienia podatkowej.
  • Formularz CIT/MIT będzie składany natomiast przez podatników obowiązanych do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT, tj. tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z najmu (dzierżawy itp.) budynków. W formularzu tym będą wykazywane m.in. dane dot. nazwy środka trwałego, jego wartości początkowej (zmiany wartości tego środka mające miejsce w ciągu roku podatkowego), czy też wysokość przychodów podatnika w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
  • Formularz CIT-8AB skierowany jest do PGK i będzie składany niezależnie od okresu,  w którym PGK zostało utworzone. Z uwagi na liczbę składanych zeznań CIT-8B oraz zakres informacji, jakie są deklarowane w dwóch odrębnych zeznaniach CIT-8A i CIT-8B, racjonalnym jest skonsolidowanie deklaracji CIT-8A i CIT-8B w jednym formularzu CIT8AB.
  • Formularz CIT-PGK dotyczący przedstawienia informacji o wysokości dochodu przez poszczególne spółki tworzące PGK. Celem nowego formularza CIT-PGK stanowiącego załącznik do CIT-8AB jest transparentność deklarowania przez spółki tworzące PGK wyników podatkowych kształtujących podstawę opodatkowania PGK.

Projekt rozporządzenia zakłada, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dokonanie zmian w funkcjonujących obecnie formularzach, jak również wprowadzenie nowych formularzy wynika przede wszystkim  z modyfikacji regulacji podatkowych, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. –  na podstawie ww. ustawy zmieniającej. Z tego względu koniecznym jest, aby wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosowane były do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

INFORLEX Księgowość i KadryKompleksowa baza wiedzy adresowana do księgowych, kadrowych z rynku firm oraz biur rachunkowych.

Zawiera:
ujednolicone akty prawne, porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR PL, profesjonalne doradztwo ekspertów, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności

Kup już za: 425.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK