do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.04.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Dłuższy termin na złożenie CIT-8

Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia, które zakłada wydłużenie dla części podatników terminu składania formularzy CIT-8, CIT-8A i CIT-8B do 30 czerwca.

Podatnicy podatku CIT są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Zgodnie z generalną zasadą rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Jednocześnie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.  

Powyższe regulacje przewidują zatem sytuacje wcześniejszego zakończenia roku podatkowego. W takim przypadku podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania w terminie do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku podatkowego.

1 stycznia 2018 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawach podatkowym, w tym również w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany te wymagają opracowania nowych wzorów formularzy podatkowych. Obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące wydania przez Ministra Finansów stosownego rozporządzenia.

Nowe wzory muszą uwzględniać szereg zmian dotyczących nowych rozwiązań podatkowych, które wiążą się również z koniecznością opracowania nowych wersji elektronicznych tych formularzy, a także przygotowaniu ich opisów systemowych wraz z regułami poprawności umożliwiającymi obsługę w systemie POLTAX. Oznacza to, iż nowe wzory formularzy mogą zostać opracowane tuż przed upływem terminu na złożenie przez podatników w wymaganym przez przepisy podatkowe terminie. Tym samym doszłoby do istotnego faktycznego skrócenia podatnikom czasu na dokonanie rozliczenia rocznego podatku CIT.   

W celu uniknięcia takiej sytuacji resort finansów proponuje przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, a także do wpłaty podatku należnego (różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek).

Proponowana regulacja odnosiłaby się do zeznań składanych za rok podatkowy, tj. formularza CIT-8, CIT-8A i CIT-8B. Projektowanym rozwiązaniem objęci zostaliby podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed dniem 1 marca 2018 r. Tym samym przedłużenie obejmie podatników, których rok podatkowy rozpoczął się w 2018 r. zakończył się w styczniu bądź lutym tj. trwał nie dłużej niż 2 miesiące. Termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania przez podatników zostałby przedłużony do końca czerwca 2018 r.  

Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 50 ustawy – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu.

Proponuje się, żeby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Oprac. Alicja Fal

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

INFORLEX Księgowość i KadryKompleksowa baza wiedzy adresowana do księgowych, kadrowych z rynku firm oraz biur rachunkowych.

Zawiera:
ujednolicone akty prawne, porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR PL, profesjonalne doradztwo ekspertów, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności

Kup już za: 425.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK