Do kiedy decyzja o sporządzeniu sprawozdania w formie uproszczonej

Organ zatwierdzający musi pojąć decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej przed jego sporządzeniem. Decyzja taka powinna być zatem podjęta w terminie do końca marca (o ile rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym). Jednostka mikro może sporządzać sprawozdanie finansowe w formule przewidzianej dla jednostek małych, tj. według załącznika nr 5 ustawy o rachunkowości (o ile taka jest decyzja organu zatwierdzającego).

Jednostki spełniające warunki określone przez ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro (art. 3 ust. 1a i 1b uor) lub małych (art. 3 ust. 1c i 1d uor) mogą sporządzać na podstawie decyzji organu zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej przewidzianej dla tego typu jednostek. Zakres ograniczonych informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym:

  • dla jednostek mikro - stanowi załącznik nr 4 uor,
  • dla jednostek małych - stanowi załącznik nr 5 uor.

Należy przy tym podkreślić, że posiadanie statusu małej lub mikro jednostki nie jest obligatoryjne (jest to prawo, a nie obowiązek). W każdym jednak przypadku warunkiem możliwości sporządzania stosownie uproszczonego sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek mikro lub małych jest decyzja organu zatwierdzającego.

Ustawa o rachunkowości nie wskazuje, kiedy taka decyzja powinna być podjęta. Oczywiste jest, że musi być ona podjęta przed sporządzeniem sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. Ustawa o rachunkowości (w art. 52 ust. 1 uor) nakłada obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Zatem w przypadku jednostek, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym, sprawozdanie finansowe powinno byś sporządzone najpóźniej 31 marca. Data ta wyznacza jednocześnie ostateczny termin, gdy taka decyzja o sporządzaniu sprawozdania w formie uproszczonej przewidzianej dla jednostek mikro lub małych może być podjęta (przy czym oczywiste jest, że im wcześniej organ zatwierdzający podejmie taką decyzję i stanie się ona znana osobom sporządzającym sprawozdanie, tym lepiej).

Czytaj więcej w artykule: "Do kiedy można podjąć decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>