do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.10.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca od 2018 r.

Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2018 r. obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej będzie mógł pracować w turystyce, rolnictwie czy ogrodnictwie, jeśli uzyska zezwolenie na pracę sezonową. Taka praca będzie mogła trwać maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Do zezwolenia na pracę sezonową należy stosować wzór zamieszczony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (art. 3 lit. b dyrektywy). Należy opatrzyć go adnotacją o pracy sezonowej i o posiadaniu upoważnienia dla osoby w nim wymienionej do pobytu i pracy na terytorium państwa członkowskiego przez okres przekraczający 90 dni.

W Polsce zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (dalej również zatrudniającego), co w praktyce oznacza, że będą to robić powiatowe urzędy pracy (PUP).

UWAGA!

Zezwolenie będzie wydawane obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy bez konieczności przedstawienia tzw. testu rynku pracy.

Warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową

Rodzaj warunku

Termin jego spełnienia

Uwagi

Wysokość wynagrodzenia określonego w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (art. 88o ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia w brzemieniu od 1 stycznia 2018 r. )

Wartość wynagrodzenia ma być wpisana do wniosku o zezwolenie, a później wykonana w umowie zawieranej między cudzoziemcem a zatrudniającym

Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2018 r. wyniesie 2100 zł (art. 88c ust. 1 pkt 1a ustawy o promocji zatrudnienia w brzemieniu od 1 stycznia 2018 r. )

Informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzona z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców (tzw. test rynku pracy) (art. 88o ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia w brzemieniu od 1 stycznia 2018 r. )

Ma być to załącznik do wniosku na etapie jego składania

Ten warunek nie dotyczy państw wyłączonych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń i objętych procedurą oświadczeniową

Kopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce (art. 88p ust. 7 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia w brzemieniu od 1 stycznia 2018 r.)

Przedłożenie staroście kopii dokumentu ma nastąpić po wpisaniu wniosku o wydanie zezwolenia do ewidencji wniosków oraz po wjeździe cudzoziemca na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego

Gdy zatrudniający nie przedstawi w okresie 120 dni od dnia dokonania wpisu zaświadczenia kopii dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce, postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zostanie umorzone. Nie stanie się tak tylko wtedy, gdy z okoliczności sprawy będzie wynikać, że zezwolenie na pracę sezonową zostanie wykorzystane zgodnie z celem, tyle że w późniejszym terminie (art. 88p ust. 10-11 ustawy o promocji zatrudnienia w brzemieniu od 1 stycznia 2018 r.)

Informacja o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu w Polsce (art. 88p ust. 7 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia w brzemieniu od 1 stycznia 2018 r.)

Przedłożenie staroście informacji powinno nastąpić po wpisaniu wniosku o wydanie zezwolenia do ewidencji wniosków oraz po wjeździe cudzoziemca na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego

We wniosku o zezwolenie zatrudniający musi złożyć oświadczenie, czy on zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie, czy też cudzoziemiec organizuje je sobie we własnym zakresie (art. 88x ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia w brzemieniu od 1 stycznia 2018 r.)

Czytaj więcej w artykule: "Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r." >>

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2017/2018 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK