Do jakiego źródła przychód ze sprzedaży samochodu rozliczanego kilometrówką

Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego kilometrówką to przychód ze zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) updof. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów. Ministerstwo zmieniło tym samym swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie. Do tej pory uznawało, że przychód ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego kilometrówką to przychód z działalności gospodarczej.

Z dotychczasowym stanowiskiem MF nakazującym kwalifikowanie przychodu ze sprzedaży samochodu rozliczanego kilometrówką do przychodu z działalności gospodarczej nie zgadzali się doradcy podatkowi oraz sami podatnicy. Twierdzili oni, że przychód z takiej sprzedaży powinien być - podobnie jak to miało miejsce do końca 2014 r. - zaliczany do przychodu ze sprzedaży innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof. Z uwagi na liczne pytania zgłaszane w tej kwestii naszej redakcji zdecydowaliśmy się na wystąpienie do MF z pytaniem w tej sprawie. Z odpowiedzi udzielonej 27 września 2017 r. przez kierownika Referatu Komunikacji i Promocji MF oraz rzecznika prasowego Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że MF zmieniło prezentowane dotychczas stanowisko w omawianej kwestii, powracając tym samym do wykładni prezentowanej do końca 2014 r. W piśmie tym czytamy:

MF (…) Krajowa Informacja Skarbowa przedstawia aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy rozliczanego w kosztach firmowych tzw. kilometrówką:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328) nadała nowe brzmienie art. 14 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy PIT, zgodnie z którym przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Należy zwrócić uwagę, że ww. przepis odnosi się do składników majątku (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa.

Jednocześnie w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT został wymieniony przypadek samochodu osobowego, którego podatnik nie ujmuje w ewidencji środków trwałych, rozliczając koszty jego eksploatacji dla celów prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówki.

Samochód ten nie stanowi zatem majątku przedsiębiorstwa (podobnie jak samochód wynajmowany), ale stanowi tzw. majątek prywatny przedsiębiorcy. Tym samym powyższy przepis wyłącza zastosowanie normy przewidzianej w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy PIT w przypadku takiego samochodu osobowego.

W konsekwencji należy stwierdzić, że odpłatne zbycie samochodu osobowego, którego koszty eksploatacji były rozliczane na podstawie tzw. kilometrówki, skutkuje powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy PIT.

Czytaj więcej w artykule: "Do jakiego źródła zakwalifikować przychód ze sprzedaży samochodu rozliczanego kilometrówką - zmiana stanowiska MF" >>