do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.06.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmiany w procedurze administracyjnej – ułatwienia dla firm

1 czerwca 2017 r. weszły w życie istotne zmiany kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej ppsa). Nowelizacja stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Nowe przepisy mają zapobiegać przewlekłości postępowania. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorców w odniesieniu do postępowań administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą, takich jak uzyskanie koncesji lub zezwolenia czy też decyzji związanych z procesem inwestycyjnym.

Nowe przepisy k.p.a. mają też zmienić podejście administracji do obywateli. Bardziej partnerskie relacje mają zapewnić takie reguły, jak: zasada przyjaznej interpretacji prawa i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony oraz wprowadzenie metod polubownego rozwiązywania kwestii spornych (mediacja).

Dzięki nowelizacji prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skróci się też okres oczekiwania na rozstrzygnięcie sporu przez sąd. Od 1 czerwca 2017 r. skargę do sądu można bowiem wnieść bez potrzeby wnioskowania o ponowne rozpatrzenie sprawy czy wzywania do usunięcia naruszenia prawa. Uczestnicy postępowania zyskali też nowe narzędzie kontroli organów administracji. Mianowicie mogą oni wnieść do sądu sprzeciw od decyzji organu II instancji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. Dzięki temu decyzja o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia podlega obecnie kontroli sądu, a bezzasadne zastosowanie tego środka może być ukarane przez sąd karą grzywny.

Istotną zmianą dla podmiotów, które zamierzają zaskarżyć otrzymane podatkowe interpretacje indywidualne, jest też uchylenie obowiązku poprzedzenia skargi na interpretację wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Obecnie skargę na interpretację można wnieść w terminie 30 dni od otrzymania interpretacji, bez konieczności składania do organu, który wydał interpretację, wniosku o usunięcie naruszenia prawa.

Ewa Sławińska

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł