do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 18.05.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe zasady postępowania administracyjnego

1 czerwca 2017 r. wejdą w życie istotne zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Nowelizacja stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Nowe przepisy mają zapobiegać przewlekłości postępowania. Wprowadzają m.in. nowe korzystne ogólne zasady postępowania.

Nowelizacja wprowadza następujące zasady ogólne postępowania administracyjnego:

  • przyjaznej interpretacji prawa. Zasada ta polega na obowiązku rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ (art. 7a k.p.a.). Reguła ta będzie miała zastosowanie w sprawach, których przedmiotem jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia,
  • proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania, którymi to regułami mają się kierować organy administracji publicznej przy prowadzeniu postępowania (doprecyzowanie zasady zaufania) - art. 8 k.p.a.,
  • pewności prawa (albo zasada uprawnionych oczekiwań), zgodnie z którą strona będzie mogła oczekiwać, że organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstąpią od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8 § 2 k.p.a.),
  • polubownego rozstrzygania kwestii spornych, która nakłada na organy administracji obowiązek dążenia do polubownego rozstrzygania kwestii spornych m.in. poprzez obowiązek informowania o możliwościach skorzystania z ugody lub mediacji (art. 13 k.p.a.)

Czytaj więcej w artykule: "Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego - ułatwienia dla firm" >>

KPA. Komentarz do zmian

KPA. Komentarz do zmian jest praktycznym przewodnikiem po znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego. W przystępny sposób przedstawia – wchodzące w życie 1 czerwca 2017 r. rewolucyjne zmiany wprowadzone do procedury administracyjnej przez ustawę z 7 kwietnia 2017 r.

Kup już za: 99.00 zł