do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.05.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Uchylenie lub zmiana decyzji o przyznaniu emerytury lub renty

Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których prawomocna decyzja o przyznaniu emerytury lub renty może zostać uchylona lub zmieniona.

Dotychczas było to możliwe w przypadku gdy zostały przedstawione nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość. Po zmianach, w sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, uchyla lub zmienia decyzję i ponownie ustala prawo do świadczeń lub ich wysokość, jeżeli:

  1. po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość (tak jak to było dotychczas), oraz gdy
  2. decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;
  3. dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
  4. decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie;
  5. decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność;
  6. przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego.

Ustawodawca określił też okres, w którym dopuszczalne jest uchylenie lub zmiana decyzji o przyznaniu świadczeń emerytalnych i rentowych. Zgodnie z nowymi przepisami uchylenie lub zmiana takiej decyzji, nie może nastąpić, jeżeli od dnia jej wydania upłynął okres:

  1. 10 lat - w przypadkach określonych w pkt 2-4;
  2. 5 lat - w przypadkach określonych w pkt 1 i 5;
  3. 3 lat - w przypadku określonym w pkt 6.

Nowe przepisy obowiązują od 18 kwietnia 2017 r.

Oprac. Ewa Sławińska

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 69.00 zł