do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.05.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Będzie prawo do wniesienia ponaglenia

1 czerwca 2017 r. wejdą w życie istotne zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Nowelizacja stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Nowe przepisy mają zapobiegać przewlekłości postępowania. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorców w odniesieniu do postępowań administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą, takich jak uzyskanie koncesji lub zezwolenia czy też decyzji związanych z procesem inwestycyjnym. Przedsiębiorca m.in. zyska prawo do wniesienia ponaglenia.

Prawo do wniesienia ponaglenia będzie służyć stronie, której sprawa nie została załatwiona w terminie. Organy administracji będą miały obowiązek pouczyć stronę o możliwości wniesienia takiego ponaglenia w piśmie informującym o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 36 § 1 k.p.a.). Obecnie, gdy taka sytuacja ma miejsce, strona ma możliwość złożenia zażalenia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 37 k.p.a.:

Strona będzie miała prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
  2. postępowanie będzie prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Strona wnosząca o ponaglenie będzie miała obowiązek ponaglenie uzasadnić. Ponaglenie trzeba będzie wnieść do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do tego samego organu (gdy nie ma organu wyższego stopnia). Organ odwoławczy będzie miał siedem dni na rozpatrzenie ponaglenia, a następnie wyda postanowienie, w którym:

  • wskaże, czy organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania,
  • w przypadku stwierdzenia, że miała miejsce bezczynność lub przewlekłość:

– wyznaczy termin załatwienia sprawy i zobowiąże właściwy organ do załatwienia sprawy w tym terminie,

– wyjaśni przyczyny i ustali winnych bezczynności lub przewlekłości.

Zgodnie z nowymi przepisami pracownik organu administracji publicznej będzie podlegał odpowiedzialności (porządkowej, dyscyplinarnej lub innej przewidzianej przepisami prawa), nie tylko wtedy, gdy z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwi sprawy w terminie, ale także wtedy, gdy będzie prowadził postępowanie dłużej niż to było niezbędne do załatwienia sprawy (art. 38 k.p.a.).

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł