do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 04.05.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Złagodzenie zakazów dotyczących usług biegłych rewidentów

Senat opowiedział się za złagodzeniem regulacji zakazującej biegłym rewidentom świadczenia dla swoich klientów usług wykraczających poza rewizję finansową. Będą oni mogli świadczyć dla swoich klientów m.in. tzw. usługi atestacyjne.

Senat zgłosił kilkadziesiąt poprawek do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Większość przyjętych poprawek ma charakter legislacyjny. Wśród poprawek merytorycznych uznanie zyskały poprawki, które przewidują m.in., że biegli rewidenci będą mogli świadczyć dla swoich klientów niektóre usługi, które zostały wykluczone w ustawie uchwalonej przez Sejm.

Chodzi m.in o:

  • usługi przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej;
  • wydawania listów poświadczających wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki;
  • usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki.

Ponadto biegli rewidenci mogliby świadczyć usługi badania historycznych informacji finansowych do prospektu, weryfikować pakiety konsolidacyjne; potwierdzać spełnienie warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych. Poprawka umożliwia też biegłym rewidentom świadczenie usług atestacyjnych w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Senatorowie zgodzili się, by biegli rewidenci mogli oceniać zgodność informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń. Poza tym mogliby świadczyć usługi "poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków".

Poprawka zastrzega, że świadczenie tych usług możliwe będzie jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej jednostki, po przeprowadzeniu przez komitet audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności.

W założeniu nowe przepisy mają na celu wdrożenie regulacji unijnych, określających nowe zasady wykonywania audytu w spółkach. Według resortu finansów ustawa ma ponadto służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz prowadzić do ograniczania konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi a firmami badanymi.

Ustawa tworzy specjalny katalog Jednostek Zainteresowania Publicznego obejmujący m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego, na których ciążą określone obowiązki. W czasie prac parlamentarnych do projektu ustawy wprowadzono rządowe autopoprawki m.in. dot. rozszerzenia czarnej listy usług zakazanych o usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. Oznacza to, że firma audytorska nie będzie mogła jednocześnie świadczyć temu samemu klientowi (JZP) usług audytorskich i doradczych.

Przepisy te krytycznie oceniała Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, a także przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Ustawa zakłada też m.in. wprowadzenie rotacji, czyli obowiązkowej zmiany firmy audytorskiej, która wykonuje badanie i przygotowuje opinię dotyczącą sprawozdań w JZP - przyjęto 5-letni maksymalny okres nieprzerwanego trwania zleceń. Zaproponowano też nowy model nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi. Ma być w tym celu powołana Komisja Nadzoru Audytorskiego.

Czytaj także:

"Zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich" >>

"Przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta" >>

"Biegły rewident z zakazem świadczenia dodatkowych usług" >>

"Ustawa o audycie uderzy w interesy firm" >>

Źródło: PAP

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł