Odsetki od błędnie pobranej kary umownej nie są kosztem

Za koszty podatkowe nie można uznać odsetek naliczonych od nienależnej kary umownej. Podatnik, który błędnie pobrał karę umowną, nie zaliczy do kosztów podatkowych odsetek, które musiał zwrócić poszkodowanemu wraz z karą. Tak orzekł NSA w wyroku z 2 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 281/15 i II FSK 282/15.

Spółka podnosiła, że w katalogu wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, wymieniono naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (zob. art. 16 ust. 1 pkt 11 updop). Tym samym, jej zdaniem, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są jedynie odsetki niezapłacone albo umorzone. Wydatki na wszystkie pozostałe odsetki stanowią zatem koszt uzyskania przychodu.

Jak wynika z omawianego wyroku, zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne nie zgadzają się z takim stanowiskiem. Każdy wydatek, by być zaliczonym do kosztów podatkowych, musi spełniać podstawowe warunki określone w art. 15 ust. 1 updop. Powinien zatem mieć związek z osiąganymi przychodami lub mieć na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Tym samym z zaliczeniem do kosztów podatkowych wydatków niemieszczących się w zakresie normalnego funkcjonowania podatnika związane jest ryzyko podatkowe. Faktu zapłacenia odsetek nie można odrywać od przyczyny, z której wynikła konieczność ich zapłaty. Jeżeli brak jest dobrego uzasadnienia do poniesienia wydatku lub był on konsekwencją błędu czy naruszenia prawa bądź umowy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że fiskus zaneguje zaliczenie go i związanych z nim odsetek do kosztów podatkowych.

Sławomir Biliński

Czytaj więcej w artykule: "Odsetki zapłacone od błędnie pobranej kary umownej nie są kosztem podatkowym – wyrok NSA" >>