do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 18.04.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zleceniodawca może dokonywać potrąceń z płacy minimalnej zleceniobiorcy

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie wyłączają możliwości dokonania potrącenia określonych kwot na rzecz zleceniodawcy z wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy, np. za wypożyczenie przez niego stroju roboczego czy z tytułu kary nałożonej przez zleceniodawcę za spóźnienia do pracy. Zatem należy przyjąć, że jest ono dopuszczalne – takie stanowisko zajął resort pracy.

Artykuł 8a ust. 4 ustawy [o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – przyp. red.] stanowi, że przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Powyższa regulacja (...) ma charakter przepisu szczególnego, wyłączającego możliwość dokonania – w stosunku do wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż wysokość minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług – następujących czynności prawnych:

  • zwolnienia się dłużnika z zobowiązania przez spełnienie innego świadczenia (art. 453 Kodeksu cywilnego),
  • zastosowania instytucji odnowienia (art. 506 Kodeksu cywilnego),
  • zwolnienia dłużnika z długu (art. 508 Kodeksu cywilnego).

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 498 Kodeksu cywilnego, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie to ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 Kodeksu cywilnego).

Przepisy ustawy nie wyłączają możliwości dokonania potrącenia wierzytelności przysługujących zleceniodawcy lub usługodawcy z wierzytelnością przysługującą zleceniobiorcy lub usługobiorcy z tytułu wynagrodzenia, zatem należy przyjąć, że – w świetle przepisów ustawy – jest ono dopuszczalne.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z przepisami k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531). Ponadto, w myśl art. 58 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy; nieważna jest także czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

źródło: www.sejm.gov.pl

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 69.00 zł