do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.04.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

MF utworzy listę podatników wykreślonych z rejestru VAT

Od 1 stycznia 2017 r. organom podatkowym rozszerzono zakres uprawnień do wykreślania podatników z rejestru VAT lub odmowy ich rejestracji. Bardzo często z tych uprawnień korzystają. Dlatego podatnicy sprawdzający status swojego kontrahenta za pomocą wyszukiwarki na stronie MF nie mogą mieć pewności, czy na dany dzień jest to informacja aktualna. Organy podatkowe nie nadążają z jej aktualizacją. Dlatego MF planuje stworzenie oficjalnej listy podatników VAT, którym odmówiono rejestracji, których wykreślono z rejestru oraz przywrócono do rejestru.

W tym celu przygotowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Na podstawie tej ustawy do ustawy o VAT zostanie wprowadzony art. 96b, który upoważni Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia w formie elektronicznej wykazu podmiotów:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji,
 • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnik VAT,
 • których rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona.

Wykaz ten będzie dostępny m.in. na stronie MF.

Z projektu wynika, że wykaz ten będzie zawierał szczegółowe dane tych podmiotów, tj.:

 1. imiona i nazwisko lub nazwę,
 2. numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeśli taki numer został przyznany,
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,
 4. numer PESEL, o ile podmiot posiada,
 5. numer, pod którym podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
 6. adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 7. adres miejsca zamieszkania albo adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania – w przypadku osoby fizycznej,
 8. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL,
 9. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL,
 10. imię i nazwisko lub nazwę wspólnika oraz jego identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL,
 11. datę odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT,
 12. podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie wykreślał podmiot z wykazu w przypadku przywrócenia przez naczelnika urzędu skarbowego rejestracji podmiotu jako podatnika VAT.

Ustawa ma wejść w życie 7 dni po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw.

Oprac. Joanna Dmowska

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł