do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.02.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Przekazanie posiłków profilaktycznych bez VAT

Przekazanie posiłków profilaktycznych nie podlega opodatkowaniu VAT. Podatnikowi przy nabyciu tych posiłków przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Opodatkowaniu VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W pewnych sytuacjach opodatkowaniu podlegają jednak także czynności nieodpłatne, w tym nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika.

Ustawa określa dodatkowo pewne czynności, które należy traktować na równi z odpłatną dostawą towarów. Jest to m.in. przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem przekazanie pracownikowi świadczenia podlega opodatkowaniu, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. przekazanie nastąpiło na potrzeby osobiste pracownika,
  2. podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabytych towarów.

W przypadku posiłków profilaktycznych pierwszy z wymienionych warunków nie został spełniony. Przekazanie (wydanie) pracownikowi posiłków profilaktycznych nie następuje bowiem „na cele osobiste” pracownika. Obowiązek wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych wynika z przepisów prawa pracy (art. 232 Kodeksu pracy). Zgodnie z tymi przepisami pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków, wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania są określane stosownym rozporządzeniem. Pracodawca, wypełniając ten obowiązek, nie kieruje się osobistymi potrzebami pracowników i chęcią ich zaspokojenia, a wykonuje obowiązki nałożone na niego przepisami prawa pracy w związku z zatrudnieniem pracowników przy pracach szczególnie uciążliwych.

Do opodatkowania VAT nie dochodzi również wówczas, gdy przekazywanie posiłków profilaktycznych stanowi nieodpłatne świadczenie usług. Także w takiej sytuacji nie następuje ono bowiem na cele osobiste pracowników ani nie jest to nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).

Czytaj więcej w artykule: "Czy od przekazania posiłków profilaktycznych trzeba odprowadzić VAT" >>

KPA. Komentarz do zmian

KPA. Komentarz do zmian jest praktycznym przewodnikiem po znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego. W przystępny sposób przedstawia – wchodzące w życie 1 czerwca 2017 r. rewolucyjne zmiany wprowadzone do procedury administracyjnej przez ustawę z 7 kwietnia 2017 r.

Kup już za: 99.00 zł