do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 28.01.2016
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Wynagrodzenie za opiekę nad dzieckiem bez zmian

Od 2 stycznia 2016 r. zmieniły się reguły udzielania czasu wolnego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 14. roku życia. Sposób obliczania wynagrodzenia za wspomnianą opiekę pozostał jednak bez zmian. Nadal należy ustalać je jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Jednak składniki wynagrodzenia przyjmowane w wysokości przeciętnej uwzględnia się wyłącznie z miesiąca, w którym przypadał okres niewykonywania pracy.

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik, stosownie do swego wyboru, może wykorzystywać płatne zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat w dniach albo w godzinach. Jego wymiar to 2 dni lub maksymalnie 16 godzin (art. 188 Kodeksu pracy). Wybierając opcję godzinową, pracownik zyskuje możliwość wielokrotnego w ciągu roku korzystania z kilkugodzinnych zwolnień od pracy – aż do wyczerpania limitu.

Przy obliczaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy na dziecko należy kierować się zasadami wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki pensji ustalane w wysokości przeciętnej uwzględnia się wyłącznie z miesiąca, w którym przypadał okres absencji w pracy (§ 5 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy). Podstawę wymiaru ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

  • elementów pensji należnych za okresy dłuższe niż miesiąc,
  • należności wymienionych w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – m.in.: jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie; gratyfikacji (nagród) jubileuszowych; wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego; wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby; nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • premii uznaniowych,
  • wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika z innych źródeł niż stosunek pracy (wyrok SN z 4 marca 2008 r., sygn. akt II PK 183/07).

Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie określone stałą stawką miesięczną, wówczas w praktyce nie wyodrębnia się z niego wynagrodzenia należnego za opiekę nad dzieckiem – w miesiącu korzystania z opieki wypłaca się pracownikowi stałe elementy pensji w pełnej kwocie (w wysokości zapisanej w umowie o pracę), oczywiście jeżeli nie wystąpią inne absencje powodujące konieczność pomniejszenia stałej płacy (np. choroba lub urlop bezpłatny).

Czytaj więcej w artykule: "Jak rozliczać wynagrodzenie za czas zwolnienia w celu opieki nad dzieckiem" >>

Czytaj także:

"Jak korzystać ze zwolnienia na opiekę nad zdrowym dzieckiem – po zmianach" >>

"Zwolnienie na opiekę w wymiarze godzinowym" >>

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł