do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jeden rachunek dla płatnika, większe uprawnienia ZUS - najnowsze zmiany przepisów ubezpieczeniowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik składek będzie opłacał składki na indywidualny rachunek składkowy, bez podziału na wpłaty na poszczególne fundusze. Na mocy nowelizacji ustawy systemowej, która wprowadza to ułatwienie dla płatników, zostały przewidziane także nowe uprawnienia ZUS. W przypadku płatników zatrudniających pracowników, zleceniobiorców i osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne na rzecz własnych pracodawców, ZUS będzie miał prawo wskazać, którego z podmiotów zatrudniających należy uznać za płatnika składek, a który nim nie jest.

 • Jak uzyskać informację na temat utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. ZUS ma obowiązek stosować się nie tylko do wydanych interpretacji indywidualnych, które są dla niego wiążące, ale również uwzględniać tzw. jednolitą praktykę interpretacyjną. Płatnicy składek nie mogą zostać obciążeni składkami ani dodatkowymi sankcjami za nieopłacenie składek w zakresie, w jakim zastosowali się do wytycznych organu prezentowanych w interpretacjach indywidualnych.

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Rolnik-przedsiębiorca utraci prawo do podlegania ubezpieczeniu w systemie rolniczym, jeżeli z tytułu działalności nie złoży w ustawowym terminie zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w 2016 r. Wyłączenie z ubezpieczeń w KRUS nastąpi także wówczas, gdy kwota podatku przekroczy górną granicę, która za 2016 r. wynosi 3258 zł. Termin na złożenie zaświadczenia/oświadczenia mija 31 maja 2017 r.

 • Nagroda jubileuszowa w podstawie wymiaru składek – 10 najczęstszych pytań płatników składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Nagrody jubileuszowe wypłacane w związku ze stażem pracy są wyłączone z podstawy wymiaru składek, pod warunkiem że zasady ich przyznawania, określone w regulacjach płacowych, przewidują prawo do nabycia tych gratyfikacji nie częściej niż raz na 5 lat. W niektórych sytuacjach ze zwolnienia mogą skorzystać także płatnicy, którzy wypłacają jubileuszówkę swoim zatrudnionym w okresie krótszym niż 5-letni od daty nabycia poprzedniej nagrody.

 • Obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników sfery budżetowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Nauczyciele, podobnie jak pozostałe grupy zawodowe, od 1 października 2017 r. będą mogli przechodzić na emeryturę po ukończeniu wieku emerytalnego obniżonego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Do końca sierpnia 2018 r. mają wybór między ubieganiem się o emeryturą powszechną oraz wcześniejszą emeryturą z Karty Nauczyciela. Obniżenie wieku obejmie również sędziów i prokuratorów, którzy będą musieli zakończyć karierę zawodową po osiągnięciu 65 lat.

 • Uchylenie lub zmiana decyzji o przyznaniu emerytury lub renty

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których prawomocna decyzja o przyznaniu emerytury lub renty może zostać uchylona lub zmieniona. Dotychczas było to możliwe w przypadku gdy zostały przedstawione nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość. Po zmianach, w

 • Na jakich zasadach przedsiębiorcze matki mogą podejmować zatrudnienie w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.04.2017

  Kobiety, które urodziły dziecko, a także przedsiębiorcy-ojcowie, którzy sprawują opiekę nad małym dzieckiem, mogą pozostać aktywni zawodowo, nie tracąc z tego tytułu przysługującego im zasiłku macierzyńskiego. W razie łączenia sprawowania opieki nad dzieckiem z działalnością zarobkową trzeba zwrócić szczególną uwagę na zbiegi tytułów do ubezpieczeń, które mogą powstać w tym czasie. Obowiązek składkowy będzie bowiem kształtował się bardzo różnie – w zależności od tego, w jakiej formie jest podejmowane dodatkowe zatrudnienie w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem.

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla nowego pracownika

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.04.2017

  Nowo zatrudniony pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to , że w razie zachorowania przed upływem pierwszego miesiąca zatrudnienia, jeśli pracownik nie ma ciągłości ubezpieczenia chorobowego lub co najmniej 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, nie otrzyma świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Jak postąpić, gdy zasiłek został wypłacony w zawyżonej wysokości

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.04.2017

  PROBLEM Ostatnio w naszej firmie była kontrola z ZUS. Po kontroli okazało się, że nasze poprzednie biuro rachunkowe źle ustaliło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla jednej z pracownic. Z ustaleń pokontrolnych wynika, że stawka za dzień w wysokości 100% powinna wynosić 54 zł, a

 • Nowe zasady zgłaszania przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS od 19 maja 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.04.2017

  Od 19 maja 2017 r. obowiązują nowe zasady zgłaszania działalności gospodarczej do ZUS. Dotyczą one osób, które z tytułu działalności opłacają składki wyłącznie za siebie (nie zatrudniają innych osób), oraz członków ich rodzin. Osoby te już na etapie wpisu do CEIDG mogą zgłosić się do ubezpieczeń ZUS. Możliwe jest również zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny.

 • Nowe terminy na weryfikację przez ZUS prawa przyznawania emerytury lub renty

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2017

  Sejm doprecyzował, w jakich sytuacjach ZUS może zweryfikować prawo przyznawania renty lub emerytury oraz wysokość tych świadczeń. Wprowadzone do ustawy o emeryturach i rentach z FUS zmiany określają katalog sytuacji, w których będzie możliwe wzruszenie prawomocnych decyzji organu rentowego ustalających prawo do świadczeń lub

 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca powinien wypłacić podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego (niższa niż 1000 zł), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Kwota ta jest nazywana „podwyższeniem zasiłku macierzyńskiego”.

 • Kiedy można stosować umowę o dzieło zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Umowa o dzieło charakteryzuje się tym, że w jej wyniku powstaje rezultat o indywidualnym i unikatowym charakterze. Jest on ustalony na etapie zawierania tej umowy i możliwy do zweryfikowania po jego osiągnięciu. Lepiej nie korzystać z umowy o dzieło, gdy praca ma polegać na starannym działaniu, które jest wymagane przy wykonywaniu szeregu powtarzalnych czynności. Taki charakter pracy jest bowiem właściwy dla umów zlecenia.

 • Zmiany w uprawnieniach pielęgniarek do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Pielęgniarki i położne mają uprawnienia do samodzielnego udzielania, bez zlecenia lekarskiego, świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi

 • Nowe zasady uzyskiwania specjalizacji przez farmaceutów

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Minister Zdrowia określił m.in. 10 dziedzin farmacji, w których możliwe jest odbywanie przez farmaceutów szkolenia specjalizacyjnego, oraz kody specjalizacji w określonych dziedzinach. W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem nie zostały uwzględnione dziedziny: zdrowie publiczne oraz zdrowie środowiskowe, a w to

 • Nowe zasady uzyskiwania przez fizjoterapeutów tytułu specjalisty

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Minister Zdrowia określił m.in. szczegółowe zasady uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii, związane z tym opłaty oraz tryb działania i wynagrodzenie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Kod specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii ma dotychczasowe oznaczenie 002. Nowy wzór karty przebiegu szkolenia specjalizacyjnego

 • Jaka wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2017 r. obowiązuje płatnika, który nie otrzymał w terminie zawiadomienia z ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Do 20 kwietnia 2017 r. ZUS ma obowiązek przesłać płatnikom składek zawiadomienie o obowiązującej ich od 1 kwietnia 2017 r. wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS ma ten obowiązek w odniesieniu do płatników, którzy przez ostatnie, kolejne 3 lata kalendarzowe składali informację ZUS IWA. Jeżeli płatnik nie otrzyma zawiadomienia z ZUS, musi sam zwrócić się do tego organu z wnioskiem o podanie wysokości składki wypadkowej obowiązującej go w roku składkowym 2017–2018.

 • Ubezpieczenia upraw rolnych

  data dodania: 12.04.2017

  1 kwietnia 2017 r. wprowadzono zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmiana umożliwia ubezpieczanie upraw rolnych od jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka, przy zachowaniu możliwości skorzystania z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. w 2017 r. w wysokości 65%,

 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2017 z komentarzem

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Stan prawny na 5 kwietnia 2017 r. Treść dodatku w formie PDF do pobrania  

 • Ewidencja księgowa w spółkach osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Spółki osobowe nie są osobami prawnymi i nie są podatnikami podatku dochodowego. Ciąży jednak na nich obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej służącej m.in. rozliczeniu wyniku finansowego czy podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Jak rozliczyć w ZUS przychody uzyskane przez pracownika lub zleceniobiorcę uprawnionego do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Do 31 maja 2017 r. pracodawcy i zleceniodawcy mają obowiązek wystawienia i przesłania do ZUS zaświadczeń o wysokości przychodu swoim pracownikom i zleceniobiorcom, którzy pobierają świadczenie/zasiłek przedemerytalny. W zaświadczeniu tym należy wykazać przychody uzyskane od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

 • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego dla Służby Celno-Skarbowej bez okresu wyczekiwania

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.03.2017

  Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostali włączeni do ogólnego systemu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (na podstawie przepisów ogólnych). Zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa powoduje, że funkcjonariusze Służby Celnej, którzy 1 marca 2017 r. stali się

 • Nowe zasady stosowania przez ZUS sankcji za zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.03.2017

  1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące możliwości wymierzania przez ZUS płatnikom składek sankcji za zaniżenie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 • Czy od 1 kwietnia 2017 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej dla przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.03.2017

  W nowym okresie składkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2017 r. stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych nadal wynosi 1,80%. Pozostałe stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD także nie ulegną zmianie. Dotychczasowa wysokość stóp obowiązuje zatem do 31 marca 2018 r.

 • Jak rozliczyć składki i podatek od umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem lub wykonywanej na rzecz pracodawcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.03.2017

  Samoistna umowa o dzieło, jako jeden z nielicznych sposobów zarobkowania, nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie, gdy umowie o dzieło towarzyszy równolegle zatrudnienie etatowe. Jeżeli wykonawca dzieła jest jednocześnie pracownikiem zamawiającego lub wykonuje dzieło na rzecz swojego pracodawcy, wówczas przychody z umowy o dzieło są oskładkowane tak jak przychody ze stosunku pracy.