do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wkłady niepieniężne (aporty) – rozliczenie podatkowe i rachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Wspólnicy (akcjonariusze) spółek często decydują się na wnoszenie do spółek aportów (wkładów niepieniężnych) na pokrycie wartości wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. Aport pozwala na pokrycie kapitału spółki bez angażowania środków pieniężnych i zarazem np. na wyposażenie spółki w niezbędne w jej działalności środki trwałe. Wniesienie aportu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa jest też jedną z popularnych form przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w spółkę. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze podatkowe skutki takich działań i to, jak powinny być one ewidencjonowane.

 • Rok podatkowy a rok kalendarzowy dla spółek osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Czy spółka osobowa – zasadniczo nieposiadająca osobowości podatkowej – ma ustalony rok podatkowy i czy jest on determinowany przez rok podatkowy jej wspólnika? Czy możliwe jest – z punktu widzenia prawa podatkowego – stosowanie przez spółkę komandytową roku obrotowego (a tym samym podatkowego) innego niż rok kalendarzowy w sytuacji, gdy jeden z jej wspólników – spółka kapitałowa – także ma odmiennie ukształtowany rok obrotowy (tak, by lata podatkowe spółki i jej wspólnika się pokrywały)?

 • Kary umowne jako koszt uzyskania przychodów

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Podstawą obrotu gospodarczego są kontrakty. Ich realizacja przez kontrahentów często w praktyce napotyka pewne przeszkody/utrudnienia, które mogą wpływać zarówno na jakość wykonanej usługi, jak i na terminowość. Niejednokrotnie z tego tytułu wykonawca/podatnik jest zmuszony zapłacić swemu kontrahentowi/zamawiającemu karę umowną (zastrzeżoną w kontrakcie), która może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla firmy.

 • Umowa leasingu zwrotnego – ewidencja u korzystającego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Jeżeli umowa leasingu ma charakter leasingu finansowego, to zysk lub strata na sprzedaży przedmiotu leasingu – jeżeli jest to kwota istotna – wymaga rozliczenia w czasie przez okres leasingu. ● Zysk na sprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych następująco: Wn „Pozostałe koszty operacyjne” Ma

 • Połączenie spółek

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Przedsiębiorcy w celu zwiększania swojej efektywności łączą się z innymi spółkami, dzięki czemu mają możliwość zmniejszenia kosztów swojej działalności oraz osiągnięcia efektu synergii. W myśl prawa handlowego połączenie polega na przeniesieniu majątku jednej spółki do innej.

 • Kary umowne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Częstą praktyką obrotu gospodarczego jest zastrzeganie kar umownych w celu wzmocnienia pozycji jednej ze stron umowy. Kara umowna jest bowiem dodatkowym zastrzeżeniem umownym mającym na celu wzmocnienie skuteczności umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Istotą kary umownej jest rekompensata, zadośćuczynienie. Nie jest to płatność za świadczenie, lecz wyrównanie wyrządzonej szkody. Zapłacenie lub otrzymanie kary umownej związane jest z konkretnymi skutkami podatkowymi – kosztem, przychodem czy opodatkowaniem VAT. Niestety nie brakuje w tej kwestii problemów interpretacyjnych. W raporcie przedstawiamy na przykładach, jak należy rozliczać wypłacane i otrzymywane kary umowne, oraz ich ewidencję w księgach.

 • Rozrachunki z właścicielem firmy

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, może w sposób dowolny decydować o przeznaczeniu środków pieniężnych posiadanych na firmowym rachunku bankowym lub w kasie. Środki te są składnikiem jego majątku. Dlatego ważna jest prawidłowa ewidencja tych transakcji. W opracowaniu tym przedstawiamy główne tytuły rozliczeń z właścicielem, takie jak: rozliczanie składek ZUS właściciela, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, wypłaty z zysku, rozliczanie transakcji dokonanych przez właściciela gotówką i kartami płatniczymi (firmowymi i prywatnymi), a także rozrachunki wynikające z tytułu używania przez właściciela samochodu osobowego.

 • Świadczenie wychowawcze „500+” w aspekcie uprawnienia pracownika do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Świadczenie wychowawcze uzyskiwane z programu „500+” jest nieopodatkowane i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi nie stanowi dochodu dla pobierającej je osoby. Świadczenie to nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia (np. w zakresie uprawnień do zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych, dodatków mieszkaniowych czy świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego). Jednak w kontekście ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pojawia się wątpliwość, czy pracodawca nie powinien uwzględniać świadczenia „500+” jako wpływającego na sytuację materialną pracownika?

 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym jest obowiązkowe dla jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Po zatwierdzeniu sprawozdania jest ono publikowane łącznie z innymi jego elementami.

 • Specyfika sprawozdawczości finansowej spółek osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Spółki osobowe są z reguły podmiotami o niewielkich rozmiarach. W momencie gdy ich wielkość zaczyna wzrastać, wspólnicy często decydują się na przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową. Zatem w związku z niewielkim rozmiarem spółek osobowych może okazać się, że spełniają warunki, aby zaliczyć je do jednostek mikro.

 • Towary w księgach rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Towary stanowią element zapasów i są ujmowane w bilansie w grupie aktywów obrotowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości są to towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Na dzień nabycia zapasy rzeczowych składników obrotowych ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia. Jeżeli koszty związane z zakupem nie są istotne, jednostki mogą też wyceniać towary w cenie zakupu.

 • Ewidencja księgowa w spółkach osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Spółki osobowe nie są osobami prawnymi i nie są podatnikami podatku dochodowego. Ciąży jednak na nich obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej służącej m.in. rozliczeniu wyniku finansowego czy podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Spółki osobowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Coraz częściej przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółek osobowych. Spółki te, obowiązkowo lub na zasadzie dobrowolności, muszą prowadzić księgi rachunkowe, stosując przepisy ustawy o rachunkowości. Jednak specyfika formy prawnej w wielu przypadkach budzi wątpliwości. Przepisy prawa bilansowego z kolei nie zawierają żadnych szczegółowych zasad dotyczących rachunkowości spółek osobowych.

 • Zasady podziału zysku – wypłata dywidendy za rok 2016

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Wspólnicy spółki z o.o. (spółki akcyjnej) mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje inny sposób podziału zysku. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

 • Zmiany w przepisach o oddelegowaniu funkcjonariuszy ABW do pracy w Krajowej Administracji Skarbowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.03.2017

  Od 1 marca 2017 r. została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa. W związku z tym do nowej struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej należało dostosować właściwość ministra, do którego występuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej o oddelegowanie funkcjonariusza ABW do pracy w podległej temu inspektorowi

 • Zasady zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.03.2017

  Wiele firm w związku z prowadzoną działalnością prędzej czy później napotyka problem braku terminowego regulowania należności. Brak zapłaty jest dla przedsiębiorcy zdarzeniem rodzącym negatywne skutki prawno-finansowe (zamrożone środki finansowe – brak towaru i brak zapłaty, często brak perspektyw na odzyskanie należności, powstanie straty, a nawet utrata płynności finansowej). Wierzyciel/podatnik może jednak zrekompensować sobie straty z tego tytułu poprzez utworzenie odpisu aktualizacyjnego albo odpisanie nieściągalnej wierzytelności.

 • Sprawozdanie jednostek niekontynuujących działalności

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.03.2017

  Jednostka prowadząca działalność gospodarczą podejmuje ryzyko związane z powstaniem strat. W niektórych sytuacjach straty są tak duże, że przedsiębiorca staje się niewypłacalny i nie ma możliwości regulowania swoich zobowiązań, które zaciągnął w przeszłości. Jeśli więc występuje brak zasadności kontynuowania przez jednostkę działalności, wówczas jednostka sporządza sprawozdanie finansowe i dokonuje wyceny w inny sposób niż jednostka kontynuująca działalność.

 • Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2016 w spółkach osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.03.2017

  Spółki osobowe (tj. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i spółki cywilne, prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, wykazują w rachunku zysków i strat wyłącznie wynik brutto. Wynik ten jest równy wynikowi finansowemu netto i podlega podziałowi na zasadach analogicznych jak w spółkach kapitałowych.

 • Materiały w księgach rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.03.2017

  Jednostki podczas swojej działalności gospodarczej nabywają materiały, towary i usługi, aby realizować cele, do jakich zostały powołane, tj. prowadzić działalność produkcyjną, usługową lub handlową.

 • Ujęcie w księgach kapitału podstawowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.03.2017

  Kapitał podstawowy wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości, jaka wynika z KRS. Oznacza to, że na koncie „Kapitał podstawowy” kwotę kapitału podstawowego ujmuje się w dacie wpisu do rejestru. 1. Umowa spółki – określenie wysokości kapitału podstawowego: Wn „Rozrachunki z właścicielami”

 • Zdarzenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.03.2017

  Zdarzenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy ująć w księgach rachunkowych 2017 r. Sposób ujęcia zdarzeń po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego zależy od tego, czy wartość transakcji jest istotna, czy też nie. Gdy wartość transakcji jest istotna, traktuje się ją jako błąd.

 • Zdarzenia po dniu bilansowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.03.2017

  Jednostki prowadzące działalność codziennie dokonują wielu operacji gospodarczych mających wpływ m.in. na ich sytuację majątkową i finansową. Na przykład jednostka ponosząca wydatki z odroczonym terminem płatności zaciąga zobowiązania u swoich dostawców, a sprzedając wytworzone przez siebie wyroby lub świadczone usługi z odroczonym terminem płatności, udziela swoim odbiorcom tzw. kredytu kupieckiego i otrzymuje swoje środki z opóźnieniem. Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego nie powoduje zatrzymania operacji gospodarczych będących cały czas w toku.

 • Opakowania bezzwrotne i zwrotne – w podatkach i rachunkowości

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.03.2017

  W obrocie gospodarczym nie do rzadkości należy sytuacja, w której produkt jest sprzedawany razem z opakowaniem. Brak opakowania może prowadzić np. do utrudnień w transporcie towaru lub do zanieczyszczenia, a nawet uszkodzenia tego towaru. Opakowanie pełni w tym przypadku głównie funkcję ochronną. Dlatego zapakowanie towaru jest niezbędne przede wszystkim dla zapewnienia prawidłowego przebiegu dostawy towarów. W opracowaniu tym przedstawiamy, jak obrót opakowaniami rozliczyć podatkowo i ująć w księgach rachunkowych.

 • Ustawa o rachunkowości 2017 Prowadzenie ksiąg – stanowisko KSR

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.02.2017

  Stan prawny na 15 lutego 2017 r.  

 • Prawidłowe przechowywanie ksiąg rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2017

  Co należy rozumieć przez pojęcie „księgi rachunkowe”? Jaki jest termin i prawidłowa forma przechowywania ksiąg rachunkowych? W jaki sposób należy zapewnić czytelność danych oraz ich przejrzystość przy przechowywaniu dokumentów? Kto ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku archiwizacji danych?