do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy pracownik nabędzie prawo do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM Zatrudniliśmy pracownika 4 maja 2017 r. W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 października 2014 r. był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od 2 listopada do 31 grudnia 2014 r. był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny. Natomiast od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r. podlegał dobrowolnemu

 • Czy spółka powinna odprowadzić VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem gruntów wspólnikom

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Jestem wspólnikiem spółki jawnej, czynnego podatnika VAT. Spółka jest właścicielem gruntów, które stanowią tereny budowlane. Spółka nabywała w przeszłości ww. grunty ze środków własnych od osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług. Od nabycia gruntów nie przysługiwało

 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna uwzględniać niepodlegający odliczeniu VAT na fakturach obciążeniowych ze stawką „ZW”

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2017

  Problem Wspólnota mieszkaniowa otrzymała fakturę ze spółdzielni mieszkaniowej za utrzymanie mienia. W treści faktury jest zapis, że przedmiotem jest utrzymanie mienia, oraz został wskazany art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. Do faktury załączono kserokopię faktury za energię elektryczną (oświetlenie wspólnych placów) oraz

 • Jak ustalić obowiązek ubezpieczeniowy za menedżera prowadzącego własną działalność i zatrudnionego w ramach stosunku pracy

  Porada aktualna | data dodania: 04.05.2017

  PROBLEM Nasza firma zatrudnia członka zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego, który jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez tę osobę. Jednocześnie menedżer jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w innej spółce tej samej grupy kapitałowej. Z jakiego tytułu osoba ta będzie podlegać

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie jestem rolnikiem. Od kilku lat jestem ubezpieczony w KRUS, jednak za 2016 r. przekroczyłem roczną kwotę graniczną podatku dochodowego. Czy to przekroczenie powoduje, że zostanę wyłączony z ubezpieczenia rolnego? Jeśli tak, to jakich formalności powinienem dopełnić i z

 • Jak ustalić ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu do celów służbowych dla osoby niebędącej telepracownikiem

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników został zatrudniony na stanowisku tłumacza. Ze względu na powolny rozwój firmy pracownik wykorzystywał w pracy za obopólną zgodą prywatny komputer, a dopiero po kilku miesiącach otrzymał służbowy laptop.  Obecnie ograniczyliśmy działalność  i wypowiedzieliśmy

 • Czy zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za „młodego bezrobotnego” można kontynuować po umowie o pracę na okres próbny

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  PROBLEM Od 1 marca 2017 r. w naszej firmie zatrudniamy na umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny osobę, która nie ukończyła 30 lat i bezpośrednio przed zatrudnieniem była zarejestrowana jako bezrobotna. Zamierzamy przedłużyć zatrudnienie tego pracownika i zaproponować mu zawarcie kolejnej umowy, na czas

 • Czy członek rady nadzorczej podlegający ubezpieczeniu rolniczemu musi zostać zgłoszony do ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  W skład rady nadzorczej spółki akcyjnej zostanie powołana osoba podlegająca ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik. Członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za comiesięczne posiedzenia rady. Czy w przypadku osoby zgłoszonej do ubezpieczeń w KRUS przychody te będą oskładkowane?

 • Czy od zakupu świadectw efektywności energetycznej można odliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Spółka akcyjna w związku z prowadzoną działalnością w zakresie obrotu energią elektryczną nabywa świadectwa efektywności energetycznej. Czy z tytułu nabywania takich świadectw spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?

 • Co wpisać w świadectwie pracy o zajęciu komorniczym, które nie było realizowane

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy zajęcie komornicze jednego z pracowników. Nie dokonywaliśmy zajęcia wynagrodzenia, bo pracownik zarabiał i nadal zarabia minimalne wynagrodzenie. Pracownik zakończył pracę w naszej firmie i w związku z tym przygotowujemy mu świadectwo pracy. Czy mamy obowiązek wpisać w nim informację o zajęciu komorniczym, skoro go nie dokonaliśmy? Jeżeli tak, to co dokładnie należy zamieścić w świadectwie pracy?

 • Czy i kiedy pcc od nabycia „udziałów” w spółce osobowej stanowi koszt uzyskania przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Niedawno nabyliśmy ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej. W związku z tym nabyciem zapłaciliśmy podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy i kiedy podatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodu?

 • Jak traktować rachunkowo wypłatę zaliczki na dywidendę?

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą wypłacić zaliczkę na dywidendę z utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego. Jak to potraktować rachunkowo?

 • Jak ująć księgowo wypłatę dywidendy w walucie obcej?

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą, żeby wypłacić im dywidendę w walucie obcej. Czy wartość dywidendy możemy od razu ustalić w tej walucie?

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas korzystania przez aplikantów z uprawnień związanych z egzaminem radcowskim

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Zatrudniamy aplikantów radcowskich na podstawie stosunku pracy. Osoby te uzyskały naszą zgodę na odbywanie aplikacji. W marcu 2017 r. część z nich złożyła wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych oraz urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas tych nieobecności? Przepisy ustawy o radcach prawnych nie regulują wprost tej kwestii ani nie odsyłają do innych przepisów.

 • Czy po zmianach od 1 stycznia 2017 r. ZUS może wszcząć w firmie kontrolę bez zapowiedzi

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Nasza spółka, prowadząca działalność w zakresie ochrony mienia, zatrudnia ponad 1200 zleceniobiorców. Słyszeliśmy, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi ZUS będzie mógł bez wcześniejszego zawiadomienia wkroczyć z kontrolą do każdej firmy, która zatrudnia wiele osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Czy to prawda i czy możemy spodziewać się niezapowiedzianej wizyty kontrolerów ZUS?

 • Czy płatnik ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny zleceniobiorcy – Ukraińca

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Od 2 stycznia 2017 r. zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia obywatela Ukrainy posiadającego zezwolenie na stały pobyt w Polsce. Z tytułu umowy zlecenia opłacamy za niego składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W najbliższym czasie zamierza on sprowadzić do Polski swoją rodzinę – żonę i dwoje dzieci (także posiadających obywatelstwo ukraińskie). Czy ten zleceniobiorca może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, by mogli w razie potrzeby korzystać z nieodpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce? Osoby, o których mowa, nie mają innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Czy zleceniobiorcom można potrącić wynagrodzenie za spóźnienia do pracy albo za używanie odzieży roboczej

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Nasza firma zatrudnia, oprócz pracowników, kilkunastu zleceniobiorców. Od 1 stycznia 2017 r. każdy ze zleceniobiorców ma określoną w umowie stawkę wynagrodzenia w wysokości 13 zł brutto za godzinę pracy. Czy z naliczonej zleceniobiorcom stawki możemy potrącać pewne kwoty za spóźnienia do pracy lub za przydzieloną odzież roboczą? Jakie konsekwencje poniesiemy, jeśli w związku z takim potrąceniem zleceniobiorca nie otrzyma faktycznie kwoty wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej?

 • Czy rekompensata za korzystanie z praw autorskich podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Spółka jest posiadaczem autorskich praw majątkowych do utworów audiowizualnych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi polegające na udzielaniu za wynagrodzeniem licencji na korzystanie z tych utworów. Spółka ustaliła, że przysługujące jej prawa autorskie są naruszane przez użytkowników Internetu. Ustaliła także personalia części osób naruszających te prawa i zawiera z nimi sądowe oraz pozasądowe ugody. Na podstawie zawartej ugody osoby te zobowiązują się do zapłaty spółce wynagrodzeń licencyjnych z tytułu korzystania z utworów oraz odszkodowań stanowiących zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę (rekompensat za powstałe straty i utracone korzyści). Czy odszkodowania te podlegają opodatkowaniu VAT?

 • Czy wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli dłużnik zawiesił dzielność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Mam nieuregulowaną wierzytelność przysługującą mi od jednego z kontrahentów. Zamierzam w stosunku do niej skorzystać z ulgi na złe długi. Dowiedziałem się, że kontrahent, wobec którego przysługuje mi wierzytelność, zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Czy mimo to mogę skorzystać z ulgi na złe długi?

 • Czy wspólnik spółki cywilnej może podlegać ubezpieczeniom społecznym w KRUS

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Jestem rolnikiem i od wielu lat podlegam ubezpieczeniom społecznym w KRUS. Oprócz prowadzenia działalności rolniczej chciałbym rozpocząć dodatkową działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Czy przystępując do spółki cywilnej będę musiał zrezygnować z ubezpieczeń w KRUS i opłacać składki do ZUS? Jakie warunki musiałbym spełnić, aby pozostać w rolniczym systemie ubezpieczeniowym?

 • Jaki wpływ na obowiązek składkowy z drugiej umowy zlecenia ma przesunięcie wypłaty wynagrodzenia u jednego z płatników

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia istotna jest m.in. wysokość przychodu osiąganego przez zleceniobiorcę w poszczególnych miesiącach kalendarzowych. Zdarza się, że osobom podlegającym obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, które realizują równolegle dwie lub więcej niż dwie umowy zlecenia, zleceniodawca wypłaci wynagrodzenie z opóźnieniem. Jeżeli wypłata nastąpi w kolejnym miesiącu, może się okazać, że każda z umów zlecenia musi zostać oskładkowana.

 • Jak wykazać podatek od wynagrodzeń wypłaconych w 2016 r. ukraińskim zleceniobiorcom i pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Jesteśmy polskim pracodawcą zatrudniającym około 100 osób. W 2016 r. zatrudnialiśmy 2 obywateli Ukrainy na podstawie umowy zlecenia i umowy o pracę. Od przychodów tych osób pobieraliśmy zaliczkę na podatek dochodowy według zasad właściwych dla polskich zleceniobiorców i pracowników. Czy nasze postępowanie było prawidłowe? Jakie formularze podatkowe powinniśmy sporządzić dla tych osób za 2016 r.?

 • Czy można odliczyć VAT z faktur za remont lokalu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Nowe przepisy wprowadziły możliwość wykreślenia przez urząd skarbowy podatnika z rejestru VAT, gdy zawiesi działalność na okres co najmniej sześciu miesięcy. Powstaje wówczas pytanie, czy podatnik może na zasadach ogólnych odliczać podatek naliczony z faktur np. za remont lokalu przeprowadzony w trakcie zawieszenia działalności i kiedy może to zrobić.

 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółek osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Czy spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek poddawać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta?

 • Czy można rozliczać dostawy towarów w okresach rozliczeniowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jesteśmy spółką z o.o. Prowadzimy hurtownię artykułów dziecięcych. Z niektórymi stałymi kontrahentami chcielibyśmy zawrzeć umowy, w których określilibyśmy miesięczne okresy rozliczeniowe, tzn. wystawienie faktury i rozliczenie następowałoby po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe podatkowo i jakie skutki podatkowe wywołuje?