do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie jestem rolnikiem. Od kilku lat jestem ubezpieczony w KRUS, jednak za 2016 r. przekroczyłem roczną kwotę graniczną podatku dochodowego. Czy to przekroczenie powoduje, że zostanę wyłączony z ubezpieczenia rolnego? Jeśli tak, to jakich formalności powinienem dopełnić i z

 • Jak ustalić ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu do celów służbowych dla osoby niebędącej telepracownikiem

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników został zatrudniony na stanowisku tłumacza. Ze względu na powolny rozwój firmy pracownik wykorzystywał w pracy za obopólną zgodą prywatny komputer, a dopiero po kilku miesiącach otrzymał służbowy laptop.  Obecnie ograniczyliśmy działalność  i wypowiedzieliśmy

 • Czy zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za „młodego bezrobotnego” można kontynuować po umowie o pracę na okres próbny

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  PROBLEM Od 1 marca 2017 r. w naszej firmie zatrudniamy na umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny osobę, która nie ukończyła 30 lat i bezpośrednio przed zatrudnieniem była zarejestrowana jako bezrobotna. Zamierzamy przedłużyć zatrudnienie tego pracownika i zaproponować mu zawarcie kolejnej umowy, na czas

 • Czy w związku z przekazaniem majątku wspólnikom w zamian za umorzone udziały powstanie przychód dla likwidowanej spółki

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Wspólnicy spółki z o.o. rozważają jej likwidację. W związku z tym planują umorzenie udziałów, co może następować również w formie niepieniężnej (przekazanie majątku spółki wspólnikom). Czy w wyniku przekazania takiego majątku na rzecz wspólników w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym

 • Jak zaksięgować umorzenie dobrowolne udziałów

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. planuje odkupić od jednego ze wspólników (osoba fizyczna) jego udziały w spółce i je umorzyć. Umorzenie następuje za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne). Jak zaksięgować taką operację? RADA Ewidencja księgowa zależy od sposobu umorzenia udziałów, tj. czy nastąpi ono w drodze obniżenia

 • Czy członek rady nadzorczej podlegający ubezpieczeniu rolniczemu musi zostać zgłoszony do ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  W skład rady nadzorczej spółki akcyjnej zostanie powołana osoba podlegająca ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik. Członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za comiesięczne posiedzenia rady. Czy w przypadku osoby zgłoszonej do ubezpieczeń w KRUS przychody te będą oskładkowane?

 • Czy należy zapłacić VAT od wydania nieruchomości w zamian za umorzenie udziałów

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki X podjęło uchwałę o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego w wartości odpowiadającej wartości bilansowej przekazywanych, jako wynagrodzenie za umorzone udziały, środków trwałych, z możliwością wypłaty tego wynagrodzenia w formie pieniężnej i

 • Czy od zakupu świadectw efektywności energetycznej można odliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Spółka akcyjna w związku z prowadzoną działalnością w zakresie obrotu energią elektryczną nabywa świadectwa efektywności energetycznej. Czy z tytułu nabywania takich świadectw spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?

 • Czy przepisy o ograniczeniu zaliczania w koszty zobowiązań regulowanych bez pośrednictwa rachunku bankowego stosuje się do należności z lat poprzednich

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. w 2016 r. nawiązała współpracę z nowym kontrahentem. Za zrealizowanie usługi miała wypłacić wynagrodzenie w kwocie 30 000 zł. Przez wzgląd na zakwestionowanie poprawności wykonania zamówienia wynagrodzenie z tego tytułu nie zostało jeszcze uregulowane i nie było zaliczone do kosztów podatkowych. Obecnie

 • Kiedy można pomniejszyć wartość zadłużenia o udzieloną pożyczkę

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Podatnik działający w formie spółki z o.o. (dalej: spółka) jest polskim rezydentem podatkowym. Udziałowcami spółki mają zostać w przyszłości spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: spółka luksemburska) oraz polska spółka komandytowa (dalej: spółka komandytowa). Każda z tych spółek posiada

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych dywidendę wypłaconą w formie niepieniężnej

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  W spółkach kapitałowych, tj. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej, prawo do dywidendy stanowi jedno z podstawowych praw majątkowych wspólnika (akcjonariusza). W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Dozwolona jest jednak także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (tzw. dywidenda rzeczowa). Ten artykuł wskazuje, jak taką dywidendę rzeczową rozliczyć podatkowo i ująć w księgach rachunkowych.

 • Co wpisać w świadectwie pracy o zajęciu komorniczym, które nie było realizowane

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy zajęcie komornicze jednego z pracowników. Nie dokonywaliśmy zajęcia wynagrodzenia, bo pracownik zarabiał i nadal zarabia minimalne wynagrodzenie. Pracownik zakończył pracę w naszej firmie i w związku z tym przygotowujemy mu świadectwo pracy. Czy mamy obowiązek wpisać w nim informację o zajęciu komorniczym, skoro go nie dokonaliśmy? Jeżeli tak, to co dokładnie należy zamieścić w świadectwie pracy?

 • Czy i kiedy pcc od nabycia „udziałów” w spółce osobowej stanowi koszt uzyskania przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Niedawno nabyliśmy ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej. W związku z tym nabyciem zapłaciliśmy podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy i kiedy podatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodu?

 • Jak traktować rachunkowo wypłatę zaliczki na dywidendę?

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą wypłacić zaliczkę na dywidendę z utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego. Jak to potraktować rachunkowo?

 • Jak ująć księgowo wypłatę dywidendy w walucie obcej?

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą, żeby wypłacić im dywidendę w walucie obcej. Czy wartość dywidendy możemy od razu ustalić w tej walucie?

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas korzystania przez aplikantów z uprawnień związanych z egzaminem radcowskim

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Zatrudniamy aplikantów radcowskich na podstawie stosunku pracy. Osoby te uzyskały naszą zgodę na odbywanie aplikacji. W marcu 2017 r. część z nich złożyła wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych oraz urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas tych nieobecności? Przepisy ustawy o radcach prawnych nie regulują wprost tej kwestii ani nie odsyłają do innych przepisów.

 • Kiedy nie są potrzebne prawa autorskie do utworu

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Do naszej drukarni zgłosiła się agencja reklamowa ze zleceniem druku 100 tysięcy kartoników, z których będą wykonane pudełka na landrynki stylizowane na początek XX wieku, na których będzie widniał napis „Posłusznie melduję, panie oberlejtnant, że wszystko jest w porządku, tylko kot jest gałgan i zeżarł

 • Czy powstaje przychód z tytułu wynajęcia części nieruchomości małżonce prowadzącej odrębną działalność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wraz z żoną kupiłem w grudniu 2016 r. budynek biurowo-usługowy. Zakup nastąpił w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej ze środków pochodzących z naszego majątku wspólnego. Stroną kupującą byłem ja oraz żona. Zakupiona nieruchomość została wprowadzona w

 • Czy w związku z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej powstaje przychód

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM ABC sp. z o.o. w marcu 2017 r. dokonała wypłaty dywidendy. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki wypłata dywidendy za 2015 r. została zrealizowana w formie rzeczowej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie prawa własności do lokalu użytkowego na rzecz udziałowców spółki. Czy spółka, wypłacając

 • Gdzie złożyć zeznanie CIT-8 w przypadku zmiany siedziby spółki

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM 1 lutego 2017 r. spółka z o.o. stosująca jako rok podatkowy rok kalendarzowy zmieniła siedzibę. Skutkiem jest zmiana właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego. Do jakiego urzędu skarbowego spółka powinna przesłać zeznanie CIT-8 za 2016 r.? RADA Zeznanie CIT-8 za 2016 r. spółka powinna złożyć w

 • Czy należy amortyzować licencję na korzystanie z programu rachunkowości zarządczej

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Spółka nabywa licencję oprogramowania obejmującą program rachunkowości zarządczej na okres powyżej roku. Program ten jest dostosowany do potrzeb działalności spółki, jednak na spółkę nie zostały przeniesione prawa autorskie do tego programu. Zapłacona przez nas opłata licencyjna obejmie także instalację,

 • Czy po zmianach od 1 stycznia 2017 r. ZUS może wszcząć w firmie kontrolę bez zapowiedzi

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Nasza spółka, prowadząca działalność w zakresie ochrony mienia, zatrudnia ponad 1200 zleceniobiorców. Słyszeliśmy, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi ZUS będzie mógł bez wcześniejszego zawiadomienia wkroczyć z kontrolą do każdej firmy, która zatrudnia wiele osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Czy to prawda i czy możemy spodziewać się niezapowiedzianej wizyty kontrolerów ZUS?

 • Czy płatnik ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny zleceniobiorcy – Ukraińca

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Od 2 stycznia 2017 r. zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia obywatela Ukrainy posiadającego zezwolenie na stały pobyt w Polsce. Z tytułu umowy zlecenia opłacamy za niego składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W najbliższym czasie zamierza on sprowadzić do Polski swoją rodzinę – żonę i dwoje dzieci (także posiadających obywatelstwo ukraińskie). Czy ten zleceniobiorca może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, by mogli w razie potrzeby korzystać z nieodpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce? Osoby, o których mowa, nie mają innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Czy zleceniobiorcom można potrącić wynagrodzenie za spóźnienia do pracy albo za używanie odzieży roboczej

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Nasza firma zatrudnia, oprócz pracowników, kilkunastu zleceniobiorców. Od 1 stycznia 2017 r. każdy ze zleceniobiorców ma określoną w umowie stawkę wynagrodzenia w wysokości 13 zł brutto za godzinę pracy. Czy z naliczonej zleceniobiorcom stawki możemy potrącać pewne kwoty za spóźnienia do pracy lub za przydzieloną odzież roboczą? Jakie konsekwencje poniesiemy, jeśli w związku z takim potrąceniem zleceniobiorca nie otrzyma faktycznie kwoty wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej?

 • Czy rekompensata za korzystanie z praw autorskich podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Spółka jest posiadaczem autorskich praw majątkowych do utworów audiowizualnych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi polegające na udzielaniu za wynagrodzeniem licencji na korzystanie z tych utworów. Spółka ustaliła, że przysługujące jej prawa autorskie są naruszane przez użytkowników Internetu. Ustaliła także personalia części osób naruszających te prawa i zawiera z nimi sądowe oraz pozasądowe ugody. Na podstawie zawartej ugody osoby te zobowiązują się do zapłaty spółce wynagrodzeń licencyjnych z tytułu korzystania z utworów oraz odszkodowań stanowiących zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę (rekompensat za powstałe straty i utracone korzyści). Czy odszkodowania te podlegają opodatkowaniu VAT?