do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. I PZ 28/07

  data dodania: 27.07.2010

  To, że odpis skargi kasacyjnej złożony na wezwanie sądu różni się od jej oryginału tylko tym, że jeden z akapitów uzasadnienia został umieszczony w innym miejscu, nie oznacza nieuzupełnienia braku skargi.

 • Wyrok SN z dnia 9 listopada 2016 r., sygn. II CSK 118/16

  data dodania: 10.02.2017

  Warunkiem powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy jest akceptacja (wyraźna lub dorozumiana) umowy, którą inwestor zna lub co najmniej miał możliwość poznania jej postanowień wyznaczających zakres jego odpowiedzialności. Warunki powyższe nie dotyczą - co oczywiste -wyrażenia zgody w sposób milczący, przewidziany w zd. drugim § 2 art. 6471 k.c. Jeżeli w umowie o zastępstwo inwestycyjne ustalono, że inwestor zastępczy działa w imieniu i na rzecz inwestora bezpośredniego i objęto zakresem zadań inwestora zastępczego udzielanie zgody wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą (art. 6471 § 2 k.c.), zgoda inwestora zastępczego wyrażona w tym przedmiocie rodzi odpowiedzialność inwestora bezpośredniego przewidzianą w art. 6471 § 5 k.c.

 • Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. P 56/14

  data dodania: 14.04.2017

  Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu WYROK z dnia 4 kwietnia 2017 r. Sygn. akt P 56/14 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodniczący Henryk Cioch Zbigniew Jędrzejewski Leon Kieres Stanisław Rymar - sprawozdawca, po rozpoznaniu w

 • Wyrok SN z dnia 23 marca 2017 r., sygn. I CSK 462/16

  data dodania: 21.04.2017

  Specyfika podziału przez wydzielenie powoduje, że nie ma potrzeby istnienia reguły określającej los składników majątku, w tym zobowiązań, spółki dzielonej, które w planie podziału nie zostały przypisane określonej spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej. Składniki te, w tym zobowiązania, pozostają w spółce dzielonej, skoro zachowuje ona swój byt, a istota podziału przez wydzielenie polega na tym, że na spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane przenoszona jest część majątku spółki dzielonej, określona w planie podziału. W wypadku podziału przez wydzielenie w planie podziału konieczny jest dokładny opis i podział składników (aktywów oraz pasywów) przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 k.s.h.). Oznacza to, że składniki

 • Postanowienie SN z dnia 23 marca 2017 r., sygn. I CZ 36/17

  data dodania: 21.04.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Karol Weitz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Antoni Górski w sprawie ze skargi G.F. i A.W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w [.] z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt I ACa ./11, wydanym w sprawie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej

 • Postanowienie SN z dnia 23 marca 2017 r., sygn. I CZ 33/17

  data dodania: 21.04.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Karol Weitz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Antoni Górski w sprawie z wniosku P. G. przy uczestnictwie Z. S. o zniesienie współwłasności nieruchomości, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 marca 2017 r., zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 21 marca 2017 r., sygn. I OSK 1686/15

  data dodania: 22.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Paweł Tarno (spr.) sędzia NSA Wiesław Morys sędzia del. WSA Ewa Kwiecińska Protokolant asystent sędziego Katarzyna Kudrzycka po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta K. od wyroku

 • Postanowienie SN z dnia 16 marca 2017 r., sygn. I UZ 64/16

  data dodania: 21.04.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca) w sprawie z odwołania M.P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w [.] o wysokość emerytury, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 16

 • Postanowienie SN z dnia 9 marca 2017 r., sygn. I PZ 33/16

  data dodania: 21.04.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie z powództwa K.J. przeciwko Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu Spółce Akcyjnej w T. i Spółdzielni Inwalidów "N." w K. o ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie, odprawę

 • Wyrok NSA z dnia 8 marca 2017 r., sygn. II GSK 2303/16

  data dodania: 24.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Wojciech Kręcisz (spr.) Sędzia NSA Zbigniew Czarnik Sędzia del. WSA Magdalena Maliszewska Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skarg kasacyjnych Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie oraz P. Spółki z o.o. w G.

 • Postanowienie SN z dnia 3 marca 2017 r., sygn. I CZ 28/17

  data dodania: 21.04.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku K.K. przy uczestnictwie W.K. o zobowiązanie uczestnika do opuszczenia mieszkania, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 3 marca 2017 r., zażalenia uczestnika postępowania na

 • Wyrok NSA z dnia 3 marca 2017 r., sygn. II GSK 1599/16

  data dodania: 06.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Robotowska Sędzia NSA Maria Jagielska Sędzia del. WSA Ewa Cisowska-Sakrajda (spr.) Protokolant asystent sędziego Elżbieta Jabłońska-Gorzelak po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie

 • Wyrok NSA z dnia 1 marca 2017 r., sygn. II FSK 3597/15

  data dodania: 05.03.2017

  Mimo istnienia między małżonkami wspólności ustawowej, małżonkowie zachowują majątki osobiste, w skład których wchodzą prawa i przedmioty majątkowe nabyte w przypadkach określonych w art. 33 k.r.o. Rzecz w tym, że samo ustalenie istnienia między małżonkami wspólności ustawowej oraz faktu, że określone składniki majątkowe zostały nabyte przez jednego z małżonków w czasie jej trwania, nie implikuje wniosku, że składniki te objęte są wspólnością ustawową - może bowiem zaistnieć jeden z wyjątków przewidzianych w art. 33 k.r.o. Dopiero zatem wykluczenie, że dany składnik majątkowy nie wszedł do majątku osobistego (na zasadach określonych w art. 33 k.r.o.) pozwala przyjąć wniosek, że należy zaliczyć go do majątku wspólnego.

 • Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. II GSK 1143/15

  data dodania: 24.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec (spr.) Sędzia NSA Mirosław Trzecki Sędzia del. NSA Stanisław Śliwa Protokolant Beata Kołosowska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "[A.]" Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. II GSK 1130/15

  data dodania: 05.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec (spr.) Sędzia NSA Mirosław Trzecki Sędzia del. NSA Stanisław Śliwa Protokolant Beata Kołosowska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [A.] Sp. z o.o. we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. II GSK 4278/16

  data dodania: 24.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec (spr.) Sędzia NSA Mirosław Trzecki Sędzia del. NSA Stanisław Śliwa Protokolant Beata Kołosowska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [A.] Spółki z o.o. w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. I OSK 1018/15

  data dodania: 05.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk Sędziowie: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska Sędzia del. WSA Przemysław Szustakiewicz (spr.) Protokolant: starszy inspektor sądowy Karolina Kubik po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi

 • Wyrok SN z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. I CSK 121/16

  data dodania: 21.04.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Karol Weitz w sprawie z powództwa S. S. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Ogólnemu w L. i Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. w Warszawie o zapłatę i ustalenie, po rozpoznaniu na

 • Postanowienie SN z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. I CZ 20/17

  data dodania: 21.04.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Karol Weitz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa K.K. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Środowiska o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 lutego 2017 r., zażalenia strony pozwanej na wyrok Sądu

 • Postanowienie SN z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. I CSK 578/16

  data dodania: 30.03.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa M. B. przeciwko L. spółce z o.o. w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 lutego 2017 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt I ACa (.), odmawia przyjęcia skargi

 • Wyrok NSA z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. II FSK 3068/16

  data dodania: 06.04.2017

  Art.139 u.g.h. nie ma charakteru przepisu technicznego.

 • Wyrok SN z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. I CSK 124/16

  data dodania: 30.03.2017

  Jeśli naruszenie dóbr osobistych w postaci dobrego imienia (renomy) osoby prawnej (art. 23 w zw. z art. 43 k.c.) lub jednostki organizacyjnej wyposażonej przez ustawę w zdolność prawną (art. 331 § 1 k.c.) ma być wynikiem użycia w stosunku do tej osoby lub jednostki określonych słów lub sformułowań, to warunkiem ustalenia, że do takiego naruszenia doszło, jest wyczerpujące rozważenie znaczenia tych słów lub sformułowań, z uwzględnieniem możliwych ich konotacji i odniesień. W zależności od tego, o jakie słowa lub sformułowania chodzi, w grę wchodzi potrzeba uwzględnienia ich rozumienia oraz odbioru społecznego. Trzeba brać ponadto pod uwagę kontekst sytuacyjny lub rodzaj wypowiedzi, w której słowa te lub sformułowania zostały użyte, i zastosowany środek komunikacji.

 • Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. II GSK 961/15

  data dodania: 06.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędzia NSA Wojciech Kręcisz (spr.) Sędzia del. WSA Ewa Cisowska-Sakrajda Protokolant starszy asystent sędziego Karolina Mamcarz po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [A.] Wspólnicy spółki

 • Wyrok SN z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. I PK 71/16

  data dodania: 21.04.2017

  Art. 322 k.p.c. ma zastosowanie w sprawie o zapłatę należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, w tym - w przypadku podróży poza granicami kraju - zwrotu kosztów noclegów, gdyż stanowią one "dochód" w rozumieniu tego przepisu.

 • Wyrok SN z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. II UK 726/15

  data dodania: 07.04.2017

  Przedsiębiorca zagraniczny, który dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzył (na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej) oddział z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może złożyć w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, opisany treścią art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wniosek o interpretację przepisów.