do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak uzyskać informację na temat utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. ZUS ma obowiązek stosować się nie tylko do wydanych interpretacji indywidualnych, które są dla niego wiążące, ale również uwzględniać tzw. jednolitą praktykę interpretacyjną. Płatnicy składek nie mogą zostać obciążeni składkami ani dodatkowymi sankcjami za nieopłacenie składek w zakresie, w jakim zastosowali się do wytycznych organu prezentowanych w interpretacjach indywidualnych.

 • Nowe deklaracje na podatek od gier

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Począwszy od rozliczenia za kwiecień 2017 r., podatnicy podatku od gier są obowiązani składać deklaracje na ten podatek według następujących wzorów: POG-5 (2) – deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Rolnik-przedsiębiorca utraci prawo do podlegania ubezpieczeniu w systemie rolniczym, jeżeli z tytułu działalności nie złoży w ustawowym terminie zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w 2016 r. Wyłączenie z ubezpieczeń w KRUS nastąpi także wówczas, gdy kwota podatku przekroczy górną granicę, która za 2016 r. wynosi 3258 zł. Termin na złożenie zaświadczenia/oświadczenia mija 31 maja 2017 r.

 • Wkłady niepieniężne (aporty) – rozliczenie podatkowe i rachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Wspólnicy (akcjonariusze) spółek często decydują się na wnoszenie do spółek aportów (wkładów niepieniężnych) na pokrycie wartości wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. Aport pozwala na pokrycie kapitału spółki bez angażowania środków pieniężnych i zarazem np. na wyposażenie spółki w niezbędne w jej działalności środki trwałe. Wniesienie aportu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa jest też jedną z popularnych form przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w spółkę. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze podatkowe skutki takich działań i to, jak powinny być one ewidencjonowane.

 • Zmiany w kredytach hipotecznych – korzyści dla konsumentów i nowe obowiązki dla przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

    Od 22 lipca 2017 r. zmienią się zasady udzielania kredytów hipotecznych, a instytucje pożyczkowe będą musiały być zarejestrowane. Nowa ustawa o kredycie hipotecznym (dalej: ustawa) pozwala na wzięcie kredytu hipotecznego jedynie w walucie, w której klient (konsument) uzyskuje większość dochodów. Ważną zmianą jest także

 • Strata przewyższająca kapitał

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Jeśli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Przepis Kodeksu spółek handlowych ma na celu ochronę spółki, której istnienie jest zagrożone. Wymienione przesłanki nakładają więc na zarząd obowiązek niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia decyzji o dalszym jej losie.

 • Kary umowne jako koszt uzyskania przychodów

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Podstawą obrotu gospodarczego są kontrakty. Ich realizacja przez kontrahentów często w praktyce napotyka pewne przeszkody/utrudnienia, które mogą wpływać zarówno na jakość wykonanej usługi, jak i na terminowość. Niejednokrotnie z tego tytułu wykonawca/podatnik jest zmuszony zapłacić swemu kontrahentowi/zamawiającemu karę umowną (zastrzeżoną w kontrakcie), która może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla firmy.

 • Połączenie spółek

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Przedsiębiorcy w celu zwiększania swojej efektywności łączą się z innymi spółkami, dzięki czemu mają możliwość zmniejszenia kosztów swojej działalności oraz osiągnięcia efektu synergii. W myśl prawa handlowego połączenie polega na przeniesieniu majątku jednej spółki do innej.

 • Zmiany w ustalaniu zdolności do służby w Służbie Celno-Skarbowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych w urzędzie obsługującym właściwego ministra oraz urzędzie celno-skarbowym będą poddawani badaniu psychofizjologicznemu, testowi sprawności fizycznej oraz badaniu psychologicznemu. Na badania i testy funkcjonariusze

 • Umowy zlecenia – jak je prawidłowo tworzyć i rozliczać

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.05.2017

  Treść umowy zlecenia powinna zawierać zapisy dotyczące wysokości wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, oraz ustalenia co do sposobu potwierdzania przepracowanych przez niego godzin. Ponadto warto wprowadzić do umowy ograniczenia dotyczące liczby godzin realizacji czynności będących jej przedmiotem. Ponieważ umowa zlecenia stanowi tytuł do ubezpieczeń, konieczne jest prawidłowe ustalenie rodzaju potrącanych składek. Niezbędne jest ich właściwe rozliczenie, także w razie zbiegu takiej umowy z innym tytułem ubezpieczeniowym, np. umową o pracę lub innym zleceniem.

 • Zmiany w ustawie o grach hazardowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Od 1 kwietnia 2017 r. gry na automatach poza kasynami gry zostały objęte monopolem państwa, podobnie jak to ma miejsce w przypadku gier liczbowych, loterii pieniężnych oraz gier telebingo. Monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest wykonywany w salonach gier na automatach. Zmiany wprowadzone nowelizacją

 • Na jakich zasadach przedsiębiorcze matki mogą podejmować zatrudnienie w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.04.2017

  Kobiety, które urodziły dziecko, a także przedsiębiorcy-ojcowie, którzy sprawują opiekę nad małym dzieckiem, mogą pozostać aktywni zawodowo, nie tracąc z tego tytułu przysługującego im zasiłku macierzyńskiego. W razie łączenia sprawowania opieki nad dzieckiem z działalnością zarobkową trzeba zwrócić szczególną uwagę na zbiegi tytułów do ubezpieczeń, które mogą powstać w tym czasie. Obowiązek składkowy będzie bowiem kształtował się bardzo różnie – w zależności od tego, w jakiej formie jest podejmowane dodatkowe zatrudnienie w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem.

 • Koniec okresu ochronnego dla przewożących paliwa, alkohol i susz tytoniowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.04.2017

  Z końcem kwietnia zakończył się okres ochronny dla przedsiębiorców, którzy naruszają obowiązki nałożone ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa ta wprowadziła tzw. pakiet przewozowy. Jego stosowanie ma na celu wyeliminowanie nielegalnego handlu m.in. paliwami płynnymi, alkoholem lub suszem tytoniowym.

 • Nowe zasady zgłaszania przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS od 19 maja 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.04.2017

  Od 19 maja 2017 r. obowiązują nowe zasady zgłaszania działalności gospodarczej do ZUS. Dotyczą one osób, które z tytułu działalności opłacają składki wyłącznie za siebie (nie zatrudniają innych osób), oraz członków ich rodzin. Osoby te już na etapie wpisu do CEIDG mogą zgłosić się do ubezpieczeń ZUS. Możliwe jest również zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny.

 • Czy wspólnik, któremu nieodpłatnie przekazano składnik wycofany z majątku spółki, osiąga przychód – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Wycofanie składnika z majątku spółki jawnej, a następnie nieodpłatne przekazanie go do majątku osobistego jednego ze wspólników nie powoduje powstania przychodu podlegającego PIT po stronie wspólnika, który ten składnik otrzymał. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji, której fragment przedstawiamy. Pełna treść interpretacji jest dostępna na www.mk.infor.pl wraz z bieżącym numerem „Mk”.

 • Niekonstytucyjny przepis ograniczający pracownikom tymczasowym prawo do sądu

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Przepis umożliwiający wytoczenie agencji pracy tymczasowej powództwa przez pracownika tymczasowego wyłącznie przed sąd pracy właściwy dla siedziby agencji jest niekonstytucyjny. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 22 marca 2017 r. (sygn. akt P 121/15, Dz.U. z 2017 r. poz. 658).

 • Kiedy można stosować umowę o dzieło zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Umowa o dzieło charakteryzuje się tym, że w jej wyniku powstaje rezultat o indywidualnym i unikatowym charakterze. Jest on ustalony na etapie zawierania tej umowy i możliwy do zweryfikowania po jego osiągnięciu. Lepiej nie korzystać z umowy o dzieło, gdy praca ma polegać na starannym działaniu, które jest wymagane przy wykonywaniu szeregu powtarzalnych czynności. Taki charakter pracy jest bowiem właściwy dla umów zlecenia.

 • Konstytucja Biznesu już od września 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Od 1 września 2017 r. mają wejść w życie ustawy z pakietu Konstytucja Biznesu. Tak wynika z niedawno opublikowanego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu Konstytucji Biznesu. Jest to kolejny pakiet ustaw deregulacyjnych, mający odformalizować zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawiamy wybrane rozwiązania istotne dla przedsiębiorców, jakie mają zostać wprowadzone tym pakietem.

 • Zleceniodawca może dokonywać potrąceń z płacy minimalnej zleceniobiorcy – stanowisko MRPiPS

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie wyłączają możliwości dokonania potrącenia określonych kwot na rzecz zleceniodawcy z wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy, np. za wypożyczenie przez niego stroju roboczego czy z tytułu kary nałożonej przez zleceniodawcę za spóźnienia do pracy. Zatem należy przyjąć, że jest ono dopuszczalne – takie stanowisko zajął resort pracy 23 lutego 2017 r. w odpowiedzi na interpelację nr 9650.

 • Ubezpieczenia upraw rolnych

  data dodania: 12.04.2017

  1 kwietnia 2017 r. wprowadzono zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmiana umożliwia ubezpieczanie upraw rolnych od jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka, przy zachowaniu możliwości skorzystania z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. w 2017 r. w wysokości 65%,

 • Ewidencja księgowa w spółkach osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Spółki osobowe nie są osobami prawnymi i nie są podatnikami podatku dochodowego. Ciąży jednak na nich obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej służącej m.in. rozliczeniu wyniku finansowego czy podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Spółki osobowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Coraz częściej przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółek osobowych. Spółki te, obowiązkowo lub na zasadzie dobrowolności, muszą prowadzić księgi rachunkowe, stosując przepisy ustawy o rachunkowości. Jednak specyfika formy prawnej w wielu przypadkach budzi wątpliwości. Przepisy prawa bilansowego z kolei nie zawierają żadnych szczegółowych zasad dotyczących rachunkowości spółek osobowych.

 • Zasady podziału zysku – wypłata dywidendy za rok 2016

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Wspólnicy spółki z o.o. (spółki akcyjnej) mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje inny sposób podziału zysku. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

 • Usługi budowlane świadczone przez podwykonawców – objaśnienia MF na przykładach

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Minister Finansów przygotował instrukcję rozliczania VAT z tytułu usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców, które od 1 stycznia 2017 r. są opodatkowane VAT na zasadzie odwróconego obciążenia. Ze względu na liczne problemy praktyczne podatników występujące przy rozliczaniu tych usług wyjaśnienia MF były z pewnością potrzebne. Przedstawiamy główne tezy tego dokumentu oraz przygotowane przez MF przykłady obrazujące prawidłowe rozliczenia.

 • Jak zmieniły się zasady rozliczeń akcyzy od alkoholu skażonego

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Uchwalone 7 kwietnia 2017 r. zmiany w ustawie o podatku akcyzowym spowodowały duże zmiany dla branż, które w swojej produkcji używają alkoholu skażonego. Podmiot, który będzie chciał nabyć całkowicie skażony alkohol etylowy wewnątrz Unii Europejskiej, będzie musiał zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego oraz zgłosić jego planowane nabycie do naczelnika urzędu skarbowego. Możliwość zwolnienia z akcyzy będzie ograniczona zasadniczo do przywożonych alkoholi skażonych wyłącznie „euroskażalnikiem”, a dodatkowo wprowadzono również rejestr krajowych odbiorców alkoholu skażonego i niektórych wyrobów z zawartością alkoholu.