do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Prace zabronione dla kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Od 1 maja 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Wykaz wskazuje osiem rodzajów prac, których wykonywanie podlega zakazom. Są to prace: związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym

 • Bhp przy ręcznych pracach transportowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Od 1 maja 2017 r. rozporządzenie w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych zmieniło nazwę na rozporządzenie w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. Zmiana nazwy (i treści rozporządzenia) jest wynikiem modyfikacji art. 176 kodeksu pracy, który obecnie

 • Jaka ochrona przysługuje pracownikom przed zwolnieniem z pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Blisko 40 grup pracowniczych jest objętych ochroną przed utratą zatrudnienia. Ochrona ta polega na zakazie wypowiadania umów o pracę, a w wielu przypadkach również ich rozwiązywania w inny sposób. Dotyczy to np. pracownic w ciąży, z którymi można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jedynie za zgodą organizacji związkowej, a wypowiedzenie stosunku pracy jest niedopuszczalne. Zakaz wypowiedzenia umowy nie dotyczy jednak pracownicy w ciąży, która jest zatrudniona na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca.

 • Pracownikom zatrudnionym w placówkach handlowych trzeba zapewnić wolną niedzielę 4 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  W 2017 r. pierwszy dzień Zielonych Świątek przypada w niedzielę 4 czerwca. Zatem pracownicy zatrudnieni w placówkach handlowych, które funkcjonują w niedzielę, powinni mieć w tym roku ten dzień wolny od pracy.

 • Bhp przy ręcznych pracach transportowych wykonywanych przez kobiety

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozszerzył dotychczas obowiązujące regulacje o przepisy określające normy dopuszczalnego obciążenia fizycznego, w tym związanego z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów – dla kobiet niebędących w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią. Do niniejszego rozporządzenia

 • Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Rada Ministrów określiła wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami kobiety niebędące w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią będą mogły wykonywać prace związane z wysiłkiem

 • Zwolnienie z podatku stypendiów wypłacanych bezrobotnym z Funduszu Pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Minister Rozwoju i Finansów zaniechał poboru podatku od stypendiów finansowanych z funduszu pracy, uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. W praktyce oznacza to, że osoby bezrobotne otrzymujące stypendia wypłacane w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zwolnione z

 • Kiedy nauczycielowi można wypowiedzieć stosunek pracy w związku z reformą oświaty

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.05.2017

  Nauczycielom likwidowanych gimnazjów, którzy nie zgodzili się na przejście w stan nieczynny, dyrektor szkoły powinien wypowiedzieć stosunki pracy. Należy to zrobić najpóźniej do 31 maja 2017 r.

 • Jakie zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych wejdą w życie po 31 maja 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.05.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. pracownik tymczasowy będzie mógł być skierowany do pracy do jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy w kolejnych 36 miesiącach. Zmienią się zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu urlopowego. Ponadto pracodawca użytkownik będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników tymczasowych. Takie zmiany wprowadziła ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

 • Co się zmieniło od 1 maja 2017 r. w wykazie prac wzbronionych kobietom

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.05.2017

  Obecnie tylko kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Od 1 maja 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa wykaz takich prac.

 • Czy staż pracy na Ukrainie należy uwzględnić przy ustalaniu prawa pracownika do nagrody jubileuszowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2017

  Udokumentowane okresy zatrudnienia obywatela Ukrainy u ukraińskiego pracodawcy są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych. Podlegają one uwzględnieniu m.in. w okresie pracy, od którego zależy prawo zagranicznego pracownika do nagrody jubileuszowej polskiego nauczyciela oraz pracownika samorządowego.

 • Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników powinni posiadać regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Regulaminy te powinni tworzyć również pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 pracowników, jeżeli zażądały tego działające w firmie związki zawodowe. Pracodawcy muszą też posiadać inne przepisy zakładowe, np. regulamin zfśs czy obwieszczenie o systemach czasu pracy. W przypadku sprzeczności przepisów zakładowych z przepisami prawa pracy powszechnie obowiązującego – przepisy zakładowe nie będą miały zastosowania.

 • Do 31 maja 2017 r. trzeba przekazać pierwszą ratę odpisu na zfśs w nowej wysokości

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Pracodawcy, którzy w 2017 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do końca maja 2017 r., na wyodrębniony rachunek funduszu, co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego ustalonego na cały rok. Od 1 stycznia 2017 r. podstawą wymiaru odpisu jest nowa, wyższa kwota bazowa, która wynosi 3161,77 zł. Pracodawcy niezobowiązani do utworzenia zfśs, którzy utworzyli go dobrowolnie, ustalają wysokość odpisu na fundusz w dowolnej wysokości i przekazują środki w ustalonym przez siebie terminie.

 • Na jakich zasadach przedsiębiorcze matki mogą podejmować zatrudnienie w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.04.2017

  Kobiety, które urodziły dziecko, a także przedsiębiorcy-ojcowie, którzy sprawują opiekę nad małym dzieckiem, mogą pozostać aktywni zawodowo, nie tracąc z tego tytułu przysługującego im zasiłku macierzyńskiego. W razie łączenia sprawowania opieki nad dzieckiem z działalnością zarobkową trzeba zwrócić szczególną uwagę na zbiegi tytułów do ubezpieczeń, które mogą powstać w tym czasie. Obowiązek składkowy będzie bowiem kształtował się bardzo różnie – w zależności od tego, w jakiej formie jest podejmowane dodatkowe zatrudnienie w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem.

 • 31 maja 2017 r. upływa termin przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.04.2017

  Pracodawcy zobligowani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni wpłacić pierwszą ratę odpisu na fundusz w terminie do 31 maja 2017 r. Rata musi wynieść co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego. Należy ją przekazać na rachunek bankowy funduszu.

 • Jak przenieść nauczyciela w stan nieczynny w okresie reformy oświaty

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.04.2017

  Do 15 maja 2017 r. dyrektorzy gimnazjów powinni przekazać nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony propozycję przeniesienia w stan nieczynny. W przypadku niewyrażenia zgody przez nauczyciela na przejście w stan nieczynny dyrektor szkoły będzie miał prawo wypowiedzieć mu stosunek pracy do 31 maja 2017 r.

 • Zmiany w zatrudnieniu traktowanym na równi z praktyką zawodową kandydatów na doradców podatkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2017

  Kandydaci na doradców podatkowych, którzy złożyli z pozytywnym wynikiem egzamin na doradcę podatkowego, są zobowiązani do odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej wymaganej do wpisu na listę doradców podatkowych u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego. Na równi z praktyką jest traktowane

 • Wzrost uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2017

  Rada Ministrów ustaliła wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Od 1 stycznia 2017 r. wynosi ona 3,19 (dotychczas

 • Ograniczenie właściwości miejscowej sądu rozpatrującego roszczenia pracownika tymczasowego niezgodne z konstytucją

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.04.2017

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, jest niezgodna z konstytucją. Ustawodawca w art. 24 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

 • Kiedy i w jakiej wysokości można domagać się od pracownika zwrotu kosztów dokształcania

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Pracodawca może domagać się zwrotu kosztów poniesionych na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych w przypadkach ściśle określonych w Kodeksie pracy, np. w razie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika. Katalogu tego nie można rozszerzyć. W umowie szkoleniowej zawartej z pracownikiem warto wskazać nie tylko zobowiązanie do zwrotu kosztów, ale również zasady dokonania rozliczeń z tego tytułu. Kodeks pracy zawiera bowiem w tym zakresie ogólne i niejednoznaczne przepisy.

 • Niekonstytucyjny przepis ograniczający pracownikom tymczasowym prawo do sądu

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Przepis umożliwiający wytoczenie agencji pracy tymczasowej powództwa przez pracownika tymczasowego wyłącznie przed sąd pracy właściwy dla siedziby agencji jest niekonstytucyjny. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 22 marca 2017 r. (sygn. akt P 121/15, Dz.U. z 2017 r. poz. 658).

 • Zleceniodawca może dokonywać potrąceń z płacy minimalnej zleceniobiorcy – stanowisko MRPiPS

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie wyłączają możliwości dokonania potrącenia określonych kwot na rzecz zleceniodawcy z wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy, np. za wypożyczenie przez niego stroju roboczego czy z tytułu kary nałożonej przez zleceniodawcę za spóźnienia do pracy. Zatem należy przyjąć, że jest ono dopuszczalne – takie stanowisko zajął resort pracy 23 lutego 2017 r. w odpowiedzi na interpelację nr 9650.

 • Jak wina pracownika wpływa na zakres odpowiedzialności wobec pracodawcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Wydanie przez pracownika dyspozycji przekazania klientowi towarów o znacznej wartości w sytuacji, gdy istniały uzasadnione obawy, że klient nie spłaci już istniejących zaległości, może być ocenione jako wyrządzenie przez pracownika szkody z winy umyślnej z zamiarem ewentualnym (wyrok Sądu Najwyższego z 1 lutego 2017 r., I PK 315/15).

 • Nowe zawody szkolnictwa zawodowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Minister Edukacji Narodowej określił zawody szkolnictwa zawodowego, w których począwszy od 1 września 2017 r. może być prowadzone kształcenie w klasach pierwszych oraz semestrach pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W klasyfikacji zawodów zostały uwzględnione nowe zawody: technik robót wykończeniowych w

 • Zmiana właściwości sądów rozpoznających sprawy z zakresu prawa pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Minister Sprawiedliwości przekazał Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Pabianicach. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z