do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy usługa obejmująca projektowanie i zbudowanie budowli powinna być objęta odwrotnym obciążeniem?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Podatnik wynajmuje firmę, która ma zaprojektować i wybudować magazyny. Czy jeśli mamy do czynienia łącznie z usługą projektowania i budowania, to do całości należy zastosować odwrotne obciążenie?

 • Jak skorygować błędny zapis sprzedaży w kasie fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Problem Przez przypadek pracownik naszego sklepu błędnie zaewidencjonował sprzedaż w kasie fiskalnej. Zamiast 1 sztuki produktu wpisał 1000 sztuk. Jak w takim przypadku skorygować sprzedaż? Czy mamy to zrobić w kasie fiskalnej? Rada Dane raz wprowadzone do kasy (transakcja zakończona wydrukowaniem

 • Od kiedy można stosować rozliczenie metodą kasową?

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Podatnik spełnia warunki do korzystania z metody kasowej rozliczania VAT. Czy w tej sytuacji musi z jej stosowaniem poczekać do początku 2018 r.?

 • Jakie są warunki zwolnienia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej ze składek ZUS i podatku

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  PROBLEM Chcemy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 20 zł miesięcznie. Będzie on ustalany ryczałtowo, niezależnie od ponoszonych przez pracownika kosztów prania. Czy ekwiwalent powinien być oskładkowany i opodatkowany? RADA Według ZUS ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, którego wysokość

 • Jaką stawką opodatkować sprzedaż działek z ogrodzeniem i drogą z kostki brukowej

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Problem Czy sprzedaż kawałka działki budowlanej z ogrodzeniem (podmurówka i pręty metalowe) oraz drugiej z kostką brukową (dojazd do budynku) będzie zwolniona z VAT? Jest to odszkodowanie, jakie chce nam zapłacić GDDKiA. Czy w tym wypadku ogrodzenie i kostka będą budowlą i możemy skorzystać z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o

 • Czy gmina może wystawić notę, aby poprawić swoje dane na fakturze zakupowej

  Porada aktualna | data dodania: 22.05.2017

  Problem Nadal otrzymujemy faktury zakupowe wystawiane na nasze jednostki organizacyjne zamiast na gminę. Czy możemy wystawiać noty korygujące, zamiast żądać faktur korygujących? Rada  Tak, w tym przypadku gmina może wystawiać noty korygujące. Uzasadnienie   W fakturze muszą znaleźć się m.in. nazwa i adres nabywcy,

 • Czy meble wchodzące w skład zestawu mogą być traktowane jako odrębne elementy wyposażenia?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Zamierzam kupić komplet mebli obejmujący duży stół i odpowiednią liczbę krzeseł. Czy każdy z elementów tego zestawu mogę potraktować jako element wyposażenia o wartości mniejszej niż 3500 zł? Należy uznać, że w przedstawionym przypadku wszystkie zakupione meble tworzące zestaw należy potraktować jako jeden

 • Jaki podatek od spadków i darowizn powinien zapłacić brat dziedziczący udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Brat zmarłego przedsiębiorcy odziedziczył po nim udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy spadek tego rodzaju należy opodatkować? Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych

 • Czy PCC od wniesienia aportu do spółki osobowej może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Wspólnik wnosi aport do spółki osobowej. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy okazji tej transakcji może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? Nie! Organy podatkowe potwierdzają, że po stronie wspólnika spółki osobowej, który wnosi aport, nie powstaje przychód. A skoro go nie ma, to nie ma

 • Czy świadczenia pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach programu dobrowolnych odejść są zwolnione z PIT?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Pracownik dostał od pracodawcy pieniądze w ramach programu dobrowolnych odejść. Czy świadczenie takie jest zwolnione z PIT? Nie. Wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania bądź zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów

 • Czy odsetki zwrócone wraz z nadpłaconym VAT są przychodem podatnika?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Po korzystnym dla podatnika wyroku sądowym urząd skarbowy zwrócił mu nadpłacony VAT wraz z odsetkami. Jak należy podatkowo potraktować wypłatę tych odsetek? Otrzymane odsetki należy potraktować jako przychód podatnika. Korzysta on jednak ze zwolnienia podatkowego, ponieważ wolne od podatku dochodowego jest

 • Czy w remanencie likwidacyjnym należy uwzględnić towary nabyte w ramach WNT

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  PROBLEM Mój klient od stycznia 2014 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego artykułami przemysłowymi. Jest podatnikiem VAT. W lipcu 2017 r. zamierza zakończyć prowadzoną działalność. W związku z tym musi sporządzić spis z natury na dzień jej likwidacji i opodatkować towary w nim

 • Jak rozliczyć wydatki na transport oraz olej do maszyny wziętej w leasing operacyjny

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Problem Wziąłem wtryskarkę w leasing operacyjny. Nie jest jeszcze przyjęta do używania. Wcześniej poniosłem koszt jej transportu oraz zakupiłem i zalałem do niej olej za 5000 zł, aby ją uruchomić. Czy koszt transportu i oleju poniesiony przed oddaniem wtryskarki do używania jest inwestycją w obcy środek trwały i

 • Czy można zaliczyć do kosztów odsetki od kredytu i opłatę za ryzyko jego niespłacenia

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem             W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zaciągnąłem kredyt. W skład miesięcznej raty wchodzi kwota kapitału (4500 zł), kwota odsetek (1800 zł) oraz kwota opłaty za ryzyko niespłacenia kredytu (600 zł). Czy odsetki oraz opłaty za ryzyko niespłacenia kredytu mogę zaliczać do kosztów

 • Czy spółka powinna odprowadzić VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem gruntów wspólnikom

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Jestem wspólnikiem spółki jawnej, czynnego podatnika VAT. Spółka jest właścicielem gruntów, które stanowią tereny budowlane. Spółka nabywała w przeszłości ww. grunty ze środków własnych od osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług. Od nabycia gruntów nie przysługiwało

 • Czy wartość początkową nowego środka trwałego należy zwiększyć o wartość likwidacji starego

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Spółka kupiła w ramach swojej działalności gospodarczej stację paliw wraz z przylegającym parkingiem. Po dokonaniu analizy funkcjonalnej i technicznej podjęła decyzję o wyburzeniu dotychczasowego parkingu i wybudowaniu nowego. W momencie wyburzenia starego parkingu w księgach spółki na karcie środka trwałego pozostawała niezamortyzowana wartość parkingu w kwocie X. Po nabyciu parkingu spółka nie dokonywała w nim żadnych ulepszeń. Czy prawidłowe jest naliczanie odpisów amortyzacyjnych od wartości nowo wybudowanego parkingu powiększonej o kwotę kosztów wyburzenia netto starego parkingu i zaliczanie odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej nowo wybudowanego parkingu do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

 • Kiedy koszty inwestycji zaniechanej można zaliczyć do kosztów podatkowych

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które zostały nabyte przez nią w celu przeznaczenia pod nową siedzibę. Żeby zrealizować inwestycję, spółka poniosła koszty uzyskania wszelkich niezbędnych – w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także innych ustaw właściwych dla planowanej inwestycji – zezwoleń i uzgodnień, w tym m.in. koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, uzgodnień w zakresie przyłączeń energetycznych, komunalnych, wodociągowych i gazowych, a także koszty projektu budowlanego. Jednak w wyniku późniejszej decyzji rady miasta, polegającej na uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania terenów, na których była położona część działek należących do spółki, tereny te zostały przeznaczone pod

 • Czy rozpoczynając na nowo działalność, można ponownie skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Problem Podatnik (osoba fizyczna) zlikwidował działalność w grudniu 2016 r. Miał kasę fiskalną, ale po likwidacji działalności oddał ulgę. Teraz znowu rozpoczyna działalność i znowu ma kasę. Czy ponownie należy mu się ulga? Rada Zdaniem organów podatkowych osobie fizycznej, która zlikwidowała i ponownie rozpoczęła

 • Jakie obowiązki ma podatnik wybierający w trakcie roku korzystanie ze zwolnienia podmiotowego

  Porada aktualna | data dodania: 12.05.2017

  Problem Podatnik prowadzi agencję reklamową. Na firmę ma samochód i kilka innych środków trwałych (urządzenia biurowe). Osoba ta zamierza zrezygnować z rozliczania VAT od czerwca 2017 r. i przejść na zwolnienie. Jakie obowiązki ma podatnik, który rezygnuje z rozliczania VAT w ciągu 2017 r.? Rada Podatnik ma obowiązek

 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna uwzględniać niepodlegający odliczeniu VAT na fakturach obciążeniowych ze stawką „ZW”

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2017

  Problem Wspólnota mieszkaniowa otrzymała fakturę ze spółdzielni mieszkaniowej za utrzymanie mienia. W treści faktury jest zapis, że przedmiotem jest utrzymanie mienia, oraz został wskazany art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. Do faktury załączono kserokopię faktury za energię elektryczną (oświetlenie wspólnych placów) oraz

 • Czy trzeba sporządzić raport fiskalny w przypadku braku sprzedaży

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze usług, które w większości ewidencjonuję na kasie. Jestem podatnikiem VAT. Specyfika oraz sezonowy charakter mojej działalności gospodarczej powoduje jednak, że zdarzają się miesiące, w których realizuję tylko jedną usługę, a nawet takie, w

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Jak wpisywać do pkpir faktury wystawione w tym samym dniu, gdy podatnik nie musi mieć kasy fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Rozpocząłem działalność gospodarczą. Klientami świadczonych przeze mnie usług będą tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Całą sprzedaż będę dokumentował fakturami. Nie muszę mieć kasy fiskalnej. Jak mam wpisywać do pkpir sprzedaż z danego dnia? Czy muszę każdą fakturę wpisywać osobno?

 • Czy w przypadku najmu samochodu od spółki powiązanej wystąpi podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Pracownicy naszej spółki z o.o. często wyjeżdżają do Hiszpanii w ramach podróży służbowej. Na miejsce przylatują samolotem, ale po terenie Hiszpanii jeżdżą samochodami, które nasza spółka wynajmuje od powiązanej z nią kapitałowo spółki hiszpańskiej. Czy od wynagrodzenia za ten wynajem powinniśmy naliczać

 • Czy po stronie przedsiębiorcy przekształcanego w jednoosobową spółkę kapitałową powstaje przychód

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamierza przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową (spółka z o.o.). Czy w wyniku takiego przekształcenia powstanie przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie zmienionego od początku 2017 r. art. 17 ust. 1 pkt 9 updof? Czy