do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy gmina, wnosząc aportem grunt do utworzonej spółki, musi rozliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2017

  Problem Powstała spółka z o.o. Jej jedynym wspólnikiem (posiadającym 100% udziałów) jest gmina, która na pokrycie kapitału zakładowego wniosła grunt i pieniądze. Czy od aportu należy naliczyć VAT? Rada Tak, jeżeli jest to teren budowlany w rozumieniu przepisów VAT, trzeba naliczyć VAT. W przeciwnym

 • Czy usługi prawne świadczone on-line trzeba ewidencjonować w kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2017

  Problem W 2017 r. rozpocząłem działalność w zakresie usług prawniczych – posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego. Oprócz obsługi kilku stałych klientów biznesowych prowadzę również portal internetowy, za pośrednictwem którego zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące

 • Jak ustalić limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2017

  Problem 15 maja 2016 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia drobnych usług stolarskich dla osób prywatnych . Ze względu na niskie obroty korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie rejestrującej. W lutym 2017 r. rozszerzyłem działalność o usługi remontowe. W jaki sposób

 • Jak zaksięgować wydatki na kurs językowy pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2017

  Problem Spółka współfinansuje kurs nauki języka angielskiego niektórym pracownikom, którzy mają (lub mogą mieć) styczność z podmiotami zagranicznymi. Faktura jest wystawiana w całości na firmę, ale pracownik pokrywa 40% kosztu szkolenia. Jak ująć takie opłacenie kursu językowego w księgach

 • Czy dostawę do innego kraju UE towarów, które były wcześniej importowane do Polski, można rozliczyć jak WDT

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  PROBLEM Nabywamy towary produkowane na Ukrainie. Następnie towary są odsprzedawane kontrahentom z UE. Towary są transportowane przez ukraińskiego przewoźnika z ukraińskiej fabryki na granicę ukraińsko-polską i importowane przez nas. Po dokonaniu odprawy importowej towary, bez ich rozładowywania, tym samym środkiem transportu, przez

 • Kiedy podwykonawstwo robót budowlanych powoduje obowiązek stosowania odwrotnego obciążenia?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  Generalny wykonawca na zlecenie inwestora buduje kamienicę. Wykonanie robót hydraulicznych generalny wykonawca zleca innej firmie. Czy ta firma powinna się opodatkować zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia?

 • Kiedy import towarów o małej wartości może być objęty zwolnieniem z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Zamierzam importować drobny sprzęt AGD z kraju spoza Unii Europejskiej. Towar będę zamawiał u dostawców przez Internet i otrzymywał pocztą. Wartość jednej przesyłki nie będzie przekraczała równowartości 35 euro. Czy import tych towarów będzie objęty zwolnieniem z VAT? Rada Nie, import towarów

 • Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć materiałów do produkcji

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Firma jednoosobowa zgłoszona do VAT UE produkuje element budowlany i sprzedaje dla klienta w Niemczech. Materiały niezbędne do produkcji kupuje na terytorium Czech. Od sprzedaży nie odprowadza podatku, ponieważ wystawia fakturę ze stawką 0%. Natomiast od towarów zakupionych na poczet produkcji musi odprowadzić podatek na

 • Czy z tytułu nabycia usługi celnej od zagranicznej agencji należy rozpoznać import usług

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Czy fakturę wystawioną przez niemiecką agencję celną za wykonane usługi związane z odprawą towarów należy rozliczyć jako import usług? Rada Tak, w przedstawionej sytuacji należy rozpoznać import usługi celnej opodatkowany VAT według stawki 23%. Szczegóły w uzasadnieniu. Uzasadnienie Podatnikami VAT z

 • Kiedy wynajem maszyn i sprzętu jest objęty odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Czy wynajem podnośnika z operatorem podlega opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążenia? Usługa jest wykonywana przez podwykonawcę dla podatnika VAT czynnego. Jak należy rozliczyć taką usługę?   Rada W przedstawionej w pytaniu sytuacji VAT powinien rozliczyć nabywca usługi w ramach mechanizmu odwrotnego

 • Czy w limicie zwolnienia podmiotowego uwzględniać konsultacje lekarskie dla ubezpieczycieli

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Problem Jestem współwłaścicielką NZOZ prowadzonego w formie spółki cywilnej. Spółka obecnie nie jest czynnym podatnikiem VAT. Na bieżąco monitoruję jednak kwotę przychodów, aby w odpowiednim momencie zgłosić spółkę do VAT. Czy do przychodów opodatkowanych VAT powinnam zaliczyć również

 • Czy pożyczki udzielane pracownikom w ramach programu pożyczkowego są opodatkowane PCC

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W spółce funkcjonuje program pożyczkowy, którego celem jest wzmocnienie lojalności pracowników. W jego ramach spółka na uzasadniony pisemny wniosek pracownika może udzielić mu nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej. Warunki uzyskania pożyczki w ramach programu pożyczkowego są takie same dla wszystkich pracowników.

 • Kiedy zaewidencjonować w pkpir zaległe faktury za nabyty towar

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Na początku kwietnia 2017 r. jeden z klientów mojego biura rachunkowego przyniósł mi kilka faktur za zakup towarów handlowych. Zakupu tych towarów dokonał we wrześniu oraz w październiku 2016 r. Kiedy powinienem je wpisać do pkpir? Czy mam się cofnąć do 2016 r.? Czy może powinienem je wpisać do pkpir na bieżąco, tj.

 • Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla wynajmowanego lokalu mieszkalnego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – zamierza wynajmować mieszkanie na cele mieszkaniowe. Przychody uzyskiwane z najmu będzie opodatkowywał według skali podatkowej. Czy mój klient może to mieszkanie amortyzować z zastosowaniem

 • Czy członek zarządu uzyskuje przychód z tytułu udostępniania mu mieszkania służbowego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Siedzibą spółki jest Wrocław. Z uwagi na fakt, że jeden z powołanych członków zarządu posiada miejsce zamieszkania w innej odległej miejscowości, a wymagana jest od niego pełna dyspozycyjność, spółka wynajęła mu we Wrocławiu mieszkanie służbowe. Z tytułu najmu mieszkania spółka poniesie o wiele mniejsze koszty

 • Czy należy pobierać zaliczkę od dodatkowej odprawy pośmiertnej

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka wypłaciła uprawnionemu członkowi rodziny zmarłego pracownika odprawę pośmiertną na podstawie art. 93 Kodeksu pracy. Zastosowała do niej zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 updof. Oprócz odprawy pośmiertnej, którą przewidują przepisy Kodeksu pracy, spółka planuje wypłacić tej osobie dodatkową

 • Kiedy nie powstanie przychód z tytułu sprzedaży samochodu wykorzystywanego w działalności

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W działalności używam samochodu wykupionego przed jakimś czasem z leasingu. Samochód jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Zamierzam go sprzedać. Mam taki pomysł, że wykreślę samochód z ewidencji środków trwałych i przekażę go mojej żonie do prywatnego użytkowania. Czy w takim przypadku żona będzie

 • Czy w związku z przekazaniem majątku wspólnikom w zamian za umorzone udziały powstanie przychód dla likwidowanej spółki

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Wspólnicy spółki z o.o. rozważają jej likwidację. W związku z tym planują umorzenie udziałów, co może następować również w formie niepieniężnej (przekazanie majątku spółki wspólnikom). Czy w wyniku przekazania takiego majątku na rzecz wspólników w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym

 • Czy opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może być kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Czy opłata spółki na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów może stanowić koszt podatkowy? RADA Nie, tego rodzaju opłaty nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem organów podatkowych jest to bowiem sankcja nałożona na

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych karę dla pracownika za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W związku ze stawieniem się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwym podjęto decyzję o ukaraniu go karą pieniężną. W jakiej maksymalnie wysokości może zostać ustalona ta kara? Jak ją ująć w księgach rachunkowych? Czy kara ta stanowi przychód podatkowy? RADA Kodeks pracy przewiduje, że kara pieniężna za

 • Czy po przekształceniu można wystawić notę korygującą do faktury błędnie wystawionej na poprzednika

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała wskutek przekształcenia przedsiębiorcy indywidualnego będącego osobą fizyczną. Czy spółka może wystawić notę korygującą do faktury wystawionej przez kontrahenta przekształcanego przedsiębiorcy po dniu przekształcenia (tj. po wpisaniu spółki przekształconej do

 • Czy należy zapłacić VAT od wydania nieruchomości w zamian za umorzenie udziałów

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki X podjęło uchwałę o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego w wartości odpowiadającej wartości bilansowej przekazywanych, jako wynagrodzenie za umorzone udziały, środków trwałych, z możliwością wypłaty tego wynagrodzenia w formie pieniężnej i

 • Jak rozliczyć usługę remontu pojazdu wykonaną dla kontrahenta spoza UE

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy usługi naprawy pojazdów samochodowych. Spółka jest zarejestrowana dla celów VAT tylko w Polsce. 20 marca 2017 r. spółka wykonała usługę remontu samochodu ciężarowego należącego do białoruskiej firmy transportowej. Usługobiorca przedstawił zaświadczenie wydane przez

 • Czy można korzystać z kas fiskalnych przedsiębiorstwa przejętego w drodze darowizny

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nabyłem kasy rejestrujące w ramach przedsiębiorstwa przekazanego mi przez ojca w formie darowizny. Kasy w momencie ich zakupu przez ojca spełniały wszelkie wymagane prawem warunki. Dla kas tych (nie są jeszcze używane) wkrótce wygasa homologacja Czy jest możliwość ich ufiskalnienia po dacie wygaśnięcia homologacji?

 • Czy zakład fryzjerski musi posiadać kasę fiskalną od początku prowadzenia działalności

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Zamierzam otworzyć własny zakład fryzjerski. Obecnie szukam lokalu, projektuję wystrój salonu, nabywam sprzęt. Czy od początku działalności muszę mieć kasę rejestrującą? O co powinnam zadbać, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy? RADA W momencie wykonania pierwszej usługi na rzecz klienta nieprowadzącego