do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy dopłaty otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu stosowania ulg w przewozach pasażerskich stanowią przychód z działalności gospodarczej – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.05.2017

  Dopłaty otrzymywane przez przewoźnika od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu stosowania ustawowych ulg w przewozach pasażerskich stanowią dla niego przychód z działalności gospodarczej zwolniony z PIT. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. MF (…)

 • Nowe deklaracje na podatek od gier

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Począwszy od rozliczenia za kwiecień 2017 r., podatnicy podatku od gier są obowiązani składać deklaracje na ten podatek według następujących wzorów: POG-5 (2) – deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry

 • Jak płacić podatek u źródła od odsetek wypłacanych w ramach cash poolingu – stanowisko MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  –– Spółka, która przystąpi do systemu cash pooling, płacąc zagranicznym odbiorcom odsetki, może być zobowiązana do zapłacenia podatku u źródła. Nie można tu jednak przyjąć domniemania, że odbiorcą tych odsetek jest lider struktury cash pooling. Wysokość podatku u źródła przy stosowaniu umów o unikaniu podwójnego

 • Jakie są skutki wykreślenia z rejestru podatników VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Od początku roku urzędnicy wykreślili z rejestru VAT ponad 20 tys. podmiotów. Sytuacja ta jest spowodowana zmianami w przepisach VAT wprowadzonymi 1 stycznia 2017 r. Warto zdawać sobie sprawę, w jakich sytuacjach organ podatkowy może wykreślić podatnika z rejestru oraz co zrobić, aby tego uniknąć. Wykreślenie podatnika VAT czynnego z rejestru może bowiem spowodować problemy z rozliczeniem VAT zarówno podmiotów usuniętych z rejestru, jak i ich kontrahentów.

 • Czy można zaliczać do kosztów wydatki poniesione za granicą przekraczające 15 000 zł, które uregulowano gotówką – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2017 r., sygn. 0461-ITPB1.4511.88.2017.1.MR                             INTERPRETACJA INDYWIDUALNA   Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017

 • Jak płacić podatek u źródła od odsetek wypłacanych w ramach cash poolingu -stanowisko MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Pełna treść interpretacji z Mk nr 10 (326), 20 maja 2017 r., str. 62 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2017 r., sygn. 3063-ILPB2.4510.11.2017.1.ŁM Typ dokumentu: Interpretacja Indywidualna Słowa kluczowe: cash pooling Niemcy obowiązek płatnika

 • 1.1. Zgłoszenia aktualizacyjne NIP na portalu podatkowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. szersza grupa podmiotów ma możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłoszeń aktualizacyjnych oraz wniosków o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP. Zmiana ta ułatwi dokonywanie czynności polegających na informowaniu

 • Zgłoszenia aktualizacyjne NIP na portalu podatkowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Celem zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego jest poszerzenie z dniem 1 czerwca 2017 r. zakresu korzystania z portalu podatkowego. Dzięki zmianie portal podatkowy został udostępniony szerszej grupie podmiotów poprzez umożliwienie im składania za pomocą środków komunikacji

 • Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Przedsiębiorcy, którzy naruszają przepisy ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r. poz. 708), mogą być ukarani karą pieniężną. Karę pieniężną uiszcza się na rachunek bankowy wyznaczonego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała

 • Zaniechanie poboru podatku od stypendiów

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Minister Rozwoju i Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych: od stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.). Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od

 • Zwolnienie stypendiów z PIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Od 29 kwietnia 2017 r. ustawą o zmianie ustawy o stopniach naukowych zmienione zostało brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie tego przepisu zwolnione z PIT są: stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

 • Wkłady niepieniężne (aporty) – rozliczenie podatkowe i rachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Wspólnicy (akcjonariusze) spółek często decydują się na wnoszenie do spółek aportów (wkładów niepieniężnych) na pokrycie wartości wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. Aport pozwala na pokrycie kapitału spółki bez angażowania środków pieniężnych i zarazem np. na wyposażenie spółki w niezbędne w jej działalności środki trwałe. Wniesienie aportu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa jest też jedną z popularnych form przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w spółkę. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze podatkowe skutki takich działań i to, jak powinny być one ewidencjonowane.

 • Czy można wycofać się ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo wybrać ten sposób rozliczenia po upływie terminu do złożenia zeznania za 2016 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  2 maja 2017 r. upłynął termin do złożenia zeznań rocznych PIT za 2016 r. Część podatników skorzystała przy ich sporządzaniu z możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Z pytań napływających do redakcji wynika, że niektórzy z nich zmienili zdanie i chcieliby zrezygnować z tego sposobu rozliczenia podatku. W związku z tym mają wątpliwości, czy mogą to jeszcze zrobić. Podobne problemy mają podatnicy, którzy w pierwotnym zeznaniu nie skorzystali ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, a teraz chcieliby to zrobić.

 • Czy zakup towarów przeznaczonych na ekspozycję będzie stanowił koszt firmy w momencie poniesienia – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  W przypadkach, w których ekspozycja towarów w oknie wystawowym ma charakter trwały, może powstać konieczność rozliczenia wydatków z nią związanych poprzez odpisy amortyzacyjne. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. Pełna treść interpretacji jest dostępna

 • Korekta deklaracji podatkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Na podatniku ciążą dwa podstawowe obowiązki: złożenie deklaracji podatkowej i zapłacenie podatku. Ten pierwszy jest w gruncie rzeczy ważniejszy, gdyż wysokość podatku wynika przecież ze złożonej deklaracji, a więc to błąd w deklaracji jest najczęstszą przyczyną zapłacenia podatku w nieprawidłowej wysokości, czyli powstania zaległości podatkowej (gdy podatnik zapłacił za mało) albo nadpłaty (gdy zapłacił za dużo). Te dwie sytuacje zostaną przedstawione osobno, ponieważ rządzą się odmiennymi prawami, a ponadto z reguły podatnika interesuje w danej chwili tylko korekta w jednym kierunku. Najpierw więc korekta na niekorzyść podatnika, bo podatek należy dopłacić (rozdział 1), a potem korekta na korzyść podatnika, której typowym, choć nie jedynym efektem, jest zwrot nadpłaty (rozdział

 • Czy faktury VAT RR mogą być wystawiane na żonę rolnika ryczałtowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Problem Małżeństwo wspólnie prowadzi gospodarstwo rolne. Na męża były wystawiane faktury RR. Oprócz tego mąż prowadzi działalność gospodarczą (niezwiązaną z rolnictwem), z tytułu której jest czynnym podatnikiem VAT. Od nowego roku mąż prowadzi księgi rachunkowe z tytułu działalności gospodarczej. Czy w związku z tym

 • Czy utrwalona praktyka interpretacyjna może zastąpić interpretację indywidualną

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. w przepisach Ordynacji podatkowej pojawiło się pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów podatnik, który się do niej zastosuje, podlega ochronie, tak jakby uzyskał interpretację indywidualną. Mimo potencjalnie podobnego zakresu ochrony podatnik może mieć problem z ustaleniem, jakie obowiązuje utrwalone stanowisko organów podatkowych w interesującym go stanie faktycznym i prawnym, oraz z określeniem zakresu przysługującej mu ochrony prawnej.

 • Kary umowne jako koszt uzyskania przychodów

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Podstawą obrotu gospodarczego są kontrakty. Ich realizacja przez kontrahentów często w praktyce napotyka pewne przeszkody/utrudnienia, które mogą wpływać zarówno na jakość wykonanej usługi, jak i na terminowość. Niejednokrotnie z tego tytułu wykonawca/podatnik jest zmuszony zapłacić swemu kontrahentowi/zamawiającemu karę umowną (zastrzeżoną w kontrakcie), która może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla firmy.

 • Zakupy materiałów, towarów i usług w podatku dochodowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe nie prowadzą odrębnej ewidencji towarów i materiałów dla celów podatku dochodowego. Do rozliczeń podatkowych wykorzystują oni ewidencję prowadzoną dla celów bilansowych. Należy jednak pamiętać, że zapisy obu ustaw różnią się w niektórych kwestiach, np. dotyczących sposobu wyceny, momentu ujęcia w kosztach wydatków na zakup składników majątku czy też wyceny oraz korekty kosztów w przypadku odpisywania towarów/materiałów w koszty na dzień ich zakupu.

 • Umowa leasingu zwrotnego – ewidencja u korzystającego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Jeżeli umowa leasingu ma charakter leasingu finansowego, to zysk lub strata na sprzedaży przedmiotu leasingu – jeżeli jest to kwota istotna – wymaga rozliczenia w czasie przez okres leasingu. ● Zysk na sprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych następująco: Wn „Pozostałe koszty operacyjne” Ma

 • Co trzeba wiedzieć o Krajowej Administracji Skarbowej – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Krajowa Administracja Skarbowa, która zaczęła działać od 1 marca 2017 r., ma zająć się przede wszystkim skutecznym ściąganiem podatków. Tak wynika z komunikatu MF opublikowanego 13 stycznia 2017 r. KAS powstała z połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

 • Obowiązki dotyczące JPK_VAT – według MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe z użyciem programów komputerowych są obowiązani (od 1 stycznia 2017 r.) do comiesięcznego przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT (w formacie pliku JPK_VAT). Po raz pierwszy należało się z tego obowiązku wywiązać do 27 lutego 2017 r., o czym przypomniał MF w komunikacie opublikowanym na www.mf.gov.pl. W tym samym komunikacie znajduje się ostrzeżenie, iż niewywiązanie się z tego obowiązku może stać się przyczyną podjęcia czynności wyjaśniających oraz uzasadniać nałożenie kary z Kodeksu karnego skarbowego.

 • VAT – przegląd najnowszych orzeczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Lp. Czego dotyczyła sprawa Stanowisko sądu 1. Ewidencja przebiegu pojazdów Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów nie narusza przepisów dyrektywy. W wyroku NSA z 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1259/15) czytamy: Nadto stosownie do postanowień art. 242 dyrektywy 112 każdy podatnik prowadzi

 • Rozszerzenie zakresu korzystania z portalu podatkowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Minister Rozwoju i Finansów umożliwił korzystanie z portalu podatkowego szerszej grupie podmiotów poprzez umożliwienie podatnikom składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłoszeń aktualizacyjnych oraz wniosków o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP.

 • Zwolnienie z podatku stypendiów wypłacanych bezrobotnym z Funduszu Pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Minister Rozwoju i Finansów zaniechał poboru podatku od stypendiów finansowanych z funduszu pracy, uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. W praktyce oznacza to, że osoby bezrobotne otrzymujące stypendia wypłacane w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zwolnione z