do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy bony zakupowe na elektronicznej karcie podlegają wyłączeniu z oskładkowania

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nasza firma przewidziała dla zatrudnionych pracowników bony zakupowe na elektronicznej karcie, które są opłacane ze środków obrotowych. Zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania są one współfinansowane przez pracowników i nie mogą być wymieniane na gotówkę. Czy w tej sytuacji bony mogą korzystać z wyłączenia

 • Kiedy zaewidencjonować w pkpir zaległe faktury za nabyty towar

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Na początku kwietnia 2017 r. jeden z klientów mojego biura rachunkowego przyniósł mi kilka faktur za zakup towarów handlowych. Zakupu tych towarów dokonał we wrześniu oraz w październiku 2016 r. Kiedy powinienem je wpisać do pkpir? Czy mam się cofnąć do 2016 r.? Czy może powinienem je wpisać do pkpir na bieżąco, tj.

 • Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla wynajmowanego lokalu mieszkalnego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – zamierza wynajmować mieszkanie na cele mieszkaniowe. Przychody uzyskiwane z najmu będzie opodatkowywał według skali podatkowej. Czy mój klient może to mieszkanie amortyzować z zastosowaniem

 • Czy członek zarządu uzyskuje przychód z tytułu udostępniania mu mieszkania służbowego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Siedzibą spółki jest Wrocław. Z uwagi na fakt, że jeden z powołanych członków zarządu posiada miejsce zamieszkania w innej odległej miejscowości, a wymagana jest od niego pełna dyspozycyjność, spółka wynajęła mu we Wrocławiu mieszkanie służbowe. Z tytułu najmu mieszkania spółka poniesie o wiele mniejsze koszty

 • Czy należy pobierać zaliczkę od dodatkowej odprawy pośmiertnej

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka wypłaciła uprawnionemu członkowi rodziny zmarłego pracownika odprawę pośmiertną na podstawie art. 93 Kodeksu pracy. Zastosowała do niej zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 updof. Oprócz odprawy pośmiertnej, którą przewidują przepisy Kodeksu pracy, spółka planuje wypłacić tej osobie dodatkową

 • Kiedy nie powstanie przychód z tytułu sprzedaży samochodu wykorzystywanego w działalności

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W działalności używam samochodu wykupionego przed jakimś czasem z leasingu. Samochód jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Zamierzam go sprzedać. Mam taki pomysł, że wykreślę samochód z ewidencji środków trwałych i przekażę go mojej żonie do prywatnego użytkowania. Czy w takim przypadku żona będzie

 • Czy zmiana nazewnictwa stanowisk pracy powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia szkolenia bhp

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracodawca w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu organizacyjnego zmienił nazewnictwo kilku stanowisk pracy. Czy pracownik, któremu zmieniono stanowisko pracy wyłącznie w związku z modyfikacją jego nazwy, bez formalnej zmiany zakresu obowiązków, powinien ponownie przejść instruktaż stanowiskowy? Przechowywana w aktach osobowych karta szkolenia wstępnego z zakresu bhp zawiera wskazanie konkretnego stanowiska pracy. Czy w związku ze zmianą nazewnictwa stanowisk pracy istnieje możliwość sporządzenia nowej karty ze wskazaniem nowego stanowiska bez przeprowadzenia ponownego instruktażu stanowiskowego?

 • Z jakiego okresu ustalić podstawę wymiaru zasiłku przy częstych niezdolnościach do pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownica była nieobecna w pracy z powodu choroby od 1 do 5 czerwca 2016 r., od 1 do 4 września 2016 r., od 15 do 20 listopada 2016 r. i od 15 do 25 lutego br. Dotychczas cały czas przyjmowaliśmy dla pracownicy podstawę wymiaru ustaloną dla zasiłku chorobowego z czerwca 2016 r., tj. od czerwca 2015 r. do maja 2016 r., z wyjątkiem zasiłku wypłaconego w lutym 2017 r. Czy nasze postępowanie było prawidłowe?

 • Czy w związku z przekazaniem majątku wspólnikom w zamian za umorzone udziały powstanie przychód dla likwidowanej spółki

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Wspólnicy spółki z o.o. rozważają jej likwidację. W związku z tym planują umorzenie udziałów, co może następować również w formie niepieniężnej (przekazanie majątku spółki wspólnikom). Czy w wyniku przekazania takiego majątku na rzecz wspólników w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym

 • Czy opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może być kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Czy opłata spółki na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów może stanowić koszt podatkowy? RADA Nie, tego rodzaju opłaty nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem organów podatkowych jest to bowiem sankcja nałożona na

 • Jak zaksięgować umorzenie dobrowolne udziałów

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. planuje odkupić od jednego ze wspólników (osoba fizyczna) jego udziały w spółce i je umorzyć. Umorzenie następuje za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne). Jak zaksięgować taką operację? RADA Ewidencja księgowa zależy od sposobu umorzenia udziałów, tj. czy nastąpi ono w drodze obniżenia

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych karę dla pracownika za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W związku ze stawieniem się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwym podjęto decyzję o ukaraniu go karą pieniężną. W jakiej maksymalnie wysokości może zostać ustalona ta kara? Jak ją ująć w księgach rachunkowych? Czy kara ta stanowi przychód podatkowy? RADA Kodeks pracy przewiduje, że kara pieniężna za

 • Czy po przekształceniu można wystawić notę korygującą do faktury błędnie wystawionej na poprzednika

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała wskutek przekształcenia przedsiębiorcy indywidualnego będącego osobą fizyczną. Czy spółka może wystawić notę korygującą do faktury wystawionej przez kontrahenta przekształcanego przedsiębiorcy po dniu przekształcenia (tj. po wpisaniu spółki przekształconej do

 • Czy członek rady nadzorczej podlegający ubezpieczeniu rolniczemu musi zostać zgłoszony do ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  W skład rady nadzorczej spółki akcyjnej zostanie powołana osoba podlegająca ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik. Członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za comiesięczne posiedzenia rady. Czy w przypadku osoby zgłoszonej do ubezpieczeń w KRUS przychody te będą oskładkowane?

 • Czy należy zapłacić VAT od wydania nieruchomości w zamian za umorzenie udziałów

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki X podjęło uchwałę o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego w wartości odpowiadającej wartości bilansowej przekazywanych, jako wynagrodzenie za umorzone udziały, środków trwałych, z możliwością wypłaty tego wynagrodzenia w formie pieniężnej i

 • Czy można skutecznie odwołać się od decyzji ZUS, jeżeli minął termin na złożenie odwołania

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Od 1 listopada 2016 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (gabinet logopedyczny). 12 lutego 2017 r. urodziłam dziecko. Ponieważ moja córka jest wcześniakiem, do końca kwietnia 2017 r. przebywałam razem z nią w szpitalu, ze względu na konieczność specjalistycznej opieki. W tym czasie ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku macierzyńskiego, o który wnioskowałam, i wydał decyzję, w której zostało stwierdzone, że moja działalność została założona dla pozoru, żeby zapewnić mi zasiłek. Decyzję odebrała moja matka, 15 marca 2017 r. Ze względu na fakt, że stale przebywałam w szpitalu z dzieckiem, nie odwołałam się od decyzji ZUS we wskazanym terminie. Chciałabym zrobić to teraz. Czy mam taką możliwość i czy jest jeszcze szansa, abym uzyskała zasiłek macierzyński?

 • Jak rozliczyć usługę remontu pojazdu wykonaną dla kontrahenta spoza UE

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy usługi naprawy pojazdów samochodowych. Spółka jest zarejestrowana dla celów VAT tylko w Polsce. 20 marca 2017 r. spółka wykonała usługę remontu samochodu ciężarowego należącego do białoruskiej firmy transportowej. Usługobiorca przedstawił zaświadczenie wydane przez

 • Czy można korzystać z kas fiskalnych przedsiębiorstwa przejętego w drodze darowizny

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nabyłem kasy rejestrujące w ramach przedsiębiorstwa przekazanego mi przez ojca w formie darowizny. Kasy w momencie ich zakupu przez ojca spełniały wszelkie wymagane prawem warunki. Dla kas tych (nie są jeszcze używane) wkrótce wygasa homologacja Czy jest możliwość ich ufiskalnienia po dacie wygaśnięcia homologacji?

 • Czy zakład fryzjerski musi posiadać kasę fiskalną od początku prowadzenia działalności

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Zamierzam otworzyć własny zakład fryzjerski. Obecnie szukam lokalu, projektuję wystrój salonu, nabywam sprzęt. Czy od początku działalności muszę mieć kasę rejestrującą? O co powinnam zadbać, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy? RADA W momencie wykonania pierwszej usługi na rzecz klienta nieprowadzącego

 • Jaka stawka VAT obowiązuje za usługę utrzymania drogi

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką, która świadczy usługi związane z utrzymaniem odcinka drogi przez cały rok. W ramach podpisanej umowy nasza spółka zobowiązana jest do utrzymanie czystości jezdni i pasa drogowego wjazdów i zjazdów, odśnieżania, likwidowanie śliskości, utrzymania znaków drogowych pionowych i poziomych, konserwacji

 • Jak sporządzić korektę dokumentacji ZUS po uznaniu niezdolności do pracy za chorobę zawodową pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Nasz pracownik (w wieku 55 lat) od 4 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. był nieprzerwanie niezdolny do pracy wskutek choroby i za okres tej niezdolności do pracy wypłaciliśmy mu za 14 dni wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. 3 kwietnia 2017 r. otrzymaliśmy orzeczenie stwierdzające u tego pracownika chorobę zawodową. Doręczył on także zaświadczenie o tym, że niezdolność do pracy trwająca od 4 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. miała związek ze stwierdzoną chorobą zawodową. W jaki sposób należy skorygować dokumentację rozliczeniową ZUS po wypłacie wyrównania świadczeń chorobowych do 100% podstawy ich wymiaru?

 • Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za zwolnienie ze świadczenia pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę w połowie miesiąca z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zwolniliśmy go z obowiązku świadczenia pracy od daty złożenia mu wypowiedzenia, mimo że zaczyna ono biec dopiero od następnego miesiąca. Jakie wynagrodzenie powinniśmy wypłacić pracownikowi za czas nieświadczenia pracy?

 • Kiedy należy wystawić świadectwo pracy za zakończone przed 1 stycznia 2017 r. umowy terminowe

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Zawarliśmy z pracownikiem umowę na okres próbny od 1 marca do 31 maja 2016 r. Po tej umowie podpisaliśmy z nim umowę na czas określony do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi, wprowadzonymi w związku ze zmianami w wydawaniu świadectw pracy od 1 stycznia 2017 r., pracodawcy mają czas na wystawienie świadectw pracy za zakończone przed zmianą przepisów umowy terminowe do 30 czerwca 2017 r. Czy powinniśmy wystawić pracownikowi świadectwo pracy za zakończoną umowę na okres próbny?

 • Jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje pracownikowi, który złożył wniosek o urlop macierzyński

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego. Chce go kontynuować po wykorzystaniu przez matkę dziecka 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jednak wniosek złożył już na 8 tygodni przed rozpoczęciem tego urlopu. Czy ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje mu od dnia złożenia wniosku, jeżeli był on złożony tak wcześnie? Mamy zastrzeżenia do pracy tego pracownika, dlatego chcielibyśmy go zwolnić. Czy możemy to zrobić, jeżeli ma 3-miesięczny okres wypowiedzenia i w jego trakcie będzie przebywał na urlopie macierzyńskim?

 • Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy i udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który pracuje na nocne zmiany

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik pracuje na zmiany. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim wystawionym do niedzieli włącznie. Czy w związku z tym pracownik powinien przyjść do pracy na nocną zmianę, która zaczyna się od godz. 22.00 w niedzielę, na którą ma wystawione zwolnienie lekarskie? Pracę skończyłby o godz. 6.00 w poniedziałek. Jak udzielać pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracuje na nocną zmianę w godz. 22.00–6.00? Czy na dzień, kiedy rozpoczyna pracę, czy na dzień, kiedy ją kończy?