do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy w związku z likwidacją działalności po jej zawieszeniu trzeba zwracać ulgę na zakup kasy rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem W prowadzonej działalności gospodarczej używałem kasy fiskalnej od 1 marca 2012 r. Przy jej nabyciu skorzystałem z ulgi. 1 grudnia stycznia 2014 r. zawiesiłem działalność i już jej nie odwieszałem, tylko została ona zlikwidowana. Obecnie urząd skarbowy nakazuje mi zwrócić ulgę. Czy muszę ją zwracać?

 • Czy spółka powinna odprowadzić VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem gruntów wspólnikom

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Jestem wspólnikiem spółki jawnej, czynnego podatnika VAT. Spółka jest właścicielem gruntów, które stanowią tereny budowlane. Spółka nabywała w przeszłości ww. grunty ze środków własnych od osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług. Od nabycia gruntów nie przysługiwało

 • Jak w raportach rozliczeniowych za pracowników wykazywać przesunięcie wypłaty wynagrodzeń i przerwy w opłacaniu składek

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Firma od maja 2017 r. zatrudniła pracowników, którym wypłaca wynagrodzenie przelewem 10. dnia następnego miesiąca, tj. wynagrodzenie za maj 2017 r. zostanie wypłacone 9 czerwca. Jeden z pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim od 8 do 12 maja i otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby. Natomiast inny

 • Na co zwracać uwagę w trakcie badania przez biegłego rewidenta

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Zawód biegłego rewidenta jest zawodem zaufania publicznego. Biegli dbają o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, kierując się w codziennej pracy wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej, takimi jak: uczciwość, obiektywizm, zawodowe kompetencje i należyta staranność, zachowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie.

 • Czy wartość początkową nowego środka trwałego należy zwiększyć o wartość likwidacji starego

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Spółka kupiła w ramach swojej działalności gospodarczej stację paliw wraz z przylegającym parkingiem. Po dokonaniu analizy funkcjonalnej i technicznej podjęła decyzję o wyburzeniu dotychczasowego parkingu i wybudowaniu nowego. W momencie wyburzenia starego parkingu w księgach spółki na karcie środka trwałego pozostawała niezamortyzowana wartość parkingu w kwocie X. Po nabyciu parkingu spółka nie dokonywała w nim żadnych ulepszeń. Czy prawidłowe jest naliczanie odpisów amortyzacyjnych od wartości nowo wybudowanego parkingu powiększonej o kwotę kosztów wyburzenia netto starego parkingu i zaliczanie odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej nowo wybudowanego parkingu do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

 • Kiedy koszty inwestycji zaniechanej można zaliczyć do kosztów podatkowych

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które zostały nabyte przez nią w celu przeznaczenia pod nową siedzibę. Żeby zrealizować inwestycję, spółka poniosła koszty uzyskania wszelkich niezbędnych – w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także innych ustaw właściwych dla planowanej inwestycji – zezwoleń i uzgodnień, w tym m.in. koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, uzgodnień w zakresie przyłączeń energetycznych, komunalnych, wodociągowych i gazowych, a także koszty projektu budowlanego. Jednak w wyniku późniejszej decyzji rady miasta, polegającej na uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania terenów, na których była położona część działek należących do spółki, tereny te zostały przeznaczone pod

 • Jak kwalifikować wydatki na ogłoszenia o sprzedaży środka trwałego?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Chcemy sprzedać środek trwały. Będzie to wymagało ogłoszeń w prasie i internecie. Jak zakwalifikować wydatki na takie ogłoszenia?

 • Co zrobić z dokumentacją rachunkową likwidowanej firmy?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Nasza firma ma zostać zlikwidowana. Co zrobić z jej dokumentacją rachunkową?

 • Gdzie wykazać jednorazowe usługi firmy windykacyjnej?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Firma skorzystała jednorazowo z usług firmy windykacyjnej, która odzyskała dla nas jedną wierzytelność. Jak rachunkowo potraktować taką operację?

 • Czy sfinansowanie pracownikowi składki na rzecz izby inżynierów budownictwa jest przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  PROBLEM Pracownikom posiadającym uprawnienia budowlane zamierzamy zwrócić kwotę składki wnoszonej przez nich na rzecz okręgowej izby inżynierów budownictwa. Czy od tego świadczenia będziemy zobowiązani odprowadzić składki ZUS i zaliczkę podatkową? Czy na kwestie podatkowo-składkowe może mieć wpływ fakt pokrycia z naszej

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, jeśli pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  PROBLEM: Otrzymaliśmy z ZUS zawiadomienie, że pracownik przekroczył w grudniu 2016 r. roczną podstawę wymiaru składek, dlatego składki powinniśmy odprowadzić od kwoty 1000 zł (pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 10 000 zł). Pracownik od 14 do 24 marca 2017 r. był niezdolny do pracy. W jakiej wysokości

 • Czy rozpoczynając na nowo działalność, można ponownie skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Problem Podatnik (osoba fizyczna) zlikwidował działalność w grudniu 2016 r. Miał kasę fiskalną, ale po likwidacji działalności oddał ulgę. Teraz znowu rozpoczyna działalność i znowu ma kasę. Czy ponownie należy mu się ulga? Rada Zdaniem organów podatkowych osobie fizycznej, która zlikwidowała i ponownie rozpoczęła

 • Jakie obowiązki ma podatnik wybierający w trakcie roku korzystanie ze zwolnienia podmiotowego

  Porada aktualna | data dodania: 12.05.2017

  Problem Podatnik prowadzi agencję reklamową. Na firmę ma samochód i kilka innych środków trwałych (urządzenia biurowe). Osoba ta zamierza zrezygnować z rozliczania VAT od czerwca 2017 r. i przejść na zwolnienie. Jakie obowiązki ma podatnik, który rezygnuje z rozliczania VAT w ciągu 2017 r.? Rada Podatnik ma obowiązek

 • Czy pracownik oddający krew musi być za każdym razem zwolniony od pracy na cały dzień

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2017

  Problem: Pracownik zaczął honorowo oddawać krew. Czy za każdym razem, kiedy to robi, jego usprawiedliwione zwolnienie z pracy musi obejmować cały dzień? Rada: Nie! Pracownik, który oddaje krew w stacji krwiodawstwa, powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie z tej stacji potwierdzające fakt oddawania krwi.

 • Czy pracownika można zwolnić SMS-em

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2017

  Problem: Po scysji z pracownikiem właściciel przedsiębiorstwa zdecydował się wypowiedzieć mu umowę o pracę. Jednak informację o tym przesłał pracownikowi za pomocą SMS-a. Czy takie wypowiedzenie jest ważne? Rada: Takie wypowiedzenie jest ważne, ale pracownik może je zakwestionować przed sądem pracy.

 • Czy pracownicy zatrudnionej na część etatu bardziej opłaca się zwolnienie na opiekę nad dzieckiem udzielane na godziny czy na dni robocze

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2017

  Problem Przyjmujemy do pracy nową pracownicę. Będzie pracowała na część etatu. Ma na wychowaniu dziecko do 14 lat. Jaki sposób zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem bardziej jej się opłaci - zwolnienie na godziny czy na dni pracy? Rada Lepszym rozwiązaniem dla pracownicy jest zwolnienie na dni pracy. W

 • Czy pracownikowi przysługuje odprawa w razie nieprzyjęcia nowych warunków wynagradzania

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2017

  PROBLEM Ze względu na likwidację jednego z działów naszej firmy w maju 2017 r. wręczymy pracownikom tego działu wypowiedzenia zmieniające z przyczyn dotyczących wyłącznie pracodawcy na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Czy w sytuacji gdyby pracownicy nie przyjęli nowych warunków pracy i w konsekwencji nastąpiłoby

 • Jak rekompensować pracę w sobotę pracownikom pracującym na zmiany

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2017

  Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku na dwie zmiany (pierwsza zmiana w godz. 6.00–14.00, druga zmiana w godz. 14.00–22.00). W jednym z tygodni pracował zgodnie z rozkładem od poniedziałku do piątku na drugiej zmianie. Ze względu na szczególną sytuację w firmie został wezwany do pracy w sobotę na godz. 10.00 i pracował do godz. 19.00. W jaki sposób rozliczyć tę pracę? Czy poza wyznaczeniem dnia wolnego trzeba oddać pracownikowi jeszcze czas wolny?

 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna uwzględniać niepodlegający odliczeniu VAT na fakturach obciążeniowych ze stawką „ZW”

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2017

  Problem Wspólnota mieszkaniowa otrzymała fakturę ze spółdzielni mieszkaniowej za utrzymanie mienia. W treści faktury jest zapis, że przedmiotem jest utrzymanie mienia, oraz został wskazany art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. Do faktury załączono kserokopię faktury za energię elektryczną (oświetlenie wspólnych placów) oraz

 • Jak ustalić obowiązek ubezpieczeniowy za menedżera prowadzącego własną działalność i zatrudnionego w ramach stosunku pracy

  Porada aktualna | data dodania: 04.05.2017

  PROBLEM Nasza firma zatrudnia członka zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego, który jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez tę osobę. Jednocześnie menedżer jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w innej spółce tej samej grupy kapitałowej. Z jakiego tytułu osoba ta będzie podlegać

 • Czy trzeba sporządzić raport fiskalny w przypadku braku sprzedaży

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze usług, które w większości ewidencjonuję na kasie. Jestem podatnikiem VAT. Specyfika oraz sezonowy charakter mojej działalności gospodarczej powoduje jednak, że zdarzają się miesiące, w których realizuję tylko jedną usługę, a nawet takie, w

 • Czy choroba pracownika wpływa na bieg terminu do wniesienia sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Pracownica 22 marca 2017 r. została ukarana karą nagany. Złożyła sprzeciw od tej kary 31 marca 2017 r. (data stempla pocztowego), który dotarł do nas 6 kwietnia 2017 r. W odpowiedzi na sprzeciw pracownicy powiadomiliśmy ją, że nie będzie on przez nas rozpatrzony, ponieważ zastał wniesiony po terminie. Pracownica odwołała

 • Czy pracownicy mogą być wyposażeni w różne monitory ekranowe

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Nasza firma rozpoczyna działalność. Zatrudniliśmy kilkadziesiąt osób na różnych stanowiskach pracy, na których będą wykorzystywane komputery wyposażone w monitory ekranowe. Czy wszyscy pracownicy powinni mieć zapewnione monitory spełniające jednakowe parametry, zwłaszcza w zakresie rozmiaru ekranu? Czy przydzielenie jednym pracownikom większych monitorów, a innym z mniejszą matrycą może być uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu? Czym powinien kierować się pracodawca, różnicując wielkość monitora, aby uniknąć zarzutu nierównego traktowania?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę nagród z zysku netto dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Spółka z o.o podjęła uchwałę o przeznaczeniu części wypracowanego w 2016 r. zysku netto na wypłatę nagród pieniężnych dla pracowników. Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę tych nagród? Rada Ewidencja księgowa przeznaczenia części zysku na wypłatę nagród dla pracowników będzie zależna od tego,