do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jak obliczyć i wypłacić wynagrodzenie pracownika ustalone w walucie obcej

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Wynagrodzenie pracownika może być ustalone w umowie o pracę w innej walucie niż polska (bez względu na rodzaj zawartej umowy lub miejsce wykonywania pracy). Pensja wyrażona w walucie obcej może być również w niej wypłacana, ale powinno to być wyraźnie zastrzeżone w umowie o pracę. W przypadku wynagrodzenia płatnego w innej walucie niż złote szczególnie istotny z punktu widzenia rozliczeń podatkowo-składkowych jest kurs waluty oraz termin wypłaty.

 • Czy ojciec dziecka ma prawo do zasiłku, gdy matka dziecka korzysta z urlopu wychowawczego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Pracownik przedłożył nam dokumenty w sprawie udzielenia urlopu rodzicielskiego od 17 lutego do 6 lipca 2017 r. (20 tygodni). Na ich podstawie ustaliliśmy, że matka dziecka w okresie od 8 lipca 2016 r. do 16 lutego 2017 r. wykorzystała podstawowy urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni oraz 12 tygodni urlopu rodzicielskiego.

 • Jak rozliczyć w pkpir ratę za leasing samochodu osobowego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM W lutym 2017 r. otrzymałem pierwszą fakturę z ratą za samochód wzięty w leasing operacyjny. Data wystawienia faktury 27 lutego 2017 r., data sprzedaży marzec 2017 r. Od tego samochodu będę odliczał tylko 50% VAT. Prowadzę pkpir metodą kasową. Kiedy tę fakturę powinienem ująć w pkpir? W lutym czy w marcu? W jakiej

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na urządzenie pomieszczenia socjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność produkcyjną. Zatrudniam ponad 15 pracowników. Postanowiłem urządzić dla nich pomieszczenie socjalne. Czy wydatki, jakie poniosłem na zakup sprzętu kuchennego (kuchenka mikrofalowa, czajnik, ekspres do kawy) oraz na wystrój (kwiaty, obrazy), mogę zaliczyć do kosztów? RADA Może Pan zaliczyć do

 • Jak ustalić wartość początkową lokalu nabytego na kredyt

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Kupiłem kilka lat temu prywatnie lokal, który teraz planuję wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Lokal kupowałem na kredyt, którym finansowałem jego cenę zakupu oraz koszty związane z transakcją, takie jak PCC oraz wniosek o wpis do hipoteki. Czy ustalając wartość początkową, mam uwzględnić te dodatkowe wydatki

 • Jak rozliczyć w kosztach wydatki spółki cywilnej na zakup usług świadczonych na jej rzecz przez jednego ze wspólników

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, której przedmiotem działalności jest obsługa oraz serwis kas fiskalnych. Ponadto prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług sprzątania. Zamierzam świadczyć te usługi na rzecz spółki, której jestem wspólnikiem. Czy wydatki, które spółka będzie ponosiła z

 • Czy można opodatkować ryczałtem wynajem lokalu wycofanego z działalności

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Jeden z klientów mojego biura rachunkowego zamierza zlikwidować działalność gospodarczą. Posiada lokal użytkowy, który jest jego środkiem trwałym. Z momentem likwidacji działalności gospodarczej lokal ten zostanie wykreślony z ewidencji środków trwałych. Klient zamierza ten lokal wynajmować długoterminowo. Czy

 • Jak rozliczyć rabat cenowy dotyczący poprzednich lat

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM 11 stycznia 2016 r. rozliczaliśmy fakturę na udzielony rabat cenowy za IV kwartał 2015 r. Pomyłkowo zaksięgowano bezpośrednio na konto 402 (zakup materiałów i energii) zamiast na rozliczenie poprzedniego roku. W trakcie weryfikacji sald za 2016 r., tj. w grudniu 2016 r., błąd został wychwycony. Sprawozdanie i podatek CIT za

 • Czy rekompensata za rezygnację z samochodu służbowego jest kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Pracownikom wyższego szczebla naszej spółki z o.o. jako bonus do stanowiska przynależny jest samochód służbowy. Chcielibyśmy, by część z tych pracowników zrezygnowała z tego przywileju w zamian za finansową rekompensatę. Wydatki, jakie spółka ponosi w związku z nabyciem i utrzymaniem w majątku samochodu służbowego,

 • Jak ewidencjonować transakcje wymiany walut

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadzi kantor wymiany walut. Ponadto spółka prowadzi działalność opodatkowaną, w związku z czym jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje VAT-7. Jakie kwoty należy wykazać dla celów CIT, jeżeli, przykładowo, w miesiącu łączna kwota uzyskana ze sprzedaży walut wyniosła 4 000 000

 • Czy limit dla transakcji gotówkowych występuje przy transakcjach zagranicznych

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Z początkiem stycznia 2017 r. polska spółka – producent mebli – zleciła zagranicznej firmie wykonanie usług promowania swojej marki. Wykonanie zlecenia będzie kosztować 10 000 euro. Producent zobowiązał się do wpłacenia zaliczki w kwocie 2500 euro, reszta zostanie uregulowana po wykonaniu kontraktu. Sposób

 • Czy zmieniając nazwę spółki, należy w sprawozdaniu finansowym wykazać nową nazwę

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM W związku ze zmianą głównego przedmiotu działalności właściciele spółki z o.o zdecydowali się na zmianę nazwy spółki. Stosowna uchwała w tej sprawie została podjęta i zgłoszona do KRS. Wpis do KRS nastąpił w lutym 2017 r. Czy sporządzając sprawozdanie za 2016 r., należy posługiwać się nową czy starą nazwą

 • Jak po dniu bilansowym rozliczyć uregulowanie przez dłużnika należności, na którą został utworzony odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Spółka w 2016 r. utworzyła 100% odpis aktualizujący na przeterminowaną należność od kontrahenta. Odpis aktualizujący obejmuje zarówno należność główną, jak i naliczone odsetki. W marcu 2017 r. (jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r.) dłużnik dokonał częściowej spłaty należności. Czy

 • Jak wykazać w bilansie dane porównawcze w związku ze zmianami prezentacji danych

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Zmiana ustawy o rachunkowości wprowadzona przepisami ustawy z 23 lipca 2015 r. spowodowała zmianę zasad prezentacji w bilansie pozycji „Należnych wpłat na kapitał podstawowy” oraz „Udziałów (akcji) własnych”. Choć nowe wzory sprawozdań finansowych można było stosować już w odniesieniu do roku 2015, to dopiero sprawozdania za 2016 r. muszą być sporządzane według nowego wzoru. Powoduje to konieczność odpowiedniej prezentacji w bilansie tzw. danych porównywalnych za 2015 r. W tym artykule prezentujemy, jak to zrobić.

 • Czy po zmianie formy prawnej interpretacje indywidualne VAT nadal chronią podatnika

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Rozważamy ze względów biznesowych zmianę formy prawnej, tj. przekształcenie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, która będąc następcą prawnym spółki z o.o., zamierza kontynuować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą. W ciągu ostatnich lat uzyskaliśmy wiele interpretacji

 • Kiedy podatnik powinien zainstalować kasę, gdy pierwszą usługę wykonał w ubiegłym roku

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Od dwóch lat prowadzę działalność, świadcząc w jej ramach usługi medyczne (jestem lekarzem). Do tej pory nie musiałem rejestrować sprzedaży w kasie z uwagi na obsługiwanie wyłącznie podmiotów gospodarczych (byłem zatrudniany przez przychodnie). W grudniu 2016 r. wykonałem pierwszą czynność na rzecz pacjenta, który

 • Jak uzyskać przyspieszony zwrot VAT – po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Jedną z metod realizacji zasady neutralności VAT jest uzyskanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub odpowiednio podatku naliczonego. Zwrot można otrzymać w terminie podstawowym (60 dni) lub przyspieszonym (25 dni) od dnia złożenia deklaracji VAT. W praktyce spory występują najczęściej wówczas, gdy podatnik wnioskuje o zwrot w skróconym, 25-dniowym terminie. Już w poprzednim stanie prawnym podatnicy musieli spełnić „szczególne” warunki dla otrzymania takiego zwrotu. Obecnie poprzeczka została postawiona przez ustawodawcę jeszcze wyżej.

 • Kiedy trzeba dokumentować podatkowo transakcje z podmiotami powiązanymi

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Najważniejszą dla większości podatników zmianą jest to, że najmniejsze firmy nie będą już zobowiązane dokumentować transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednak dla tych podatników, którzy nadal sporządzają dokumentacje, zmiany oznaczają więcej pracy. Przygotowanie się do sporządzenia dokumentacji w nowym kształcie powinno stać się dla nich jednym z priorytetów w tym roku. W nowej wersji dokumentację podatnicy będą sporządzać za 2017 r. To oznacza, że faktycznie należy ją ukończyć z początkiem 2018 r. Ale już w trakcie 2017 r. podatnicy powinni stworzyć procedury i zebrać dane, które ułatwią przygotowanie dokumentacji. Część z dokumentów

 • Kiedy lekarz rezygnujący z etatu i przechodzący na kontrakt ma prawo do korzystania z podatku liniowego?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Lekarz wcześniej zatrudniony na podstawie umowy o pracę w szpitalu chce zarejestrować działalność gospodarczą i przejść na rozliczenie kontraktowe. Czy w tej sytuacji może korzystać z podatku liniowego?

 • Jak ustalić ośrodek interesów życiowych podatnika, który cały rok pracował w Anglii, a w Polsce pozostawił rodzinę?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Podatnik na cały rok pojechał pracować do Anglii. W Polsce została jego żona i dzieci. Tutaj też ma własne mieszkanie. Czy w tej sytuacji można uznać, że podatnik ma ośrodek interesów życiowych w Anglii i tam powinien płacić podatki?

 • Czy należy potrącać zaliczki na PIT od wartości ubezpieczenia medycznego opłacanego byłemu pracownikowi?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Firma sponsoruje byłemu pracownikowi ubezpieczenie medyczne. Czy z tego tytułu powinna pobierać co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

 • Kto od 1 marca może liczyć na podwyżkę najniższej emerytury lub renty

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Od 1 marca 2017 r. najniższa emerytura wyniesie 1000 zł, a skorzystają z niej te osoby, które udowodniły wymagany staż. Natomiast osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy otrzymają podwyżkę świadczenia, bez względu na to, jak długo byli ubezpieczeni.

 • Jakie skutki ma wyrok TK w sprawie podróży służbowych kierowców

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy uprawniające kierowców transportu międzynarodowego w zagranicznej podróży służbowej do należności przysługujących za nocleg są niekonstytucyjne (wyrok z 24 listopada 2016 r., sygn. K 11/15). Wyrok TK ma zastosowanie do spraw sądowych o należności za nocleg – zarówno będących w toku, jak i tych już zakończonych. W sprawach, które są w toku, niewykluczone, że sądy oddalą roszczenia kierowców o wypłatę tych świadczeń. Natomiast w przypadku spraw już zakończonych pracodawcy mogą występować o wznowienie postępowań, które zakończyły się dla nich niekorzystnie.

 • Jak dokonać korekt w metodzie pośredniej – wykorzystanie danych z innych elementów sprawozdania finansowego lub bezpośrednio z ewidencji księgowej

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Wśród wielu korekt dokonywanych w metodzie pośredniej najtrudniejsze w praktyce są dla księgowych te przypadki, gdy jednocześnie należy dokonać korekty zdarzeń niepieniężnych i wykazać kwotę przepływów w innym segmencie działalności. Przykładem takich korekt są różnice kursowe, odsetki i dywidendy, zyski z działalności inwestycyjnej. W artykule pokazano, w jaki sposób wykorzystać dane z ewidencji księgowej, aby prawidłowo sporządzić rachunek przepływów pieniężnych. Jak można – dokonując korekt technicznych do bilansowych zmian stanu aktywów i pasywów – uzyskać wartości, które powinny zostać zaprezentowane w poszczególnych segmentach rachunku przepływów pieniężnych.

 • Kiedy dokonać odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  W ramach zamknięcia roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązkowo muszą dokonać odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, dlatego na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość.