do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółek osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Czy spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek poddawać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta?

 • Sprawozdanie finansowe stowarzyszeń

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  PROBLEM Czy ogólnopolskie stowarzyszenie posiadające terenowe jednostki pomocnicze, wśród których są jednostki posiadające i nieposiadające osobowości prawnej, powinno sporządzić sprawozdanie finansowe, w którym poinformuje, że posiada takie jednostki? Czy powinno ujawnić odpowiednie informacje finansowe dotyczące tych

 • Termin inwentaryzacji drogą weryfikacji sald

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Czy w przypadku inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości objętych nią składników, określoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, możliwym terminem jej przeprowadzenia jest jedynie ostatni dzień roku obrotowego?

 • Inwentaryzacja zapasów

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jak należy rozumieć zapis ustawy o rachunkowości dotyczący obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową „raz w ciągu dwóch lat”?

 • Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  W spółce nie tworzymy rezerw na niewykorzystane urlopy, ponieważ pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie. Biegły rewident twierdzi jednak, że na niewykorzystane urlopy pracownicze należy tworzyć rezerwę. Naszym zdaniem przy stałej pensji nie ma to znaczenia, ponieważ pracownicy nie są wynagradzani według roboczogodzin. Jak możemy udowodnić naszą rację?

 • Czy można rozliczać dostawy towarów w okresach rozliczeniowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jesteśmy spółką z o.o. Prowadzimy hurtownię artykułów dziecięcych. Z niektórymi stałymi kontrahentami chcielibyśmy zawrzeć umowy, w których określilibyśmy miesięczne okresy rozliczeniowe, tzn. wystawienie faktury i rozliczenie następowałoby po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe podatkowo i jakie skutki podatkowe wywołuje?

 • Jak ustalić zmianę stanu produktów na potrzeby porównawczego rachunku zysków i strat

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Prawidłowe ustalenie zmiany stanu produktów, tj. pozycji A.II w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania, jakie pozycje bilansowe składają się na zmianę stanu produktów, czy bilansowa zmiana stanu produktów musi równać się zmianie stanu produktów wykazanej w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej lub czy zmiana stanu produktów wykazana w rachunku zysków i strat może się różnić od zmiany bilansowej o czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

 • Co zrobić, jeśli bank nie przysłał informacji potwierdzającej salda na kontach?

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Chcieliśmy zrobić inwentaryzację środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych. Z nieznanych powodów bank nie przysłał nam potwierdzeń sald na kontach. Czy mimo to możemy we własnym zakresie zrobić inwentaryzację?

 • Kiedy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  W czasie inwentaryzacji wykryliśmy różnice między stanem faktycznym a zapisami w księgach rachunkowych. W księgach którego roku obrotowego powinniśmy rozliczyć te różnice?

 • Jak prawidłowo wypełnić i złożyć ZUS IWA za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  31 stycznia 2017 r. upływa termin składania w ZUS przez płatników składek informacji ZUS IWA za 2016 r. Informacja powinna zostać przekazana w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek przy przekazywaniu do ZUS innych dokumentów ubezpieczeniowych. Przy czym płatnik musi pamiętać o terminowym złożeniu informacji, ponieważ termin ten nie może być przywrócony przez ZUS nawet na wniosek płatnika.

 • Jakie deklaracje i zawiadomienia podatnicy CIT składają do końca stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Do końca stycznia podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, o kalendarzowym roku podatkowym, mają obowiązek złożenia niektórych deklaracji i zawiadomień. Przypominamy, których deklaracji i zawiadomień to dotyczy.

 • Czy trzeba przeprowadzić postępowanie powypadkowe, jeżeli pracownik zgłosił uraz następnego dnia po zdarzeniu

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Pracownik w trakcie pracy został uderzony w stopę przez spadający element maszyny. Ponieważ w ocenie pracownika nic się nie stało, a uraz nie był widoczny, nie zgłosił on zdarzenia pracodawcy i kontynuował pracę. Po zakończeniu pracy pracownik pojechał do domu. Na miejscu okazało się, że ma spuchniętą stopę. Pracownik udał się więc na pogotowie. W drodze do placówki medycznej poślizgnął się na oblodzonym chodniku i upadł. Lekarz w rozpoznaniu napisał „skręcenie stawu skokowego”. Następnego dnia pracownik zgłosił pracodawcy wypadek przy pracy i opisał całe zdarzenie. Czy powinniśmy podjąć postępowanie powypadkowe? Czy zespół powypadkowy może powołać w ramach prowadzonego postępowania swojego biegłego, aby ocenił, czy uraz polegający na skręceniu kostki może być efektem

 • Czy teściowej przysługuje zasiłek macierzyński podczas pobytu matki dziecka w szpitalu

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Prowadzę działalność gospodarczą. Od 11 kwietnia 2016 r. przebywam na rocznym zasiłku macierzyńskim. W ciągu 21 dni po porodzie złożyłam wniosek o wykorzystanie pełnego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego. W styczniu 2017 r. mam zaplanowaną operację. Czy mogę przerwać zasiłek macierzyński, aby otrzymać zasiłek chorobowy? Osobą, która w tym czasie sprawowałaby opiekę nad dzieckiem, jest moja teściowa zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

 • Jakim ubezpieczeniom podlega członek rady nadzorczej spółki z o.o. biorący udział w szkoleniu opłaconym przez spółkę

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  W styczniu 2017 r. osoba została powołana uchwałą wspólników na członka rady nadzorczej. Spółka nie przyznała mu z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Członek rady weźmie jednak w marcu 2017 r. udział w szkoleniu dla osób pełniących taką funkcję w spółkach kapitałowych. Koszt szkolenia to 3500 zł. Pokryje go w całości spółka. Czy z tytułu pełnienia funkcji członek rady nadzorczej podlega ubezpieczeniom? Jeśli tak, to jakim i jak rozliczyć ze składek wartość szkolenia, skoro nie ma w tej sytuacji przychodu pieniężnego?

 • Jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS IWA za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Termin na przekazanie formularza ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za 2016 r. upływa 31 stycznia 2017 r. Dla płatników składek, którzy przekazali ten formularz również za dwa wcześniejsze lata (tj. za 2014 i 2015 r.), obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. ustali ZUS, zawiadamiając ich o tym najpóźniej do 20 kwietnia 2017 r.

 • Kiedy okres pracy w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Pracownik samorządowy złożył podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców do stażu pracy, w tym do nagrody jubileuszowej. Mieszkał i pracował w gospodarstwie rolnym rodziców od 16 maja 1973 r. do 30 listopada 1975 r. Do podania dołączył swoje oświadczenie, zeznania dwóch świadków, informację urzędu miejskiego o zamieszkiwaniu na pobyt stały w gospodarstwie rodziców od 16 maja 1957 r. do 4 listopada 1975 r., a od 6 listopada 1975 r. do 29 czerwca 1976 r. w innej miejscowości, oddalonej o 75 km od gospodarstwa rolnego rodziców, informację ze starostwa powiatowego o posiadaniu przez rodziców gospodarstwa rolnego w tym okresie oraz akt notarialny małżonka z 1990 r. o posiadaniu ziemi na własność przekazanej mu przez jego rodziców. Czy i ewentualnie jaki okres zatrudnienia w gospodarstwie rolnym

 • Czy można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron w formie dokumentowej

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Nasza firma ma główną siedzibę w Warszawie, a wiele oddziałów w całej Polsce. Zarząd spółki i dział kadr znajdują się tylko w Warszawie. Czy po zmianach przepisów można zawierać porozumienia stron w zakresie rozwiązania umowy o pracę w formie dokumentowej, np. za pomocą e-maila, SMS-a, faksu, skanu? Ułatwiłoby to funkcjonowanie firmy.

 • Jak ustalić dzień wolny za pracę w niedzielę w przypadku pracy zmianowej

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Pracownik miał zaplanowane dni i godziny pracy w następujący sposób: ● niedziela: I zmiana (praca w godz. 6–14), ● poniedziałek: I zmiana (praca w godz. 6–14), ● wtorek: III zmiana (praca od godz. 22.00 do godz. 6.00 w środę), ● środa: wolne po zakończeniu III zmiany o godz. 6.00 rano, ● czwartek: II zmiana (praca w godz. 14–22), ● piątek: II zmiana (praca w godz. 14–22). Czy w tym przypadku możemy ustalić, że dzień wolny za pracę w niedzielę pracownik wykorzystał w środę? Pracownik to kwestionuje, ponieważ twierdzi, że w środę pracował do godz. 6 i nie miał całego dnia wolnego.

 • Jak liczyć umowy na czas określony, jeżeli pracownik był zatrudniony przed zmianą przepisów przypadającą od 22 lutego 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Pracownik był zatrudniony od 1 sierpnia do 30 października 1997 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony. Następnie pracował u nas od 31 października 1997 r. do 31 maja 2014 r. na umowę na czas nieokreślony. Ponownie zatrudniliśmy go od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. na umowę na czas określony. Ile umów na czas określony możemy podpisać jeszcze z tym pracownikiem i na jaki maksymalnie czas?

 • Jakie ułatwienia dla pracodawców w zakresie prawa pracy i ZUS obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. regulamin pracy i wynagradzania oraz fundusz świadczeń socjalnych muszą tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Dotychczas obowiązek tworzenia tych regulaminów oraz prowadzenia zfśs mieli pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. To jedna z najważniejszych zmian, jakie wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

 • Jakie informacje o zaległym urlopie wypoczynkowym powinny się znaleźć w świadectwie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Wypełniam świadectwo pracy dla pracownika. Czy w informacji o urlopie wypoczynkowym powinnam też podać wymiar zaległego urlopu wypoczynkowego?

 • Kiedy pracownica w ciąży nie musi odpracowywać wyjść prywatnych

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Pracownica w ciąży poprosiła o pół dnia wolnego, żeby załatwić sprawy urzędowe. Pracuje 8 godzin dziennie. Czy w tej sytuacji można jej nakazać odpracowanie czasu wolnego?

 • Czy pracodawca może z własnej inicjatywy przyznać czas wolny za godziny nadliczbowe w następnym okresie rozliczeniowym

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Mamy pracownika, któremu chcemy udzielić czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, ale chcemy to zrobić już w następnym okresie rozliczeniowym. Czy wolno nam tak zrobić?

 • Jak zmienią się najniższe świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Emeryci i renciści otrzymają od 1 marca 2017 r. co najmniej 10-złotową podwyżkę swoich świadczeń. Najwięcej zyskają uprawnieni do najniższych emerytur i rent, które wzrosną od około 73 zł do nawet ponad 140 zł.

 • Kto i jakie deklaracje oraz informacje podatkowe za 2016 r. musi złożyć do 31 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Do 31 stycznia 2017 r. płatnicy mają obowiązek złożyć deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2016 r. Termin ten dotyczy zarówno płatników, którzy przekazują wskazane dokumenty organowi podatkowemu w formie elektronicznej, jak i płatników, którzy mogli wybrać do tego celu formę papierową. Płatnicy korzystający z formy papierowej muszą w tym samym terminie przekazać do właściwego urzędu skarbowego informacje PIT-11 (lub roczne obliczenie podatku – PIT-40) i PIT-8C za 2016 r.