do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy trzeba sporządzić raport fiskalny w przypadku braku sprzedaży

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze usług, które w większości ewidencjonuję na kasie. Jestem podatnikiem VAT. Specyfika oraz sezonowy charakter mojej działalności gospodarczej powoduje jednak, że zdarzają się miesiące, w których realizuję tylko jedną usługę, a nawet takie, w

 • Czy choroba pracownika wpływa na bieg terminu do wniesienia sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Pracownica 22 marca 2017 r. została ukarana karą nagany. Złożyła sprzeciw od tej kary 31 marca 2017 r. (data stempla pocztowego), który dotarł do nas 6 kwietnia 2017 r. W odpowiedzi na sprzeciw pracownicy powiadomiliśmy ją, że nie będzie on przez nas rozpatrzony, ponieważ zastał wniesiony po terminie. Pracownica odwołała

 • Czy pracownicy mogą być wyposażeni w różne monitory ekranowe

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Nasza firma rozpoczyna działalność. Zatrudniliśmy kilkadziesiąt osób na różnych stanowiskach pracy, na których będą wykorzystywane komputery wyposażone w monitory ekranowe. Czy wszyscy pracownicy powinni mieć zapewnione monitory spełniające jednakowe parametry, zwłaszcza w zakresie rozmiaru ekranu? Czy przydzielenie jednym pracownikom większych monitorów, a innym z mniejszą matrycą może być uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu? Czym powinien kierować się pracodawca, różnicując wielkość monitora, aby uniknąć zarzutu nierównego traktowania?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę nagród z zysku netto dla pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Spółka z o.o podjęła uchwałę o przeznaczeniu części wypracowanego w 2016 r. zysku netto na wypłatę nagród pieniężnych dla pracowników. Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę tych nagród? Rada Ewidencja księgowa przeznaczenia części zysku na wypłatę nagród dla pracowników będzie zależna od tego,

 • Jak wpisywać do pkpir faktury wystawione w tym samym dniu, gdy podatnik nie musi mieć kasy fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Rozpocząłem działalność gospodarczą. Klientami świadczonych przeze mnie usług będą tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Całą sprzedaż będę dokumentował fakturami. Nie muszę mieć kasy fiskalnej. Jak mam wpisywać do pkpir sprzedaż z danego dnia? Czy muszę każdą fakturę wpisywać osobno?

 • Czy w przypadku najmu samochodu od spółki powiązanej wystąpi podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Pracownicy naszej spółki z o.o. często wyjeżdżają do Hiszpanii w ramach podróży służbowej. Na miejsce przylatują samolotem, ale po terenie Hiszpanii jeżdżą samochodami, które nasza spółka wynajmuje od powiązanej z nią kapitałowo spółki hiszpańskiej. Czy od wynagrodzenia za ten wynajem powinniśmy naliczać

 • Jaką stawkę podatku od nieruchomości stosować dla budynków mieszkalnych

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

    Problem Spółka jawna zakupiła budynki mieszkalne, które są wprowadzone do majątku trwałego spółki, w związku z tym wszelkie koszty dotyczące tych budynków są kosztami uzyskania przychodu. Jaką stawką podatku od nieruchomości powinny być one opodatkowane? Czy stawką właściwą dla budynków mieszkalnych, czy stawką

 • Czy należy pobrać zaliczkę od elektronicznych kart rabatowych przekazanych pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Nasza spółka nabyła karty paliwowe umożliwiające tankowanie pojazdów należących do naszej floty samochodowej. Wynegocjowaliśmy u kontrahenta uzyskanie elektronicznych kart rabatowych dla naszych pracowników. Na podstawie kart rabatowych mogą oni tankować paliwo z rabatem. Karty rabatowe nie są kartami

 • Czy po stronie przedsiębiorcy przekształcanego w jednoosobową spółkę kapitałową powstaje przychód

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamierza przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową (spółka z o.o.). Czy w wyniku takiego przekształcenia powstanie przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie zmienionego od początku 2017 r. art. 17 ust. 1 pkt 9 updof? Czy

 • Czy kopia karnetu TIR uprawnia do zastosowania stawki 0% do eksportu towarów

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2017

  Problem Klient spoza UE odebrał od nas towar. Następnie z Niemiec wysłał go na karnecie TIR do swojego kraju poza UE. Jakie dokumenty musimy posiadać, żeby potwierdzić wywóz i zastosować stawkę 0% do eksportu. Czy wystarczy kopia karnetu TIR otrzymana e-mailem od klienta? Rada Tak, dokumentem uprawniającym do zastosowania

 • Jak ustalić ekwiwalent za urlop w razie zmiany zasad wynagradzania

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2017

  PROBLEM Od 1 kwietnia 2017 r. w naszej firmie obowiązuje nowy system wynagradzania pracowników działu handlowego. Obniżone zostały stałe wynagrodzenia miesięczne tych osób i wprowadziliśmy miesięczną premię uzależnioną od wyników sprzedaży, której wcześniej pracownicy nie otrzymywali. Wynagrodzenia stałe wypłacamy w tym

 • W jakiej formie złożyć zaległe deklaracje VAT-7 dotyczące lat ubiegłych

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2017

  Problem Od 1 stycznia 2017 r. mamy obowiązek wysyłania deklaracji VAT-7 w formie elektronicznej. Czy jeżeli nie złożyliśmy deklaracji VAT-7 za poprzednie lata, to mamy obowiązek wysłać je elektronicznie, a czynny żal w formie papierowej? Czy też wzorem lat ubiegłych deklaracje VAT-7 oraz czynny żal powinniśmy złożyć w formie

 • Jak ustalić podstawę zaliczki podatkowej i składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2017

  PROBLEM Pracownik został oddelegowany do pracy w Wielkiej Brytanii od 5 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., pozostając przez cały ten okres objętym ubezpieczeniami w ZUS. Załóżmy, że w kwietniu wypracował następujące wynagrodzenie: - za czas pracy w Polsce: 514,48 zł brutto, - za czas pracy za granicą: 1224 GBP, co

 • Czy gmina, wnosząc aportem grunt do utworzonej spółki, musi rozliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2017

  Problem Powstała spółka z o.o. Jej jedynym wspólnikiem (posiadającym 100% udziałów) jest gmina, która na pokrycie kapitału zakładowego wniosła grunt i pieniądze. Czy od aportu należy naliczyć VAT? Rada Tak, jeżeli jest to teren budowlany w rozumieniu przepisów VAT, trzeba naliczyć VAT. W przeciwnym

 • Czy usługi prawne świadczone on-line trzeba ewidencjonować w kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2017

  Problem W 2017 r. rozpocząłem działalność w zakresie usług prawniczych – posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego. Oprócz obsługi kilku stałych klientów biznesowych prowadzę również portal internetowy, za pośrednictwem którego zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące

 • Jak ustalić limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2017

  Problem 15 maja 2016 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia drobnych usług stolarskich dla osób prywatnych . Ze względu na niskie obroty korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie rejestrującej. W lutym 2017 r. rozszerzyłem działalność o usługi remontowe. W jaki sposób

 • Jak zaksięgować wydatki na kurs językowy pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2017

  Problem Spółka współfinansuje kurs nauki języka angielskiego niektórym pracownikom, którzy mają (lub mogą mieć) styczność z podmiotami zagranicznymi. Faktura jest wystawiana w całości na firmę, ale pracownik pokrywa 40% kosztu szkolenia. Jak ująć takie opłacenie kursu językowego w księgach

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie jestem rolnikiem. Od kilku lat jestem ubezpieczony w KRUS, jednak za 2016 r. przekroczyłem roczną kwotę graniczną podatku dochodowego. Czy to przekroczenie powoduje, że zostanę wyłączony z ubezpieczenia rolnego? Jeśli tak, to jakich formalności powinienem dopełnić i z

 • Jak ustalić ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu do celów służbowych dla osoby niebędącej telepracownikiem

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników został zatrudniony na stanowisku tłumacza. Ze względu na powolny rozwój firmy pracownik wykorzystywał w pracy za obopólną zgodą prywatny komputer, a dopiero po kilku miesiącach otrzymał służbowy laptop.  Obecnie ograniczyliśmy działalność  i wypowiedzieliśmy

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę dla chorującego pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników od 1 do 20 kwietnia 2017 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby i otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Osoba ta wykonuje pracę w równoważnym systemie czasu pracy i w tym miesiącu przepracowała 72 godziny, zgodnie z obowiązującym ją rozkładem czasu pracy.  Pracownik jest

 • Kto dokonuje zwrotu kosztów okularów korekcyjnych pracownikowi tymczasowemu

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. Nasz pracownik będzie świadczył pracę przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie na rzecz pracodawcy użytkownika.  Czy i ewentualnie kto jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zwrotu kosztów okularów korekcyjnych zleconych przez lekarza podczas wstępnych

 • Jak ustalić wysokość dodatku za pracę w porze nocnej na przełomie miesięcy

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM W naszym zakładzie pora nocna przypada w godzinach od 22.00 do 6.00. W jaki sposób powinniśmy obliczyć wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, która przypada na przełomie kwietnia i maja 2017 r.? RADA Dodatek powinni Państwo obliczyć odrębnie dla kwietnia i maja 2017 r., uwzględniając

 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownicę w ciąży, która wykonuje pracę na zastępstwo

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  Pracownica zatrudniona na zastępstwo jest w ciąży. Ponieważ wyrządziła szkodę w mieniu pracodawcy, ten chce ją zwolnić dyscyplinarnie. Czy ma do tego prawo?

 • Czy badania lekarskie zrobione w czasie pracy na umowę zlecenia mogą być wykorzystane przy zatrudnieniu na umowę o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  Zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy zlecenia. Miała ona przeprowadzone profilaktyczne badania lekarskie. Teraz chcemy ją zatrudnić na umowę o pracę. Czy musimy kierować tę osobę na badania wstępne, jeśli ma aktualne badania lekarskie?