do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie usługi od 1 lipca 2017 r. nie będą korzystać ze zwolnienia z VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.05.2017

  Od 1 lipca 2017 r. usługi pomocnicze do usług finansowo-ubezpieczeniowych, zwolnionych z VAT, nie będą mogły korzystać ze zwolnienia. Do tych usług należą między innymi usługi likwidacji szkód świadczone na rzecz zakładów ubezpieczeniowych. Ze zwolnienia z VAT nie będą mogły również korzystać usługi świadczone między państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

 • Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego – ułatwienia dla firm

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.05.2017

  1 czerwca 2017 r. weszły w życie istotne zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Nowelizacja stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Nowe przepisy mają zapobiegać przewlekłości postępowania. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorców w odniesieniu do postępowań administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą, takich jak uzyskanie koncesji lub zezwolenia czy też decyzji związanych z procesem inwestycyjnym.

 • Jak rozliczać import usług – wybrane problemy

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.05.2017

  W rzeczywistości definicja importu usług oraz warunki, które muszą zostać spełnione, aby nabycie zagranicznej usługi podlegało rozliczeniu przez polskiego usługobiorcę, są nieco bardziej złożone, niż by się wydawało. Podatnicy nadal mają problemy z prawidłowym określeniem daty powstania obowiązku podatkowego, wyznaczeniem kursu przeliczeniowego dla waluty czy korygowaniem importu usług. Wątpliwości powstają, kiedy faktura zostaje wystawiona w terminie, ale także gdy zostaje wystawiona z opóźnieniem.

 • Kiedy nauczycielowi można wypowiedzieć stosunek pracy w związku z reformą oświaty

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.05.2017

  Nauczycielom likwidowanych gimnazjów, którzy nie zgodzili się na przejście w stan nieczynny, dyrektor szkoły powinien wypowiedzieć stosunki pracy. Należy to zrobić najpóźniej do 31 maja 2017 r.

 • Umowy zlecenia – jak je prawidłowo tworzyć i rozliczać

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.05.2017

  Treść umowy zlecenia powinna zawierać zapisy dotyczące wysokości wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, oraz ustalenia co do sposobu potwierdzania przepracowanych przez niego godzin. Ponadto warto wprowadzić do umowy ograniczenia dotyczące liczby godzin realizacji czynności będących jej przedmiotem. Ponieważ umowa zlecenia stanowi tytuł do ubezpieczeń, konieczne jest prawidłowe ustalenie rodzaju potrącanych składek. Niezbędne jest ich właściwe rozliczenie, także w razie zbiegu takiej umowy z innym tytułem ubezpieczeniowym, np. umową o pracę lub innym zleceniem.

 • Do 31 maja 2017 r. trzeba złożyć zaświadczenie o przychodzie osób na zasiłku/świadczeniu przedemerytalnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.05.2017

  Płatnicy składek muszą poinformować ZUS o przychodzie uzyskanym w okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. przez osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Pracodawcy (zleceniodawcy) mają obowiązek złożenia zaświadczenia o przychodzie do 31 maja 2017 r.

 • Jak rozliczać w firmie VAT od najmu i leasingu samochodów lub maszyn

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.05.2017

  Wielu przedsiębiorców wykorzystuje w prowadzonej działalności samochody oraz maszyny na podstawie zawartych umów najmu lub leasingu. W związku z tym mają oni wątpliwości, kiedy mogą odliczać VAT od nabywanych usług oraz w jakie wysokości przysługuje im to prawo. Zdarza się, że niektórzy z nich wynajmują np. środki transportu również poza granicami Polski. Wtedy pojawia się pytanie, jak rozliczyć fakturę otrzymaną od zagranicznego usługodawcy. Czy trzeba z tego tytułu rozpoznać import usług? Część podatników decyduje się na wynajmowanie należących do nich samochodów swoim pracownikom. Czy w takim przypadku mogą odliczać VAT od eksploatacji tych samochodów? W raporcie przedstawiamy odpowiedzi na te i inne pytania zgłoszone w tej tematyce naszej redakcji.

 • Jakie są zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.05.2017

  Jednym z warunków odliczania 100% VAT od wydatków samochodowych jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów. Błędy w ewidencji lub nieprawidłowe jej prowadzenie mogą spowodować, że podatnik utraci prawo do 50% odliczonego VAT.

 • Jakie zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych wejdą w życie po 31 maja 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.05.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. pracownik tymczasowy będzie mógł być skierowany do pracy do jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy w kolejnych 36 miesiącach. Zmienią się zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu urlopowego. Ponadto pracodawca użytkownik będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników tymczasowych. Takie zmiany wprowadziła ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

 • Korzystne stanowisko sądów w sprawie parkowania służbowego auta przed domem

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.05.2017

  Ostatnie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące możliwości odliczenia VAT w przypadku parkowania służbowego samochodu poza firmowym parkingiem to światełko w tunelu dla podatników. Sąd obalił bowiem niekorzystne dla vatowców tezy organów podatkowych.

 • Czy nocleg na koszt pracodawcy jest przychodem pracownika

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.05.2017

  Zapewnienie noclegu pracownikowi zatrudnionemu jako przedstawiciel handlowy nie powoduje powstania przychodu dla tej osoby (bez względu na wysokość kosztu poniesionego przez pracodawcę z tego tytułu). Natomiast do pracownika zatrudnionego na innym stanowisku i korzystającego z noclegu na koszt pracodawcy można zastosować jedynie zwolnienie podatkowe z tytułu zakwaterowania do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

 • Co się zmieniło od 1 maja 2017 r. w wykazie prac wzbronionych kobietom

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.05.2017

  Obecnie tylko kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Od 1 maja 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa wykaz takich prac.

 • Kodeks księgowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.05.2017

 • Wskaźniki i stawki maj 2017

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.05.2017

 • Które firmy od 1 lipca 2017 r. kupią węgiel do celów opałowych bez akcyzy

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.05.2017

  Od 1 lipca 2017 r. wyroby węglowe bez akcyzy kupią jedynie firmy posiadające status zakładów energochłonnych, które wdrożyły przynajmniej jeden z systemów prośrodowiskowych. Zwolnienie z akcyzy nie będzie już przysługiwało firmom, które nie spełniają tych warunków. Będą zmuszone do płacenia akcyzy od nabywanego węgla. Oznacza to wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Czy można zaliczać do kosztów wydatki poniesione za granicą przekraczające 15 000 zł, które uregulowano gotówką – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.05.2017

  Podatnik, który dokonał zakupu towarów lub usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej o wartości przewyższającej 15 000 zł za gotówkę, nie może tego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. Pełna treść

 • Czy staż pracy na Ukrainie należy uwzględnić przy ustalaniu prawa pracownika do nagrody jubileuszowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2017

  Udokumentowane okresy zatrudnienia obywatela Ukrainy u ukraińskiego pracodawcy są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych. Podlegają one uwzględnieniu m.in. w okresie pracy, od którego zależy prawo zagranicznego pracownika do nagrody jubileuszowej polskiego nauczyciela oraz pracownika samorządowego.

 • Ile po zmianach wyniesie ryczałt za zwiększone koszty wynagrodzeń zatrudnionych skazanych

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2017

  Przedsiębiorcy zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymają ze środków Funduszu Aktywizacji wyższy ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób. Będzie on wynosił 35% wartości wynagrodzeń przysługujących takim zatrudnionym. Zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

 • Od 1 czerwca 2017 r. skargę na interpretację podatkową płatnicy będą mogli wnieść bezpośrednio do sądu

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.05.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. skargi na podatkowe interpretacje indywidualne płatnicy będą mogli kierować bezpośrednio do wojewódzkich sądów administracyjnych bez wzywania organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa (zmiany z urzędu interpretacji wydanej przez ten organ). Zmianę w tym zakresie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

 • Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników powinni posiadać regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Regulaminy te powinni tworzyć również pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 pracowników, jeżeli zażądały tego działające w firmie związki zawodowe. Pracodawcy muszą też posiadać inne przepisy zakładowe, np. regulamin zfśs czy obwieszczenie o systemach czasu pracy. W przypadku sprzeczności przepisów zakładowych z przepisami prawa pracy powszechnie obowiązującego – przepisy zakładowe nie będą miały zastosowania.

 • Kara przepadku przedsiębiorstwa

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  W kodeksie karnym wprowadzono karę w postaci przepadku przedsiębiorstwa albo jego równowartości. Kara ta może być orzeczona wobec właściciela przedsiębiorstwa, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki: właściciel przedsiębiorstwa został skazany za przestępstwo, z którego popełnienia osiągnął korzyść znacznej

 • Uchylenie lub zmiana decyzji o przyznaniu emerytury lub renty

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których prawomocna decyzja o przyznaniu emerytury lub renty może zostać uchylona lub zmieniona. Dotychczas było to możliwe w przypadku gdy zostały przedstawione nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość. Po zmianach, w

 • Monitorowanie drogowego przewozu towarów

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa określająca zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. System kontroli wprowadzony tą ustawą ma zapobiegać unikaniu opodatkowania i nielegalnemu obrotowi niektórymi towarami akcyzowymi takimi jak paliwa ciekłe, alkohol etylowy, czy susz tytoniowy. Podmioty wysyłające,

 • Urzędowe sprawdzenie

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Od 14 kwietnia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia. Rozporządzenie określa m.in.: rodzaje działalności, przed rozpoczęciem której przeprowadza się urzędowe sprawdzenie, dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w tym zakresie, zakres i

 • Do 31 maja 2017 r. trzeba przekazać pierwszą ratę odpisu na zfśs w nowej wysokości

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Pracodawcy, którzy w 2017 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do końca maja 2017 r., na wyodrębniony rachunek funduszu, co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego ustalonego na cały rok. Od 1 stycznia 2017 r. podstawą wymiaru odpisu jest nowa, wyższa kwota bazowa, która wynosi 3161,77 zł. Pracodawcy niezobowiązani do utworzenia zfśs, którzy utworzyli go dobrowolnie, ustalają wysokość odpisu na fundusz w dowolnej wysokości i przekazują środki w ustalonym przez siebie terminie.