do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Prawidłowe przechowywanie ksiąg rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2017

  Co należy rozumieć przez pojęcie „księgi rachunkowe”? Jaki jest termin i prawidłowa forma przechowywania ksiąg rachunkowych? W jaki sposób należy zapewnić czytelność danych oraz ich przejrzystość przy przechowywaniu dokumentów? Kto ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku archiwizacji danych?

 • Klasyfikacja korekt dla zestawienia przepływów pieniężnych działalności operacyjnej metodą pośrednią

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2017

  Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzany metodą bezpośrednią lub pośrednią. W wypadku przyjęcia przez jednostkę metody pośredniej w działalności operacyjnej występuje konieczność korekty wyniku finansowego netto (kategorii ustalanej według zasady memoriałowej) do poziomu wyniku kasowego. Jak klasyfikuje się korekty występujące w działalności operacyjnej rachunku przepływów pieniężnych zestawianego metodą pośrednią? Jak grupy tych korekt wpływają na przepływy pieniężne lub strukturę przepływów pieniężnych poszczególnych rodzajów działalności?

 • Wypłaty dla sędziów – podatek zryczałtowany czy zaliczka na podatek

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2017

  Coraz więcej klubów sportowych zmaga się z wieloma problemami nie tylko w zakresie rachunkowości, ale i podatkowymi. Wypłacane wynagrodzenia stanowią ekwiwalenty dla sędziów np. piłki ręcznej i siatkowej. Kluby nie zawierają umów z sędziami. Podstawą wypłaty jest rachunek za sędziowanie wystawiony przez określony związek sportowy. Wypłacone delegacje sędziowskie w większości przypadków nie przekraczają kwoty 200 zł. Wypłata wynagrodzenia następuje gotówką (z podjętej zaliczki) po zakończonym meczu. Danego sędziego deleguje do sędziowania związek okręgowy. Jeżeli jest to pierwszy rachunek w danym miesiącu, to jest naliczany ryczałt w wysokości 18% aż do momentu, gdy dokonane danej osobie w tym miesiącu wypłaty osiągną kwotę 200 zł (często ta sama osoba sędziuje w danym miesiącu tylko jeden

 • Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2017

  W art. 35d oraz art. 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 i 5 uor określono, kiedy należy tworzyć rezerwy, a kiedy RMK bierne. Aby ułatwić klasyfikację rezerw na zobowiązania, do KSR nr 6 został dodany załącznik A, z którego wynika, że art. 35d odnosi się tylko do rezerw – niebędących RMK biernymi, tj. do rezerw, które tworzy się w związku ze zdarzeniami niezwiązanymi bezpośrednio z działalnością operacyjną.

 • Przekształcenie spółek osobowej i cywilnej w spółkę kapitałową – podstawy prawne, zasady i przebieg procesu transformacji

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2017

  Przepisy Kodeksu spółek handlowych zezwalają na dokonanie procesu transformacji formy prawnej działalności prowadzonej zarówno w formie spółki prawa handlowego, jak i spółki cywilnej. Możliwe jest m.in. przekształcenie spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) w spółkę kapitałową (z o.o., akcyjną), a także spółki cywilnej w spółkę kapitałową (z o.o., akcyjną). Atrakcyjność spółek kapitałowych w obrocie prawnym wynika nie tylko z ich osobowości prawnej, dzięki której ich sytuacja prawno-ekonomiczna i finansowa pozostaje całkowicie niezależna od osobistej sytuacji samego wspólnika (np. jego ewentualnej śmierci czy utraty majątku), ale także z tego, że spółki te działają wyłącznie za pośrednictwem swych organów, których członkami nie muszą być

 • Do końca lutego płatnicy muszą przekazać podatnikom PIT-11

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2017

  28 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie podatnikom informacji PIT-11 za 2016 r. W tym samym terminie informacje te płatnicy muszą przesłać do urzędu skarbowego, jeżeli robią to elektronicznie. Płatnicy, którzy byli uprawnieni do sporządzenia PIT-11 za 2016 r. w formie papierowej, mieli na to czas do końca stycznia. Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące wypełniania PIT-11 za 2016 r., jakie wpłynęły w tej sprawie do naszej redakcji.

 • Informacja CIT-VC – kto i kiedy powinien ją składać

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2017

  Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało wzór informacji CIT-VC. Informację tę będą składać spółki kapitałowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, pragnące skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z tytułu zbycia udziałów (akcji) przewidzianego w art. 14 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. poz. 1767).

 • Nowy wiek emerytalny i okresy ochrony przedemerytalnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Sejm przywrócił obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Jednocześnie zlikwidowane zostały emerytury częściowe, które przysługiwały po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla

 • Obowiązki samorządów w zakresie reorganizacji szkolnictwa podstawowego i średniego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Przyjęta przez Sejm ustawa ma m.in. na celu zapewnienie płynnego przechodzenia nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu – bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiązany w terminie do 30 listopada 2017 r.

 • Zmiany w organizacji szkolnictwa

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  W roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się wygaszanie gimnazjów – nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół. Wygaszanie gimnazjum będzie realizowane m.in. przez przekształcenie go w 8-letnią szkołę podstawową lub włączenie do takiej placówki. Młodzież kończąca VIII klasę szkoły podstawowej będzie

 • Podwyższenie kwoty najniższej emerytury oraz innych świadczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Sejm podwyższył od 1 marca 2017 r. miesięczne kwoty przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższej emerytury, najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz najniższej renty rodzinnej do wysokości 1000 zł (obecnie 882,56 zł) oraz najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

 • Nowa wysokość wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SWW

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Rada Ministrów ustaliła wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego na 4,78 (dotychczas wynosiła ona 3,81). Nowa wysokość tego wskaźnika ma zastosowanie do uposażeń od 1 stycznia 2016 r. Podniesienie wysokości wskaźnika wynika z konieczności jego urealnienia w

 • Zmiany w doskonaleniu zawodowym lekarzy

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Lekarze mają obowiązek doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia, w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego lub w innych formach. Aktywność zawodowa lekarzy jest potwierdzana poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych. Obecnie lekarze, którzy

 • Zmiany w rocznym wzorze sprawozdania centrum integracji społecznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostosował zawarty we wzorze sprawozdania stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia zbiór informacji o centrach integracji społecznej do zmian dokonanych nowelizacją ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.

 • Zmiany w trybie powoływania członków Krajowej Izby Odwoławczej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej właściwej do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza od 1 stycznia 2017 r. minister właściwy ds. gospodarki (dotychczas Prezes Rady Ministrów) przy pomocy komisji kwalifikacyjnej. Kandydat na członka Izby

 • Zmiany w uznawaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Osoby, które chcą ubiegać się o uznanie nabytych w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego, muszą odbyć staż adaptacyjny albo przystąpić do testu umiejętności. Opiekunem stażu adaptacyjnego lub członkiem zespołu przygotowującego i

 • Badania okresowe i kontrolne policjantów

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Policjanci będą zobowiązani poddawać się okresowym lub kontrolnym badaniom lekarskim w zakresie i częstotliwości zależnych od rodzaju pełnionej służby oraz od wieku policjanta. W załącznikach do rozporządzenia zostały szczegółowo wskazane częstotliwość, rodzaj i zakres badań dla służb wymienionych w ustawie o Policji

 • Nowe zasady ustalania stawek wynagrodzeń radców Prokuratorii Generalnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Prezes Rady Ministrów określił wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej RP oraz dodatków funkcyjnych dla radców powołanych do pełnienia funkcji w Kolegium Prokuratorii Generalnej oraz delegowanych do pełnienia czynności w jednostce organizacyjnej innej niż Prokuratoria Generalna. Stawki

 • Wynagrodzenie członków Kolegium Prokuratorii Generalnej niezatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. członkom Kolegium Prokuratorii Generalnej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. Jeśli członkowi Kolegium zostało powierzone pełnienie funkcji w Kolegium, miesięczne wynagrodzenie w miesiącu pełnienia funkcji przysługuje w wysokości 2500 zł. Wynagrodzenie za udział w pracach Kolegium

 • Zasady przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej radców Prokuratorii Generalnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Prezes Rady Ministrów określił kryteria oceny kwalifikacyjnej, jakiej corocznie podlegają radcowie Prokuratorii Generalnej RP, dokonywanej przez Prezesa Prokuratorii Generalnej albo przez osobę przez niego wyznaczoną. Taka ocena może ponadto być dokonana w każdym czasie na polecenie Prezesa Prokuratorii Generalnej. Ocenę

 • Wynagrodzenia referendarzy zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej RP

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Prezes Rady Ministrów ustalił wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego przysługujących od 1 stycznia 2017 r. referendarzom zatrudnionym w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Stawki te pozostają w relacji do stawek wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych i wynoszą od 60%

 • Warunki ustalania i wypłacania radcy Prokuratorii Generalnej dodatku za wieloletnią pracę

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Prezes Rady Ministrów określił zasady ustalania i wypłacania radcy Prokuratorii Generalnej RP dodatku za wieloletnią pracę. Przepisy niniejszego rozporządzenia powielają dotychczas obowiązujące regulacje i stanowią realizację upoważnienia zawartego w ustawie z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Świadczenia pieniężne dla delegowanych radców Prokuratorii Generalnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Radcy prawnemu Prokuratorii Generalnej delegowanemu do jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa przysługuje wynagrodzenie wypłacane w sposób stosowany w Urzędzie Prokuratorii Generalnej RP. Jeżeli delegowanie radcy następuje do innej miejscowości niż miejsce jego stałego zamieszkania, w okresie delegowania przysługują mu: prawo do

 • Nowe wzory dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji przez izby rzemieślnicze

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Minister Edukacji Narodowej określił wzory dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji (zarówno włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – ZSK, jak i spoza ZSK) oraz sposób umieszczania znaków graficznych Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). W przypadku świadectw czeladniczych potwierdzających kwalifikacje

 • Nowe terminy płatności uposażenia żołnierzom niezawodowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, a także pełniący służbę kandydacką i okresową będą otrzymywać uposażenie (zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym) miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który to uposażenie przysługuje. Jeśli żołnierz zostanie powołany w