do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kasy rejestrujące 2017

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.05.2017

  Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej 1. Czy odpłatne przekazywanie pakietów medycznych osobom samozatrudnionym jest zwolnione z ewidencji w kasie rejestrującej Podatnik jest zwolniony z obowiązku ewidencji w kasie rejestrującej odpłatnego przekazania pakietów medycznych osobom samozatrudnionym,

 • Zmiany w sposobie przekazywania danych do systemu informacji oświatowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.05.2017

  Sejm postanowił, że system informacji oświatowej będzie stanowić jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dane będą przekazywane do bazy danych SIO za pomocą aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową. Dotychczas obowiązywała

 • Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.05.2017

  Sejm i Senat znowelizowały przepisy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zmiany poprawiają warunki zatrudnienia oraz bezpieczeństwo prawne pracowników tymczasowych. Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres

 • Weryfikacja składanych plików JPK_VAT – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.05.2017

  Minister Finansów poinformował, że w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w przesłanych plikach JPK_VAT do podatników zostaną skierowane pisma z prośbą o wyjaśnienie, poprawę błędów i korekty plików JPK_VAT. MF podkreślił, że pisma te będą przesyłane drogą e-mailową z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl, nie będą zawierały wezwań do zapłaty podatku ani linków czy załączników, które należałoby otwierać. E-maile z takimi elementami z pewnością nie są przesyłane przez MF, wskazanego w nich podatku do zapłaty nie należy płacić, a linków i załączników do nich dołączanych nie należy otwierać.

 • Na jakich warunkach kierowcy przysługuje zwrot kosztów noclegu

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.05.2017

  Zaniechanie przedłożenia rachunku nie oznacza braku kosztów noclegu po stronie pracownika, a nocleg w kabinie pojazdu nie może być uznany za zapewnienie bezpłatnego noclegu. Brak rachunku za nocleg oznacza, że pracownikowi przysługuje ryczałt za nocleg w wysokości 25% limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych pracowników sfery budżetowej (wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2017 r., I PK 300/15).

 • Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla poszczególnych grup ubezpieczonych

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

 • Czy trzeba wystawić świadectwo pracy do 30 czerwca 2017 r. za zakończone umowy terminowe, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – wyjaśnienia MRPiPS

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Zdaniem ministerstwa pracy do 30 czerwca 2017 r. pracodawcy muszą wystawić świadectwa pracy pracownikom, którzy ich dotychczas nie otrzymali, również za zakończone terminowe umowy o pracę, nawet jeżeli stosunek pracy jest nadal kontynuowany. Taką interpretację MRPiPS przedstawiło 16 maja 2017 r. na zapytanie redakcji.

 • Czy opłata klimatyczna powinna być rejestrowana w kasie fiskalnej?

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Podatnik prowadzący camping musi pobierać od swoich klientów opłatę klimatyczną. Jak ewidencjonować taką sprzedaż w kasie fiskalnej?

 • Jeden rachunek dla płatnika, większe uprawnienia ZUS - najnowsze zmiany przepisów ubezpieczeniowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik składek będzie opłacał składki na indywidualny rachunek składkowy, bez podziału na wpłaty na poszczególne fundusze. Na mocy nowelizacji ustawy systemowej, która wprowadza to ułatwienie dla płatników, zostały przewidziane także nowe uprawnienia ZUS. W przypadku płatników zatrudniających pracowników, zleceniobiorców i osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne na rzecz własnych pracodawców, ZUS będzie miał prawo wskazać, którego z podmiotów zatrudniających należy uznać za płatnika składek, a który nim nie jest.

 • Jak ZUS obliczy podstawę wymiaru zasiłku dla osoby, która miała zawieszoną działalność gospodarczą

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM: Urodziłam dziecko 2 kwietnia 2016 r. Na okres pobierania zasiłku macierzyńskiego zawiesiłam prowadzenie działalności gospodarczej, tj. do 31 marca 2017 r. Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego odwiesiłam działalność (od 1 kwietnia 2017 r.) i przystąpiłam do ubezpieczenia chorobowego, stałam się niezdolna do

 • Jak uzyskać informację na temat utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. ZUS ma obowiązek stosować się nie tylko do wydanych interpretacji indywidualnych, które są dla niego wiążące, ale również uwzględniać tzw. jednolitą praktykę interpretacyjną. Płatnicy składek nie mogą zostać obciążeni składkami ani dodatkowymi sankcjami za nieopłacenie składek w zakresie, w jakim zastosowali się do wytycznych organu prezentowanych w interpretacjach indywidualnych.

 • Czy dopłaty otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu stosowania ulg w przewozach pasażerskich stanowią przychód z działalności gospodarczej – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.05.2017

  Dopłaty otrzymywane przez przewoźnika od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu stosowania ustawowych ulg w przewozach pasażerskich stanowią dla niego przychód z działalności gospodarczej zwolniony z PIT. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. MF (…)

 • Badania statystyczne 2017

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Od 11 maja 2017 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych na rok 2017.   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów

 • Nowe deklaracje na podatek od gier

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Począwszy od rozliczenia za kwiecień 2017 r., podatnicy podatku od gier są obowiązani składać deklaracje na ten podatek według następujących wzorów: POG-5 (2) – deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry

 • Prace zabronione dla kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Od 1 maja 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Wykaz wskazuje osiem rodzajów prac, których wykonywanie podlega zakazom. Są to prace: związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Rolnik-przedsiębiorca utraci prawo do podlegania ubezpieczeniu w systemie rolniczym, jeżeli z tytułu działalności nie złoży w ustawowym terminie zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w 2016 r. Wyłączenie z ubezpieczeń w KRUS nastąpi także wówczas, gdy kwota podatku przekroczy górną granicę, która za 2016 r. wynosi 3258 zł. Termin na złożenie zaświadczenia/oświadczenia mija 31 maja 2017 r.

 • Czy można zaliczać do kosztów wydatki poniesione za granicą przekraczające 15 000 zł, które uregulowano gotówką – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2017 r., sygn. 0461-ITPB1.4511.88.2017.1.MR

 • Jak płacić podatek u źródła od odsetek wypłacanych w ramach cash poolingu -stanowisko MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Pełna treść interpretacji z Mk nr 10 (326), 20 maja 2017 r., str. 62 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2017 r., sygn. 3063-ILPB2.4510.11.2017.1.ŁM Typ dokumentu: Interpretacja Indywidualna Słowa kluczowe: cash pooling Niemcy obowiązek płatnika

 • 1.1. Zgłoszenia aktualizacyjne NIP na portalu podatkowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. szersza grupa podmiotów ma możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłoszeń aktualizacyjnych oraz wniosków o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP. Zmiana ta ułatwi dokonywanie czynności polegających na informowaniu

 • Zgłoszenia aktualizacyjne NIP na portalu podatkowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Celem zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego jest poszerzenie z dniem 1 czerwca 2017 r. zakresu korzystania z portalu podatkowego. Dzięki zmianie portal podatkowy został udostępniony szerszej grupie podmiotów poprzez umożliwienie im składania za pomocą środków komunikacji

 • Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla repatriantów

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Od 1 maja 2017 r. ustawą nowelizującą ustawę o repatriacji wprowadzono nowy rodzaj zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zwolnione od tego podatku zostało nabycie przez repatrianta w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu,

 • Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Przedsiębiorcy, którzy naruszają przepisy ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r. poz. 708), mogą być ukarani karą pieniężną. Karę pieniężną uiszcza się na rachunek bankowy wyznaczonego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała

 • Bhp przy ręcznych pracach transportowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Od 1 maja 2017 r. rozporządzenie w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych zmieniło nazwę na rozporządzenie w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. Zmiana nazwy (i treści rozporządzenia) jest wynikiem modyfikacji art. 176 kodeksu pracy, który obecnie

 • Zaniechanie poboru podatku od stypendiów

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Minister Rozwoju i Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych: od stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.). Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od

 • Zwolnienie stypendiów z PIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Od 29 kwietnia 2017 r. ustawą o zmianie ustawy o stopniach naukowych zmienione zostało brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie tego przepisu zwolnione z PIT są: stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie