do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Według jakich zasad odliczają i ubiegają się o zwrot VAT podatnicy stosujący odwrotne obciążenie

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.03.2017

  Podatnik, który wykonuje czynności opodatkowane przy zastosowaniu odwrotnego obciążenia, ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od dokonywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupów towarów i usług. Powstaje jednak pytanie, czy podatnika tego obowiązują takie same zasady i terminy jak pozostałych podatników VAT rozliczających się na zasadach ogólnych. Natomiast nabywcy, którzy rozliczają VAT za sprzedawcę, mogą odliczyć VAT należny od dokonanych zakupów. Od 1 stycznia 2017 r. warunki dokonywania tych odliczeń uległy zmianie.

 • Kiedy stosujemy zwolnienie przy dostawie budynku

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.03.2017

  Właściwe określenie daty pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części ma decydujące znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania ich dostawy. Moment pierwszego zasiedlenia decyduje bowiem o tym, czy dana dostawa będzie opodatkowana VAT, czy też będzie korzystała ze zwolnienia. Ustawowa definicja terminu pierwszego zasiedlenia nie została wprawdzie znowelizowana, jednak obecne rozumienie tego pojęcia, w efekcie orzecznictwa NSA, uległo znaczącej modyfikacji. W konsekwencji dostawy, które dotychczas były opodatkowywane, obecnie, po zmianie stanowiska organów podatkowych, nierzadko korzystają ze zwolnienia z VAT.

 • Informacje podsumowujące 2017 – krajowe i unijne

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.03.2017

  W 2017 r. zmieniły się zasady składania informacji podsumowujących zarówno krajowych, jak i unijnych. Informacje te muszą być składane wyłącznie w formie elektronicznej i tylko za okresy miesięczne. Ponadto nowa grupa podatników została objęta obowiązkiem składania krajowych informacji podsumowujących. To podatnicy świadczący usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem.

 • Przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawach VAT

  data dodania: 28.03.2017

  1. Uchwały NSA w sprawach VAT Przedmiot sporu Data wydania i sygn. Rozstrzygnięcie NSA 1 2 3 Umorzenie postępowania odwoławczego w przypadku rozwiązania spółki cywilnej po wniesieniu odwołania Uchwała z 30 stycznia 2017 r. (sygn. I FPS 5/16) NSA potwierdził, że dla celów

 • Zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

  data dodania: 28.03.2017

  Od 18 marca 2017 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Nowelizacja rozporządzenia podyktowana jest Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącą

 • Akcyza – zmiany w rozporządzeniach wykonawczych

  data dodania: 28.03.2017

  Reforma KAS wprowadziła nową strukturę organizacyjną organów podatkowych. Od 1 marca 2017 r. są nimi: 1) minister właściwy do spraw finansów publicznych, 2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 4) dyrektor izby administracji skarbowej, 5) naczelnik urzędu skarbowego, 6) naczelnik urzędu

 • Akcyza – zmiany w ustawie

  data dodania: 28.03.2017

  Reforma administracji podatkowej wprowadzona ustawą w zakresie KAS dotyczy nie tylko samej organizacji państwowych organów podatkowych w Polsce oraz organów celnych. Przepisy te wprowadzają również nowe, wspólne procedury kontrolne i modyfikują niektóre zasady postępowania podatkowego. Dokonują też wielu zmian merytorycznych w

 • VAT – zmiany w rozporządzeniach wykonawczych

  data dodania: 28.03.2017

  Od 1 marca 2017 r. zostały wprowadzone zmiany w kilku rozporządzeniach wykonawczych VAT, które również są rezultatem zmian w strukturze organizacyjnej organów podatkowych, wprowadzonych ustawą o KAS. Zmiany polegają na: ● wykreśleniu w treści rozporządzeń odwołań do urzędów celnych; ● dostosowaniu do zmian

 • Zmiany w ustawie o VAT

  data dodania: 28.03.2017

  Od 1 marca br. obowiązuje ustawa z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadziła ona istotne zmiany w organizacji organów podatkowych poprzez zastąpienie administracji podatkowej administracją skarbową. Zmiany te polegały m.in. na tym, że dotychczasowe zadania organów celnych

 • Kiedy usługi montażu budowlanego są objęte odwrotnym obciążeniem

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.03.2017

  Usługi montażu budowlanego zasadniczo zostały objęte odwrotnym obciążeniem. Jak wynika z pytań wpływających do redakcji, najwięcej problemów sprawia ustalenie sposobu rozliczeń, gdy montażowi towarzyszy dostawa towarów, szczególnie gdy wykonuje go producent. Nasza redakcja wystąpiła do MF z pytaniem o rozliczanie tych transakcji. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź.

 • Jaka stawka VAT na sprzedaż e-booków

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.03.2017

  Sprzedaż e-booków należy opodatkować podstawową stawką 23%. Tak wynika z orzeczenia TSUE z 7 marca 2017 r. w sprawie C-390/15. TSUE odpowiadał na pytanie prejudycjalne polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

 • Jak korygować ewidencję wysłaną w formacie JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.03.2017

  Kolejna grupa podatników wysłała już swoje pierwsze JPK_VAT. Należy pamiętać, że każda korekta deklaracji VAT-7/VAT-7K, która jest spowodowana zmianami w ewidencji, powoduje, iż podatnik jest zobowiązany do przesłania ponownie JPK_VAT. Dotyczy to oczywiście okresu, kiedy istniał już obowiązek przesyłania JPK_VAT.

 • Jak od 1 marca 2017 r. uzyskać interpretację

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.03.2017

  1 marca 2017 r. weszła w życie reforma administracji podatkowej. Powstała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jako wyspecjalizowany organ KAS.

 • Usługi budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017 r. – broszura informacyjna MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.03.2017

  Treść dodatku w formie pdf do pobrania    

 • Samochód w firmie – przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.03.2017

  Gdy od wykupu samochodu podatnik nie odliczy VAT i przeznaczy ten samochód od razu na cele osobiste, późniejsza jego sprzedaż nie podlega VAT. Sprzedaż nie jest już bowiem realizowana przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 lutego 2017 r. (sygn. 3063-ILPP2-3.4512.2.2017.1.IP) czytamy:

 • Jak rozliczać wynagrodzenia członków zarządu spółki z o.o. powołanych uchwałą wspólników

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2017

  Od wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu pełniącemu tę funkcję na podstawie aktu powołania spółka z o.o. jako płatnik pobiera jedynie zaliczkę na podatek dochodowy. Nie ma natomiast obowiązku naliczania i opłacania składek ZUS. Wspomniane wynagrodzenie zalicza się do podatkowych kosztów uzyskania przychodu spółki.

 • Czy można zaliczyć do kosztów opłatę za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2017

  Podatnik uiszczający na rzecz firmy leasingowej opłaty za udzielenie organom prowadzącym postępowania w sprawach o wykroczenia informacji o użytkowniku leasingowanych przez niego pojazdów nie może tych opłat zaliczyć do kosztów. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • W którym momencie opłaty od kredytu rozpoznać jako koszty podatkowe – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2017

  Opłaty za udzielenie kredytu ponoszone na rzecz banku mają charakter kosztów pośrednich. Tym samym momentem zaliczenia ich do kosztów podatkowych jest data ich poniesienia rozumiana jako moment ujęcia ich w księgach rachunkowych jako koszt. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników – koszty, przychody, VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2017

  Wielu pracodawców przekazuje swoim pracownikom nieodpłatnie różnego rodzaju świadczenia. Jest to najpopularniejszy z pozapłacowych elementów wynagradzania pracowników. W związku z tym pracodawcy mają liczne wątpliwości związane z prawidłowym rozliczaniem tego rodzaju świadczeń. Dotyczą one w szczególności konieczności rozpoznawania z tego tytułu przychodu po stronie pracownika, możliwości zaliczania wydatków ponoszonych na nabycie przekazywanych świadczeń do kosztów, a także naliczania i odliczania VAT od tego rodzaju świadczeń. W raporcie przedstawiamy omówienie zasad rozliczania podatku dochodowego oraz VAT od nieodpłatnych świadczeń przekazywanych pracownikom wraz z odpowiedziami na pytania zgłoszone w tej sprawie redakcji. W publikacji uwzględniono aktualne stanowisko organów podatkowych i sądów

 • Zasady uczestnictwa zagranicznych przedsiębiorców w obrocie gospodarczym – projekt nowej regulacji

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2017

  W ramach pakietu „Konstytucja biznesu” rząd pracuje między innymi nad projektem ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z wprowadzonymi w projekcie zmianami powinni zapoznać się w szczególności zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący w Polsce działalność, ich przedstawiciele i obsługujące ich biura rachunkowe i doradcy.

 • Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – nowe możliwości od 1 marca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2017

  Od 1 marca 2017 r. żądając wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (dalej: EPU), można jednocześnie wnioskować o umorzenie postępowania w razie braku podstaw do jego wydania. Przyspiesza to zakończenie tego postępowania.

 • Czym jest nowa kontrola celno-skarbowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2017

  Z początkiem marca 2017 r. rozpoczęła się prawdziwa rewolucja administracji skarbowej. Teraz ściąganiem podatków i bezpieczeństwem finansów zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: KAS). Głównym celem KAS jest walka z przestępczością skarbową. Wykrywaniu przestępstw ma służyć kontrola celno-skarbowa regulowana ustawą o KAS. Przedstawiamy reguły rządzące procedurą kontroli celno-skarbowej, które różnią się od zasad, według jakich prowadzona jest kontrola podatkowa.

 • W 2017 r. wzrost kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2017

  Wysokość kar nakładanych na podstawie przepisów Kodeku karnego skarbowego (dalej: k.k.s.) jest zależna od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. spowodował też wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie k.k.s. Przedstawiamy informację o wysokości kar obowiązujących po podwyżce minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. do 2000 zł.

 • Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości – uchwała NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2017

  Spółka cywilna nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości, ponieważ nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości. Dlatego podatnikami podatku od nieruchomości są wspólnicy takich spółek – uchwała 7 sędziów NSA z 13 marca 2017 r., sygn. akt II FPS 5/16.

 • Ulga rehabilitacyjna w zeznaniu za 2016 r. – problemy praktyczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2017

  Ulga rehabilitacyjna należy do najpopularniejszych ulg, z jakich korzystają podatnicy przy sporządzaniu zeznania rocznego. Z uwagi na ograniczenia, jakie przewidują przepisy dotyczące tej ulgi, wśród podatników istnieje wiele wątpliwości na temat jej stosowania. Dotyczą one m.in. tego, komu przysługuje ta ulga, rodzajów wydatków podlegających odliczeniu oraz ich wysokości. Przedstawiamy tabelaryczny przegląd konkretnych stanów faktycznych zgłoszonych naszej redakcji, ze wskazaniem, czy uprawniają one do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, czy nie. Zestawienie zostało opracowane z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów podatkowych.