do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak prawidłowo wypełnić i złożyć ZUS IWA za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  31 stycznia 2017 r. upływa termin składania w ZUS przez płatników składek informacji ZUS IWA za 2016 r. Informacja powinna zostać przekazana w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek przy przekazywaniu do ZUS innych dokumentów ubezpieczeniowych. Przy czym płatnik musi pamiętać o terminowym złożeniu informacji, ponieważ termin ten nie może być przywrócony przez ZUS nawet na wniosek płatnika.

 • Czy teściowej przysługuje zasiłek macierzyński podczas pobytu matki dziecka w szpitalu

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Prowadzę działalność gospodarczą. Od 11 kwietnia 2016 r. przebywam na rocznym zasiłku macierzyńskim. W ciągu 21 dni po porodzie złożyłam wniosek o wykorzystanie pełnego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego. W styczniu 2017 r. mam zaplanowaną operację. Czy mogę przerwać zasiłek macierzyński, aby otrzymać zasiłek chorobowy? Osobą, która w tym czasie sprawowałaby opiekę nad dzieckiem, jest moja teściowa zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

 • Jakim ubezpieczeniom podlega członek rady nadzorczej spółki z o.o. biorący udział w szkoleniu opłaconym przez spółkę

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  W styczniu 2017 r. osoba została powołana uchwałą wspólników na członka rady nadzorczej. Spółka nie przyznała mu z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Członek rady weźmie jednak w marcu 2017 r. udział w szkoleniu dla osób pełniących taką funkcję w spółkach kapitałowych. Koszt szkolenia to 3500 zł. Pokryje go w całości spółka. Czy z tytułu pełnienia funkcji członek rady nadzorczej podlega ubezpieczeniom? Jeśli tak, to jakim i jak rozliczyć ze składek wartość szkolenia, skoro nie ma w tej sytuacji przychodu pieniężnego?

 • Jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS IWA za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Termin na przekazanie formularza ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za 2016 r. upływa 31 stycznia 2017 r. Dla płatników składek, którzy przekazali ten formularz również za dwa wcześniejsze lata (tj. za 2014 i 2015 r.), obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. ustali ZUS, zawiadamiając ich o tym najpóźniej do 20 kwietnia 2017 r.

 • Jakie ułatwienia dla pracodawców w zakresie prawa pracy i ZUS obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. regulamin pracy i wynagradzania oraz fundusz świadczeń socjalnych muszą tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Dotychczas obowiązek tworzenia tych regulaminów oraz prowadzenia zfśs mieli pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. To jedna z najważniejszych zmian, jakie wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

 • Jak zmienią się najniższe świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Emeryci i renciści otrzymają od 1 marca 2017 r. co najmniej 10-złotową podwyżkę swoich świadczeń. Najwięcej zyskają uprawnieni do najniższych emerytur i rent, które wzrosną od około 73 zł do nawet ponad 140 zł.

 • Czy w podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić szczepienia przeciw grypie

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2016

  W listopadzie 2016 r. w całości sfinansowaliśmy pracownikom i stale współpracującym z nami zleceniobiorcom szczepienia przeciw grypie. Czy wartość szczepienia powinniśmy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku?

 • Do którego oddziału ZUS pracodawca powinien przekazać ZUS Z-3

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2016

  Jesteśmy spółką, która nie jest płatnikiem zasiłków. Jeden z naszych pracowników zachorował. Do którego właściwego dla nas oddziału ZUS powinniśmy przekazać ZUS Z-3 w celu wypłaty zasiłku chorobowego w trakcie zatrudnienia – według miejsca zamieszkania ubezpieczonego czy ze względu na naszą siedzibę?

 • Jak ustalić minimalną podstawę wymiaru zasiłków po zmianie minimalnego wynagrodzenia za pracę

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2016

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku wynosi 1725,80 zł. Jedną z ważniejszych zmian, jakie się z tym wiążą, jest, oprócz podwyższenia minimalnej podstawy wymiaru zasiłku, brak ograniczenia minimalnej podstawy do wysokości 80% najniższej podstawy dla osób zatrudnionych w pierwszym roku pracy.

 • Czy przedsiębiorca skorzysta z preferencyjnych zasad oskładkowania, jeżeli nie prowadził zarejestrowanej wcześniej działalności

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2016

  Od marca 2017 r. planuję rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Chciałabym skorzystać z preferencyjnych zasad oskładkowania (tzw. mały ZUS). W 2014 r. zarejestrowałam w CEIDG działalność gospodarczą, ale nigdy jej nie podjęłam (zostałam wyrejestrowana). Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z opłacania składek od obniżonej podstawy?

 • Jak w dokumentacji ZUS wykazać urlop bezpłatny pracownika młodocianego

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2016

  Nasza firma zatrudnia pracownika młodocianego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (3. rok nauki). Pracownik ten przebywał na urlopie bezpłatnym w okresach od 5 do 9 grudnia, a następnie od 19 do 23 grudnia 2016 r. Czy powinniśmy wyrejestrować go z ubezpieczeń w okresach urlopu bezpłatnego? Jakie raporty imienne należy złożyć za tę osobę za grudzień?

 • Czy omdlenie zleceniobiorczyni, u której zdiagnozowano sepsę, jest wypadkiem przy pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.12.2016

  Prowadzimy dom spokojnej starości. Od miesiąca zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia panią, która sprząta w naszej placówce (w tym m.in. pokoje seniorów, gabinety zabiegowe), a także ma kontakt z odpadami medycznymi (wynosi pojemniki z odpadami). Pracuje 6–7 godzin dziennie. 2 listopada pod koniec dnia pracy zleceniobiorczyni nagle zasłabła, straciła przytomność i upadła, doznając przy tym ogólnych obrażeń ciała (jak się później dowiedzieliśmy, tego dnia skarżyła się współpracownicy na osłabienie, ból stopy i wysoką temperaturę). W szpitalu zdiagnozowano u niej sepsę. Lekarze zdecydowali o konieczności amputacji palca lewej stopy, na którym kobieta miała otwartą ranę. W szpitalu nie określono miejsca zakażenia sepsą. Czy w takim razie zdarzenie to powinniśmy uznać za wypadek przy pracy i

 • Jak postąpić, gdy został nadpłacony zasiłek, a pracownik zmarł

  Porada aktualna | data dodania: 12.12.2016

  Jeden z naszych pracowników dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 1 do 30 listopada 2016 r. 23 listopada, wraz z terminem wypłat, wypłaciliśmy zasiłek chorobowy za cały listopad 2016 r. 29 listopada 2016 r. pracownik zmarł. Jaką kwotę powinniśmy wykazać w dokumentach rozliczeniowych ZUS RSA – w prawidłowej wysokości czy faktycznie wypłaconej?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku po przekroczeniu 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 12.12.2016

  Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe m.in. pracowników nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Ograniczenie nie dotyczy składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne ani składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek od miesięcznego wynagrodzenia wchodzącego do podstawy wymiaru zasiłku należy odjąć składki faktycznie potrącone.

 • Czy zleceniobiorca niepodlegający ubezpieczeniom społecznym ma prawo do świadczeń chorobowych, gdy nastąpił wypadek w drodze do lub z pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.12.2016

  Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia ucznia liceum i studentkę (obydwie umowy zlecenia są zwolnione z oskładkowania ze względu na status ucznia/studenta oraz wiek zleceniobiorców do 26. roku życia). Osoby te uległy wypadkowi w drodze do i z pracy. Czy w związku z tym przysługują im jakieś świadczenia? Czy jedyne, o co mogą ubiegać się poszkodowani, to odszkodowanie z ich szkolnego lub studenckiego ubezpieczenia?

 • Jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą, wybrany na członka rady nadzorczej spółki z o.o.

  Porada aktualna | data dodania: 12.12.2016

  Zatrudniamy zleceniobiorcę (45 lat), który równolegle prowadzi własną działalność gospodarczą (od 2010 r.). Przedmiot działalności jest jednak inny niż przedmiot zlecenia. Z umowy zlecenia zarabia 3500 zł miesięcznie i w naszej spółce podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. W grudniu 2016 r. osoba ta została powołana uchwałą wspólników na członka rady nadzorczej, za wynagrodzeniem w kwocie 1500 zł miesięcznie. Jak rozliczyć wynagrodzenie za grudzień ze składek i podatku? Czy z tytułu pełnienia nowej funkcji w spółce zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom, a jeżeli tak, to jak go zgłosić do tych ubezpieczeń?

 • Jaką dokumentację zgłoszeniową przesyła do ZUS płatnik zatrudniający osobę wykonującą równolegle 2 umowy zlecenia

  Porada aktualna | data dodania: 12.12.2016

  Na okres od 1 września do 31 grudnia 2016 r. nasze przedsiębiorstwo zawarło umowę zlecenia z osobą, która wcześniej zawarła umowę zlecenia z innym podmiotem, trwającą do 10 listopada 2016 r. Z pierwszej umowy zlecenia comiesięczny przychód tej osoby wynosi więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, dlatego jako płatnik zgłosiliśmy tego zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Od którego dnia należało zgłosić tę osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z drugiej umowy?

 • Czy pracownicy gastronomii muszą mieć książeczki sanepidowskie

  Porada aktualna | data dodania: 12.12.2016

  Prowadzimy kilka cukierni i restauracji. Czy przed zatrudnieniem powinniśmy prosić pracownika o kopię książeczki sanepidowskiej, jeśli będzie pracował w gastronomi, czy wystarczy, że tylko pokaże książeczkę przed podjęciem pracy? Czy kserokopię książeczki można przechowywać w aktach osobowych? Jak należy postąpić w przypadku zleceniobiorców?

 • Czy nieodpłatna umowa zlecenia podlega oskładkowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 06.12.2016

  PROBLEM Jeden z klientów naszego biura rachunkowego chce prywatnie (nie w swojej firmie) zatrudnić sąsiada na umowę zlecenia do drobnych prac przy własnym domu. Sąsiad nie chce przyjąć żadnego wynagrodzenia. Czy w związku z tym może on zawrzeć bezpłatną umowę zlecenia i czy z tego powodu będzie musiał opłacać za sąsiada

 • Po jakim okresie przedawnia się roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2016

  Pracownik korzystał z zasiłku chorobowego od 4 października 2014 r. do 3 kwietnia 2015 r., a następnie ze świadczenia rehabilitacyjnego od 4 kwietnia 2015 r. do 28 marca 2016 r. z ogólnego stanu zdrowia. 2 listopada 2016 r. dostarczył do zakładu pracy decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną 28 października 2016 r., oraz zaświadczenie potwierdzające, że niezdolność do pracy za ww. okres ma związek ze stwierdzoną chorobą zawodową. Czy w związku z tym, że wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego wpłynął po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia pobierania zasiłku, uległ on przedawnieniu, czy należy wyrównać zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne?

 •  Czy ojciec dziecka ma prawo do zasiłku opiekuńczego w czasie przebywania matki na zasiłku macierzyńskim na drugie dziecko

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2016

  Nie jesteśmy płatnikiem zasiłków, dlatego zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem naszego pracownika przesłaliśmy do ZUS. ZUS odmówił temu pracownikowi (ojcu dziecka) wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad 3-letnim dzieckiem przebywającym przez tydzień w szpitalu, uzasadniając, że matka dziecka mogła podjąć opiekę nad chorym dzieckiem, ponieważ przebywa na urlopie macierzyńskim z tytuł opieki nad drugim 6-miesięcznym dzieckiem. Czy pracownik powinien nabyć prawo do zasiłku opiekuńczego?

 • Czy karta pobytu w szpitalu uprawnia do wypłaty zasiłku chorobowego

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2016

  Jedna z naszych pracownic we wrześniu tego roku trafiła do szpitala na skutek wypadku przy pracy. Podczas choroby pracownica była przewożona do różnych szpitali. Nie była obecna w pracy od 15 września do 15 listopada 2016 r., jednak zwolnienie lekarskie wystawił jej tylko ostatni szpital na okres od 10 października do 15 listopada 2016 r. Poprzedni szpital twierdzi, że płatnik powinien wypłacić zasiłek chorobowy na podstawie karty informacyjnej ze szpitala. Czy możemy tak postąpić?

 • Kiedy kontrola ZUS może zostać przeprowadzona poza siedzibą płatnika składek

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2016

  ZUS zapowiedział kontrolę w naszej firmie. Będzie ją przeprowadzał oddział ZUS właściwy dla siedziby firmy. Nasza spółka jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność na terenie całej Polski, a dział kadr i księgowość znajdują się w innym mieście niż siedziba spółki. Jak w takiej sytuacji będzie przebiegała kontrola? Czy inspektor uda się do naszego biura kadr, aby tam przeprowadzić czynności kontrolne?

 • Kiedy dofinansowanie posiłków przekazane na kartach przedpłaconych podlega oskładkowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2016

  Nasi pracownicy otrzymali karty przedpłacone, na które co miesiąc przelewana jest równowartość 190 zł jako dofinansowanie do posiłków spożywanych w czasie pracy. Kartą można płacić zarówno w restauracjach, innych punktach gastronomicznych, jak i w sklepie – z wyłączeniem płatności za używki i napoje alkoholowe. Czy to miesięczne dofinansowanie korzysta ze zwolnienia składkowego?

 • Czy zleceniobiorca wykonujący jednocześnie umowę o pracę w niepełnym wymiarze ze stawką godzinową podlega ubezpieczeniom z umowy zlecenia

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2016

  W październiku 2016 r. przedsiębiorstwo zawarło umowę zlecenia z osobą, która kilka dni wcześniej zawarła z innym podmiotem umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu ze stawką godzinową wynoszącą 15 zł. Pierwsze wynagrodzenie z umowy o pracę zostało wypłacone 5 listopada 2016 r. Czy w związku z tym osoba ta podlega z umowy zlecenia obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym?